Ktl-icon-tai-lieu

Lịch sử văn minh thế giới

Được đăng lên bởi chacontuoingua
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 701 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MUÏ C LUÏ C
CHÖÔNG
TRÌNH
CHI
2
BAØ I
MÔÛ
4
Baø i
1.
Vaê n
minh
Baé c
Phi
vaø
8
BAØ I
2.
Vaê n
minh
Aá n
32
BAØ I
3.
Vaê n
minh
Trung
42
BAØ I
4.
Vaê n
minh
Phöông
Taâ y
thôø i
kyø
coå
56
BAØ I
5.
Vaê n
minh
coâ n g
77
KEÁ T
88

1

Trang
TIEÁ T
ÑAÀ U
Taâ y

AÙ
Ñoä
Quoá c

trung

ñaï i
nghieä p
LUAÄ N

TRÖÔØ N G ÑAÏ I HOÏ C ÑAØ LAÏ T COÄ N G HOAØ XAÕ HOÄ I CHUÛ NGHÓA VIEÄ T NAM
KHOA LUAÄ T HOÏ C
Ñoä c laä p - Töï do – Haï n h phuù c
.................
…………………………

CHÖÔNG TRÌNH TRÌNH ÑOÄ ÑAÏ I HOÏ C
Ngaø n h: Luaä t hoï c
CHÖÔNG TRÌNH CHI TIEÁ T HOÏ C PHAÀ N
1. Teâ n hoï c phaà n : LÒCH SÖÛ VAÊ N MINH THEÁ GIÔÙ I
2. Maõ soá hoï c phaà n : LS1112
3. Teâ n hoï c phaà n baè n g Tieá n g Anh: CIVILIZATION OF HISTORY
4. Soá tín chæ: 3 Hoï c phaà n baé t buoä c .
5. Trình ñoä : cho sinh vieâ n naê m thöù nhaá t .
6. Phaâ n boå thôø i gian: leâ n lôù p lyù thuyeá t 70%, töï hoï c vaø laø m baø i taä p 30%.
7. Ñieà u kieä n tieâ n quyeá t : Khoâ n g
8. Muï c tieâ u hoï c phaà n : cung caá p cho sinh vieâ n nhöõ n g kieá n thöù c cô baû n nhaá t
veà thaø n h töï u vaê n minh cuû a nhaâ n loaï i , hình thaø n h quan ñieå m nhaä n thöù c ,
phöông phaù p luaä n khoa hoï c .
9. Moâ taû vaé n taé t hoï c phaà n : Hoï c phaà n ñeà caä p ñeá n caù c noä i dung chính: khaù i
nieä m vaê n hoaù , vaê n minh, vaê n hieá n ; noä i dung vaø keá t caá u cuû a moâ n hoï c ;
nhöõ n g thaø n h töï u chính cuû a vaê n minh phöông Ñoâ n g vaø phöông Taâ y coå trung
ñaï i , cuû a vaê n minh theá giôù i thôø i kyø caä n hieä n ñaï i .
10. Nhieä m vuï cuû a sinh vieâ n : chuaå n bò taø i lieä u hoï c taä p , leâ n lôù p ñaà y ñuû ,
nghe giaû n g, thaû o luaä n , hoï c baø i vaø traû baø i .
11. Taø i lieä u tham khaû o :
- Vuõ Döông Ninh (chuû bieâ n ), Lòch söû Vaê n minh theá giôù i , NXB Giaù o duï c , Haø
Noä i , 2008.
- Nguyeã n Gia Phu, Buø i Vaê n Huø n g, Lòch söû Vaê n minh theá giôù i A, giaù o trình
Ñaï i hoï c Ñaø Laï t , 1994.
- Buø i Vaê n Huø n g, Nguyeã n Coâ n g Chaá t , Lòch söû Vaê n minh theá giôù i (Giaù o trình
toù m taé t ), Ñaï i hoï c Ñaø Laï t , 2004.
- Buø i Vaê n Huø n g, Lòch söû Vaê n minh theá giôù i (Baø i giaû n g toù m taé t ), Ñaï i hoï c Ñaø
Laï t , 2008.
- Löông Ninh (chuû bieâ n ), Lòch söû vaê n hoaù theá giôù i coå trung ñaï i , NXB Giaù o
duï c , Haø Noä i , 1999.
- Löông Duy Thöù (chuû bieâ n ), Ñaï i cöông vaê n hoaù phöông Ñoâ n g, NXB Giaù o
duï c , Haø Noä i , 1996.
- Mortimer Chambers, Barbara Hanawalt, David Herlihy, Theodore K. Rabb,
Isser Wo...
MUÏC LUÏC
Trang
CHÖÔNG TRÌNH CHI TIEÁT
2
BAØI MÔÛ ÑAÀU
4
Baøi 1. Vaên minh Baéc Phi vaø Taây AÙ
8
BAØI 2. Vaên minh Aán Ñoä
32
BAØI 3. Vaên minh Trung Quoác
42
BAØI 4. Vaên minh Phöông Taây thôøi kyø coå trung ñaïi
56
BAØI 5. Vaên minh coâng nghieäp
77
KEÁT LUAÄN
88
1
Lịch sử văn minh thế giới - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lịch sử văn minh thế giới - Người đăng: chacontuoingua
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
Lịch sử văn minh thế giới 9 10 19