Ktl-icon-tai-lieu

LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT THẾ GIỚI

Được đăng lên bởi vyvuive1995
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 934 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ôn tập môn Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Thế giới
1/ Tiền đề kinh tế - xã hội dẫn đến sự tan rã xã hội cộng sản nguyên thủy và
sự hình thành nhà nước và pháp luật
Có nhiều quan điểm về sự hình thành nhà nước
Theo thuyết thần học, nhà nước là do thượng đế sinh ra để quản lý xã hội
Theo thuyết khế ước xã hội, nhà nước là sản phẩm của 1 bản hợp đồng của những
con người sống trong trạng thái tự nhiên không có nhà nước. Khi nhà nước không
thực hiện tốt chức năng của nó thì các thành viên ấy phá bỏ khế ước cũ và lập khế
ước mới, nhà nước mới ra đời.
Còn theo quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, nhà nước ra đời trên sự tan rã của
xã hội cộng sản nguyên thủy:
Tiền đề kinh tế:
Khi lực lượng sản xuất phát triển dẫn đến năng suất lao động ngày càng tăng lên
Qua 3 lần phân công lao động
- Chăn nuôi tách khỏi trồng trọt
-Thủ công nghiệp tách khỏi nông nghiệp
-Thương nghiệp phát triển
Của cải dư thừa => các tiểu gia đình tách khỏi đại gia đình, muốn cuộc sống tốt
hơn cho 1 số ít người, không phải làm vì cả cộng đồng nữa => xuất hiện tư hữu về
tư liệu sản xuất do một số người có quyền lực chiếm đoạt để tách ra thành gia đình
riêng => trở thành những người chuyên đi bóc lột
Tiền đề xã hội:
Những người tư hữu về tư liệu sản xuất đó trở thành những người chuyên đi bóc
lột. Từ đó hình thành nên các tầng lớp và giai cấp có địa vị kinh tế khác hẳn nhau :
Chủ nô (chiếm nhiều của cải + tư hữu tư liệu sản xuất)
Bình dân (chỉ có 1 ít của cải)
Nô lệ( tù binh chiến tranh và những nông dân phá sản)
Mâu thuẫn giữa giai cấp bóc lột và bị bóc lột ngày càng tăng, đến mức đỉnh điểm
không thể tự điều hòa được => Giai cấp mạnh hơn sẽ đứng lên cầm quyền, trấn áp
các giai cấp khác và quản lý theo ý chí của họ. Họ thành lập 1 tổ chức là nhà nước
để điều hòa mâu thuẫn ấy.
Pháp luật hình thành khi nhà nước ra đời, là công cụ của nhà nước bảo vệ lợi ích
của giai cấp thống trị. Trước khi hình thành nhà nước thì phong tục tập quán với
bản chất là bình đẳng với các thành viên, nhưng khi xuất hiện giai cấp, xuất hiện
nhà nước thì các phong tục này không điều chỉnh được sự bình đẳng nữa, kho phù
hợp nữa => Pháp luật ra đời.

2 hình thức hình thành Pháp luật Thừa nhận, nâng lên những tập quán có lợi cho
mình
Ban hành những quy tắc mới.
2/ Quy luật chung và những nét đặc thù về sự ra đời nhà nước ở phương Đông
và phương Tây thời cổ đại
Quy luật chung: Ra đời trên sự tan rã của xã hội cộng sản nguyên thủy
Ở phương Tây: do 2 nguyên nhân chính là
- Tư hữu tư liệu sản xuất (tiền đề kinh tế)
- Phân chia giai ...
Ôn tập môn Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Thế giới
1/ Tiền đề kinh tế -hội dẫn đến sự tan hội cộng sản nguyên thủy
sự hình thành nhà nước và pháp luật
Có nhiều quan điểm về sự hình thành nhà nước
Theo thuyết thần học, nhà nước là do thượng đế sinh ra để quản lý xã hội
Theo thuyết khế ước xã hội, nhà nước là sản phẩm của 1 bản hợp đồng của những
con người sống trong trạng thái tự nhiên không nớc. Khi nhà nước không
thực hiện tốt chức năng của nó thì các thành viên y pbkhế ước và lập khế
ước mới, nhà nước mới ra đời.
Còn theo quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, nhà nước ra đời trên sự tan rã của
xã hội cộng sản nguyên thủy:
Tiền đề kinh tế:
Khi lực lượng sản xuất phát triển dẫn đến năng suất lao động ngày càng tăng lên
Qua 3 lần phân công lao động
- Chăn nuôi tách khỏi trồng trọt
-Thủ công nghiệp tách khỏi nông nghiệp
-Thương nghiệp phát triển
Của cải thừa => các tiểu gia đình tách khỏi đại gia đình, muốn cuộc sống tốt
hơn cho 1 số ít người, không phải làm vì cả cộng đồng nữa => xuất hiện tư hữu v
liệu sản xuất do một số người có quyền lực chiếm đoạt để tách ra thành gia đình
riêng => trở thành những người chuyên đi bóc lột
Tiền đề xã hội:
Những người tư hữu v tư liệu sản xuất đó trở thành những người chuyên đi bóc
lột. Từ đó hình thành nên các tầng lớp và giai cấp có địa vị kinh tế khác hẳn nhau :
Chủ nô (chiếm nhiều của cải + tư hữu tư liệu sản xuất)
Bình dân (chỉ có 1 ít của cải)
Nô lệ( tù binh chiến tranh và những nông dân phá sản)
Mâu thuẫn giữa giai cấp bóc lột bị bóc lột ngày càng tăng, đến mức đỉnh điểm
không thể tđiều hòa được => Giai cấp mạnh hơn sđứng lên cầm quyền, trấn áp
các giai cấp khác và quản lý theo ý chí của họ. Họ thành lập 1 tổ chức là nhà nước
để điều hòa mâu thuẫn ấy.
Pháp luật nh thành khi nhà nước ra đời, công cụ của nhà ớc bảo v lợi ích
của giai cấp thống trị. Trước khi hình thành n nước t phong tục tập quán với
bản chất là bình đẳng với các thành viên, nhưng khi xuất hiện giai cấp, xuất hin
nhà nước thì c phong tục này không điều chỉnh được snh đẳng nữa, kho phù
hợp nữa => Pháp luật ra đời.
LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT THẾ GIỚI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT THẾ GIỚI - Người đăng: vyvuive1995
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT THẾ GIỚI 9 10 757