Ktl-icon-tai-lieu

lịch sử KT việt nam

Được đăng lên bởi xd12kt
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 858 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 15: KIẾN TRÚC VIỆT NAM
15.1 Các ảnh hưởng tự nhiên và xã hội.
15.1.1 Tự nhiên.
- Cảnh quan thiên nhiên, đặc điểm khí hậu khác nhau đã ảnh hưởng đến phong
cách kiến trúc của mỗi miền đất nước, hình thành kiểu kiến trúc nhà khung bền chắc,
thoáng mát theo lối kiến trúc mở, hòa lẫn với cây xanh, mặt nước.
- Đồng bằng Bắc Bộ là cái nôi của nền văn hoá Việt Nam, là nơi tập trung phần
lớn các công trình kiến trúc phản ánh truyền thống văn hoá lâu đời của dân tộc Việt.
- Với 3/4 diện tích là rừng núi nên vật liệu xây dựng chủ yếu của kiến trúc
truyền thống là gỗ, đá và gạch. Trong đó gỗ đóng vai trò bộ khung chịu lực chính, đá
dùng trang trí, làm móng và gạch dùng làm vật liệu bao che.
15.1.2 Xã hội.
- Các nhà khảo cổ đã chứng minh sự sống của người nguyên thủy tại Việt Nam
vào buổi đầu thời kỳ đồ đá cũ, và phát hiện nhiều di tích về những thời kỳ muộn hơn.
- Việt Nam có vị trí đặc biệt nằm trên đường giao lưu giữa hai nền văn minh cổ
đại của Châu Á là Ấn Độ và Trung Quốc.
- Việt Nam là đất nước có nhiều dân tộc, trong đó nhóm dân tộc Việt chiếm vị
trí chủ yếu. Người Việt Nam có nền văn hóa lâu đời, đó là nền văn hóa Đông Sơn rất
nổi tiếng từ 2000 năm trước công nguyên, tạo dựng những nét cơ bản của văn hóa Việt
Nam sau này và đóng vai trò chủ đạo trong nền văn hóa của đất nước.
- Nền kiến trúc truyền thống Việt Nam phát triển chủ yếu trong thời kỳ phong

kiến trước thế kỷ XIX. Nền kinh tế hoàn toàn dựa vào nông nghiệp, sức sản xuất thấp,
đời sống của xã hội nói chung là nghèo nàn và lạc hậu. Do đó kiến trúc ít có điều kiện
phát triển, chỉ có một phần cung điện lâu đài, dinh thự của giai cấp phong kiến và một
số công trình tôn giáo tín ngưỡng do huy động được sức người, sức của nên có quy mô
đáng kể và tồn tại lâu dài. Song do thiên nhiên khắc nghiệt lại thêm các cuộc chiến
tranh giữ nước và nội chiến liên miên khiến nhiều công trình kiến trúc bị tàn phá.
15.2 Đặc điểm kiến trúc.
15.3 Các dòng kiến trúc tiêu biểu.
15.3.1 Kiến trúc đô thị.
Trong điều kiện nền kinh tế hàng hóa chưa phát triển tính chất chính trị
quân sự chi phối và trội hơn tính chất kinh tế thương nghiệp. Các tòa thành phục vụ

cho mục đích phòng thủ và là nơi đồn trú của các thế lực phong kiến. Để đảm bảo
cuộc sống của gia cấp thống trị bên cạnh phần "đô" còn tồn tại phần "thị"; đây là nơi
tập trung các thợ thủ công sản xuất ra các hàng hóa tiêu dùng và những cư dân làm
nghề buôn bán trao đổi hàng hóa cần thiết, đó là những người không sản xuất nông
nghiệp. Các trung tâm này đóng vai trò ...
Chương 15: KIN TRÚC VIT NAM
15.1 Các nh hưởng t nhiên và xã hi.
15.1.1 T nhiên.
- Cnh quan thiên nhiên, đặc đim khí hu khác nhau đã nh hưởng đến phong
cách kiến trúc ca mi min đất nước, hình thành kiu kiến trúc nhà khung bn chc,
thoáng mát theo li kiến trúc m, hòa ln vi cây xanh, mt nước.
- Đồng bng Bc B là cái nôi ca nn văn hoá Vit Nam, là nơi tp trung phn
ln các công trình kiến trúc phn ánh truyn thng văn hoá lâu đời ca dân tc Vit.
- V
i 3/4 din tích là rng núi nên vt liu xây dng ch yếu ca kiến trúc
truyn thng là g, đá và gch. Trong đó g đóng vai trò b khung chu lc chính, đá
dùng trang trí, làm móng và gch dùng làm vt liu bao che.
15.1.2 Xã hi.
- Các nhà kho c đã chng minh s sng ca người nguyên thy ti Vit Nam
vào bui đầu thi k đồ đá cũ, và phát hin nhiu di tích v nh
ng thi k mun hơn.
- Vit Nam có v trí đặc bit nm trên đường giao lưu gia hai nn văn minh c
đại ca Châu Á là n Độ và Trung Quc.
- Vit Nam là đất nước có nhiu dân tc, trong đó nhóm dân tc Vit chiếm v
trí ch yếu. Người Vit Nam có nn văn hóa lâu đời, đó là nn văn hóa Đông Sơn rt
ni tiếng t 2000 năm trướ
c công nguyên, to dng nhng nét cơ bn ca văn hóa Vit
Nam sau này và đóng vai trò ch đạo trong nn văn hóa ca đất nước.
- Nn kiến trúc truyn thng Vit Nam phát trin ch yếu trong thi k phong
kiến trước thế k XIX. Nn kinh tế hoàn toàn da vào nông nghip, sc sn xut thp,
đời sng ca xã hi nói chung là nghèo nàn và lc hu. Do đó kiến trúc ít có điu kin
phát trin, ch có mt phn cung đin lâu đài, dinh th ca giai cp phong kiến và mt
s công trình tôn giáo tín ngưỡng do huy động
được sc người, sc ca nên có quy mô
đáng k và tn ti lâu dài. Song do thiên nhiên khc nghit li thêm các cuc chiến
tranh gi nước và ni chiến liên miên khiến nhiu công trình kiến trúc b tàn phá.
15.2 Đặc đim kiến trúc.
15.3 Các dòng kiến trúc tiêu biu.
15.3.1 Kiến trúc đô th.
Trong điu kin nn kinh tếng hóa chưa phát trin tính cht chính tr
quân s chi phi và tri hơn tính cht kinh tế thương nghi
p. Các tòa thành phc v
lịch sử KT việt nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lịch sử KT việt nam - Người đăng: xd12kt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
lịch sử KT việt nam 9 10 414