Ktl-icon-tai-lieu

LỊCH SỬ VĂN MINH TRUNG HOA

Được đăng lên bởi nguyetminh0307-gmail-com
Số trang: 165 trang   |   Lượt xem: 1235 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Will Durant

Lịch Sử Văn Minh Trung Hoa
Dịch giả: Nguyễn Hiến Lê

Nguồn sách từ Vnthuquan
Đánh máy: Goldfish - Sửa lỗi: Tuanz
Nguồn: Nhà xuất bản: Văn hoá Thông tin Năm xuất bản: 2006

Đƣợc bạn: Thanh Vân đƣa lên
vào ngày: 30 tháng 11 năm 2010

1

MỤC LỤC

Vài lời thưa trước
LỜI NHÀ XUẤT BẢN
GIỚI THIỆU TÁC GIẢ WIIL DURANT VÀ BỘ LỊCH SỬ VĂN MINH
NIÊN BIỂU LỊCH SỬ TRUNG QUỐC
CHƢƠNG I: THỜI ĐẠI CÁC TRIẾT GIA
I. BUỔI ĐẦU
1. Các lời phê phán về dân tộc Trung Hoa
2. Trung Hoa
3. Những thế kỉ khuyết sử
4. Buổi đầu văn minh Trung Hoa
5. Các triết gia trƣớc Khổng tử
6. Lão tử
II. KHỔNG TỬ
1. Một bậc hiền triết đi kiếm một nƣớc để phục vụ
2. Ngũ kinh và tứ thƣ
3. Chủ trƣơng bất khả tri của Khổng tử
4. Đạo ngƣời quân tử
5. Những thuyết chính trị của Khổng tử
6. Ảnh hƣởng của Khổng tử
III. CÁC NHÀ THEO CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CÁC NHÀ CHỦ TRƢƠNG VÔ CHÍNH
PHỦ
1. Mặc Địch, ngƣời vị tha
2. Dƣơng Chu, nhà vị kỉ
3. Mạnh tử, bậc thầy của các vua chúa
4. Tuân tử, nhà thực tế
4. Trang tử, nhà duy tâm
CHƢƠNG II: THỜI ĐẠI CÁC THI SĨ
I. BISMARCK CỦA TRUNG HOA
II. CÁC CUỘC THÍ NGHIỆM CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
III. SỰ VINH QUANG ĐỜI ĐƢỜNG
IV. VỊ TRÍCH TIÊN
V. CÁI HAY CỦA THƠ TRUNG HOA
VI. ĐỖ PHỦ
VII. VĂN XUÔI
VIII. TUỒNG
2

CHƢƠNG III: THỜI ĐẠI CÁC NGHỆ SĨ
I. VĂN NGHỆ PHỤC HƢNG: ĐỜI TỐNG
1. Chế độ xã hội của Vƣơng An Thạch
2. Tri thức phục hƣng
3. Triết học phục hƣng
II. CÁC ĐỒ ĐỒNG ĐỎ, ĐỒ SƠN, ĐỒ NGỌC
III. CHÙA CHIỀN VÀ CUNG ĐIỆN
IV. HOẠ
1. Các bậc thầy trong ngành hoạ Trung Hoa
2. Đặc tính của môn hoạ Trung Hoa
IV. ĐỒ SỨ
CHƢƠNG IV: DÂN TỘC VÀ QUỐC GIA
I. TỪ ĐỜI NGUYÊN ĐẾN ĐỜI THANH
1. Marco Polo đi thăm Hốt Tất Liệt
2. Đời Minh và đời Thanh
II. DÂN TỘC VÀ NGÔN NGỮ
III. ĐỜI SỐNG HÀNG NGÀY
1. Ở thôn quê
2. Trong các cửa tiệm
3. Óc phát minh và khoa học
IV. MỘT TÔN GIÁO KHÔNG CÓ GIÁO ĐƢỜNG
V. SỰ CHI PHỐI CỦA LUÂN LÍ
VI. MỘT CHÍNH THỂ ĐƢỢC VOLTAIRE KHEN
CHƢƠNG V: CÁCH MẠNG VÀ PHỤC SINH
I. BẠCH HOẠ
II. MỘT NỀN VĂN MINH CÁO CHUNG
III. BẮT ĐẦU MỘT TRẬT TỰ MỚI
PHỤ LỤC
Bảo vũ
Tân An lại

3

Vài lời thưa trước
Trong thời gian thực hiện ebook Ấn Độ và Phật Thích Ca, tôi đã có ý định tiếp theo là gõ ít nhất
là chương I cuốn Lịch sử văn minh Trung Hoa, nên trong bài Vài lời thưa trước, tôi viết: “Tôi

chép trọn chương I: Tổng quan về Ấn Độ, cũng vì một lí do khác nữa. Đó là, nếu như không có
điều kiện đọc trọn cuốn Lịch sử văn minh Ấn Độ, chỉ với chương I và chương II thôi, chúng ta
cũng tạm đủ để hiểu tại sao trong cuốn Lịch sử văn minh Trung Hoa, Will Durant lại viết câu
n...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LỊCH SỬ VĂN MINH TRUNG HOA - Người đăng: nguyetminh0307-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
165 Vietnamese
LỊCH SỬ VĂN MINH TRUNG HOA 9 10 195