Ktl-icon-tai-lieu

Lịch sử văn minh thế giới

Được đăng lên bởi chacontuoingua
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 594 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC ÑAØ LAÏT
COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ
NGHÓA VIEÄT NAM
KHOA LUAÄT HOÏC
Ñoäc laäp
- Töï do Haïnh phuùc
.................
CHÖÔNG TRÌNH TRÌNH ÑOÄ
ÑAÏI HOÏC
Ngaønh: Luaät hoïc
CHÖÔNG TRÌNH CHI TIEÁT
HOÏC PHAÀN
1. Teân hoïc phaàn: LÒCH SÖÛ VAÊN
MINH THEÁ GIÔÙI
2. Maõ soá hoïc phaàn: LS1112
3. Teân hoïc phaàn baèng Tieáng Anh:
CIVILIZATION OF HISTORY
4. Soá tín chæ: 3 Hoïc phaàn baét buoäc.
5. Trình ñoä: cho sinh vieân naêm thöù
nhaát.
6. Phaân boå thôøi gian: leân lôùp lyù
thuyeát 70%, töï hoïc vaø laøm baøi taäp
30%.
7. Ñieàu kieän tieân quyeát: Khoâng
8. Muïc tieâu hoïc phaàn: cung caáp cho
sinh vieân nhöõng kieán thöùc cô baûn nhaát
veà thaønh töïu vaên minh cuûa nhaân loaïi,
hình thaønh quan ñieåm nhaän thöùc,
phöông phaùp luaän khoa hoïc.
9. Moâ taû vaén taét hoïc phaàn: Hoïc
phaàn ñeà caäp ñeán caùc noäi dung chính:
khaùi nieäm vaên hoaù, vaên minh, vaên
hieán; noäi dung vaø keát caáu cuûa moân
hoïc; nhöõng thaønh töïu chính cuûa vaên
minh phöông Ñoâng vaø phöông Taây
coå trung ñaïi, cuûa vaên minh theá giôùi
thôøi kyø caän hieän ñaïi.
10. Nhieäm vuï cuûa sinh vieân: chuaån
bò taøi lieäu hoïc taäp, leân lôùp ñaày ñuû, nghe
giaûng, thaûo luaän, hoïc baøi vaø traû baøi.
11. Taøi lieäu tham khaûo:
- Vuõ Döông Ninh (chuû bieân), Lòch söû
Vaên minh theá giôùi, NXB Giaùo duïc,
Haø Noäi, 2008.
- Nguyeãn Gia Phu, Buøi Vaên Huøng,
Lòch söû Vaên minh theá giôùi A, giaùo trình
Ñaïi hoïc Ñaø Laït, 1994.
- Buøi Vaên Huøng, Nguyeãn Coâng Chaát,
Lòch söû Vaên minh theá giôùi (Giaùo trình
toùm taét), Ñaïi hoïc Ñaø Laït, 2004.
- Buøi Vaên Huøng, Lòch söû Vaên minh
theá giôùi (Baøi giaûng toùm taét), Ñaïi hoïc
Ñaø Laït, 2008.
- Löông Ninh (chuû bieân), Lòch söû vaên
hoaù theá giôùi coå trung ñaïi, NXB Giaùo
duïc, Haø Noäi, 1999.
- Löông Duy Thöù (chuû bieân), Ñaïi
cöông vaên hoaù phöông Ñoâng, NXB
Giaùo duïc, Haø Noäi, 1996.
- Mortimer Chambers, Barbara
Hanawalt, David Herlihy, Theodore
K. Rabb, Isser Woloch, Raymond
Grew, Lòch söû vaên minh phöông Taây,
NXB Vaên hoaù thoâng tin, Haø Noäi,
2004.
- S. Stavrianos, Lòch söû vaên minh theá
giôùi, NXB Lao ñoäng, Haø Noäi, 2006.
- X. Carpusina & V. Carpusin, Lòch
söû vaên hoaù theá giôùi, NXB Theá giôùi,
Haø Noäi, 2002.
- Almanach – Nhöõng neàn vaên minh
theá giôùi, NXB Vaên hoaù thoâng tin, Haø
Noäi, 1998.
- Vaên minh phöông Taây, NXB Vaên
hoaù thoâng tin, Haø Noäi, 1994.
- D.G. E. Hall, Lòch söû Ñoâng Nam AÙ,
NXB Chính trò quoác gia, Haø Noäi,
1997.
- F. Eomain, Parnikar, Ware, Vaên
minh nhaân loaïi theá kyû XX, NXB
Chính trò quoác gia, Haø Noäi, 2000.
12. Tieâu chuaån ñaùnh giaù sinh vieân
- Döï lôùp: toái thieåu 80%
- Thaûo luaän: 20%
- Thi cuoái kyø: ñieåm toaøn phaàn
13. Thang ñieåm: 10/10.
14. BAØI GIAÛNG TOÙM TAÉT:
1
Lịch sử văn minh thế giới - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lịch sử văn minh thế giới - Người đăng: chacontuoingua
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Lịch sử văn minh thế giới 9 10 84