Ktl-icon-tai-lieu

Lịch sử văn minh thế giới

Được đăng lên bởi hienciq2
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 3356 lần   |   Lượt tải: 9 lần
LichsuVanminhThegioi
by Unknown
LichsuVanminhThegioi
Giáo trình
LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI
Người biên soạn: ĐOÀN TRUNG
Thông tin ebook :
Nguồn : Đại học An Giang
Thực hiện ebook : hoi_ls
Mục lục

LỜI NÓI ĐẦU
Môn Lịch sử văn minh thế giới ñã ñược ñưa vào chương trình của các trường ñại học
và cao ñẳng một số năm nay. Khối lượng kiến thức về các nền văn minh nhân loại thì rất
lớn. Có nhiều giáo trình Lịch sử văn minh thế giới ñã ñược xuất bản ñể sử dụng ở các
trường ñại học phục vụ cho chương trình 60 tiết . Tên giáo trình mỗi nơi không giống
nhau, có cuốn lấy tên là Lịch sử văn minh thế giới, có cuốn lại lấy tên là Lịch sử văn
minh nhân loại. Cấu trúc mỗi giáo trình cũng không giống nhau .
Để phục vụ cho các bạn sinh viên cao ñẳng với thời lượng chương trình chỉ có 30 tiết,
chúng tôi sau khi tham khảo giáo trình ở một số các trường bạn, dựa vào chương trình
của Bộ Giáo dục & Đào tạo ñể làm chuẩn biên soạn Giáo trình này.
Đối với sinh viên Khoa học xã hội, học phần này còn có tác dụng trực tiếp giúp các bạn
sẽ giảng dạy tốt hơn chương trình THCS mới áp dụng từ năm 2002. Bởi vì ở chương
trình THCS mới có chú ý ñề cập rất nhiều ñến các giá trị văn minh vật thể và phi vật thể
mà nhân loại ñã sáng tạo ra trong quá trình phát triển.

Giáo trình gồm có 8 chương nhằm ñem lại cho người ñọc những hiểu biết cơ bản, có hệ
thống về các nền văn minh lớn thời cổ - trung ñại ở phương Đông, phương Tây và nền
văn minh công nghiệp thời cận, hiện ñại.
Trong nội dung mỗi chương, chúng tôi trước tiên ñề cập tới cơ sở hình thành mỗi nền
văn minh, trình ñộ phát triển kinh tế, phân hóa xã hội, sơ lược sự thành lập và cấu trúc
nhà nước, triết học, tư tưởng, những thành tựu về khoa học - kĩ thuật và văn học nghệ
thuật.
Do ñây là giáo trình chỉ ñể phục vụ cho sinh viên CĐSP với chương trình 30 tiết, vì
vậy chúng tôi chỉ ñưa vào ñây những gì ñược coi là cô ñọng, cơ bản nhất. Nếu các bạn
muốn tìm hiểu thêm thì chúng ta có thể tham khảo ở các tài liệu ñã có khá ñầy ñủ trên thư
viện của Trường Đại học An Giang:
•
Almanach những nền văn minh thế giới, NXB Văn hóa Thông tin, Hà Nội, 1996
( nhiều tác giả ).
•
Vũ Dương Ninh ( chủ biên ): Lịch sử văn minh nhân loại, NXB Giáo dục, Hà
Nội, 1997.
•
1999.

Vũ Dương Ninh ( chủ biên ): Lịch sử văn minh thế giới, NXB Giáo dục, Hà Nội,

•
Lê Phụng Hoàng ( chủ biên ): Lịch sử văn minh thế giới, NXB Giáo dục, Hà
Nội, 1999.
Do ý ñịnh muốn góp phần giúp các bạn sinh viên trong quá trình học tập, chúng tôi ñã
mạnh dạn biên soạn tài liệu này. Trong quá trìn...
LichsuVanminhThegioi
by Unknown
LichsuVanminhThegioi
Giáo trình
LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI
Người biên soạn: ĐOÀN TRUNG
Thông tin ebook :
Nguồn : Đại học An Giang
Thực hiện ebook : hoi_ls
Mục lục
LỜI NÓI ĐẦU
Môn Lịch sử văn minh thế giới ñã ñược ñưa vào chương trình của các trường ñại học
cao ñẳng một số m nay. Khối lượng kiến thức về các nền n minh nhân loại thì rất
lớn. nhiều giáo trình Lịch sử văn minh thế giới ñã ñược xuất bản ñể sử dụng các
trường ñại học phục vcho chương trình 60 tiết . Tên giáo trình mỗi nơi không giống
nhau, cuốn lấy tên Lịch sử văn minh thế giới, cuốn lại lấy tên Lịch sử văn
minh nhân loại. Cấu trúc mỗi giáo trình cũng không giống nhau .
Để phục vcho các bạn sinh viên cao ñẳng với thời lượng chương trình chỉ 30 tiết,
chúng tôi sau khi tham khảo giáo trình một số các trường bạn, dựa vào chương trình
của Bộ Giáo dục & Đào tạo ñể làm chuẩn biên soạn Giáo trình này.
Đối với sinh viên Khoa học xã hội, học phần này còn có tác dụng trực tiếp giúp các bạn
sẽ giảng dạy tốt hơn chương trình THCS mới áp dụng từ m 2002. Bởi chương
trình THCS mới chú ý ñcập rất nhiều ñến các giá trị văn minh vật thể và phi vật thể
mà nhân loại ñã sáng tạo ra trong quá trình phát triển.
Lịch sử văn minh thế giới - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lịch sử văn minh thế giới - Người đăng: hienciq2
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
Lịch sử văn minh thế giới 9 10 641