Ktl-icon-tai-lieu

Lịch sử tóm tắt của triều đại nhà NGUYỄN

Được đăng lên bởi trang-vo1
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 4309 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lịch sử tóm tắt của triều đại nhà NGUYỄN
Các bạn đã từng đọc qua sách sử  Việt Nam chắc hẵn đã để  ý là các ông vua có rất 
nhiều tên, hiệu và chắc các bạn cũng đã có lần tự  hỏi là làm gì mà phải có nhiều tên 
như thế ? Trước khi đi vào phần lịch sử, tôi nghĩ cũng nên nhắc lại vài điều căn bản.
Thời vua chúa lúc dân ta chưa biết Tây lịch, để xác định thời gian cho một dữ kiện đã  
xãy ra, dân ta dùng niên hiệu của ông vua đương thời.
  
Niên hiệu 
 : Khi một ông vua lên ngôi đều tự  lấy cho mình một niên hiệu để 
đánh dấu cái giai đoạn mà mình trị  vì và tất cả những dữ kiện xảy ra sẽ được  
ghi lại so với cái niên hiệu của mình. Thí dụ người ta nói "Tự Ðức năm thứ 2", 
"Minh Mạng năm thứ 6", .... (thay vì năm 1848, năm 1825, ...) Với cách ghi thời  
gian kiểu nầy thì có cái lợi là biết câu chuyện đó xảy ra dưới thời vua nào  
nhưng cái bất lợi là khó mà biết được cái nào xảy ra trước cái nào xảy ra sau 
nếu không giỏi sử học.
   ếu hiệu 
Mi
 : Tên hiệu của ông vua đã chết. Khi một ông vua đã mất, ông vua 
sau lên kế vị và đặt miếu hiệu cho vị vua trước như là phong chức tước hay tôn  
vinh người quá cố. Ví dụ, miếu hiệu của vua Gia Long là Thế  Tổ, miếu hiệu 
vua Minh Mạng là Thánh Tổ. Dĩ nhiên có nhiều ông vua không có miếu hiệu.
  
Tên Húy
 : Tên thật do cha mẹ đặt khi mới sanh, một người có thể có nhiều tên  
húy, thường được người ta kiêng không gọi đến. Ví dụ  tên húy của vua Minh 
Mạng là Ðảm (Nguyễn Phúc Ðảm), tên húy của vua Tự  Ðức là Hồng Nhậm 
(Nguyễn Phúc Hồng Nhậm). Xưa người mình thường hay kỵ  húy, kiêng, tránh 
không được nhắc đến tên. Ví dụ vua Minh Mạng có bà phi tên là Hồ Thị  Hoa. 
Vì kỵ húy bà nên cầu Hoa ở Sài Gòn đã được đổi tên lại là cầu Bông.
Ngoài những loại tên nầy, các vua còn có thể có nhiều chức tước khác nhau !
Mục lục:
Vua Gia Long
Hoàng tử Cảnh
Vua Minh Mạng
Vua Thiệu Trị

Vua Tự Ðức
Vua Dục Ðức
Vua Hiệp Hoà
Vua Kiến Phúc
Vua Hàm Nghi
Vua Ðồng Khánh
Vua Thành Thái
Vua Duy Tân
Vua Khải Ðịnh
Vua Bảo Ðại
 
Niên hiệu

Gia Long

Năm sanh, năm mất 1762­1820
Giai đoạn trị vì

1802­1820

Miếu hiệu

Thế Tổ Cao Hoàng Ðế

Tên Húy

Nguyễn Phúc Ánh

Thời Trịnh Nguyễn phân tranh, năm  Ất Dậu (1765), Chúa Vũ Nghuyễn Phúc Khoát 
mất. Quyền thần Trương Phúc Loan chuyên quyền thay Chúa đổi ngôi, đưa Nguyễn 
Phúc Thuần mới 12 tuổi lên ngôi Chúa để  dễ  bề  khống chế. Từ  đó Ðàng Trong bắt 
đầu đi vào con đường suy thoái, sưu cao thuế nặng, khắp nơi đều vang lên tiếng than  
oán và cuối cùng dẫn đến việc ba anh em nhà Tây Sơn khởi nghĩa...
L ch s tóm t t c a tri u đ i nhà NGUY N
Các b n đã t ng đ c qua sách s Vi t Nam ch c h n đã đ ý là các ông vua có r t
nhi u tên, hi u và ch c các b n cũng đã có l n t h i là làm gì mà ph i có nhi u tên
nh th ? Tr c khi đi vào ph n l ch s , tôi nghĩ cũng nên nh c l i vài ư ế ướ đi u căn b n.
Th i vua chúa lúc dân ta ch a bi t Tây l ch, đ xác đ nh th i gian cho m t d ki n đã ư ế
xãy ra, dân ta dùng niên hi u c a ông vua đ ng th i. ươ
Niên hi u : Khi m t ông vua lên ngôi đ u t l y cho mình m t niên hi u đ ự ấ
đánh d u cái giai đo n mà mình tr vì và t t c nh ng d ki n x y ra s đ c ượ
ghi l i so v i cái niên hi u c a mình. Thí d ng i ta nói "T Ð c năm th 2", ườ
"Minh M ng năm th 6", .... (thay vì năm 1848, năm 1825, ...) V i cách ghi th i
gian ki u n y thì có cái l i là bi t câu chuy n đó x y ra d i th i vua nào ế ướ
nh ng cái b t l i là khó mà bi t đ c cái nào x y ra tr c cái nào x y ra sauư ế ượ ướ
n u không gi i s h c.ế
Mi u hi u ế : Tên hi u c a ông vua đã ch t. Khi m t ông vua đã m t, ông vua ế
sau lên k v và đ t mi u hi u cho v vua tr c nh là phong ch c t c hay tônế ế ướ ư ướ
vinh ng i quá c . Ví d , mi u hi u c a vua Gia Long là Th T , mi u hi uườ ế ế ế
vua Minh M ng là Thánh T . Dĩ nhiên có nhi u ông vua không có mi u hi u. ế
Tên Húy : Tên th t do cha m đ t khi m i sanh, m t ng i có th có nhi u tên ườ
húy, th ng đ c ng i ta kiêng không g i đ n. Ví d tên húy c a vua Minhườ ượ ườ ế
M ng là Ð m (Nguy n Phúc Ð m), tên húy c a vua T Ð c là H ng Nh m
(Nguy n Phúc H ng Nh m). X a ng i mình th ng hay ư ườ ườ k húy , kiêng, tránh
không đ c nh c đ n tên. Ví d vua Minh M ng có bà phi tên là H Th Hoa.ượ ế
Vì k húy bà nên c u Hoa Sài Gòn đã đ c đ i tên l i là c u Bông. ượ
Ngoài nh ng lo i tên n y, các vua còn có th có nhi u ch c t c khác nhau ! ướ
M c l c:
Vua Gia Long
Hoàng t C nh
Vua Minh M ng
Vua Thi u Tr
Lịch sử tóm tắt của triều đại nhà NGUYỄN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lịch sử tóm tắt của triều đại nhà NGUYỄN - Người đăng: trang-vo1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Lịch sử tóm tắt của triều đại nhà NGUYỄN 9 10 219