Ktl-icon-tai-lieu

lịch sử vn

Được đăng lên bởi Bồ Công Anh
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 812 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1954 - 1960
- Thế giới: Hệ
thống các nước
XHCN tiếp tục lớn
mạnh, phong trào
đấu tranh giải
phóng dân tộc ở các
nước Á, Phi, Mĩ
Latinh ngày càng
phát triển, các nước
TB Tây Âu, Nhật
Hoàn cảnh Bản sau khi hoàn
lịch sử
thành khôi phục
kinh tế, đã vươn lên
cạnh tranh gay gắt
với Mĩ. Chiến lược
toàn cầu của Mĩ
đứng trước nguy cơ
bị phá sản.
- VN: Mĩ có âm
mưu xâm lược nước
ta ngay sau chiến
tranh thế giới thứ 2
với việc hậu thuẫn
cho Tưởng phá hoại
cách mạng Việt
Nam trong những
năm 1945- 1946.
Thất bại với Tưởng,
Mĩ quay sang hậu
thuẫn cho Pháp âm
mưu can thiệp sâu,
kéo dài, mở rộng và
quốc tế hóa cuộc
chiến tranh ở Đông
Dương. Sau thất bại
của Pháp ở Điện
Biên Phủ và sau khi
hiệp định Giơnevơ
được kí kết, Mĩ
công khai trắng
trợn thực hiện âm
mưu xâm lược
Đông Dương và

1961 - 1965

1965 - 1968

1969 - 1973

1973 - 1975

-Thế giới: Hệ thống
các nước XHCN
ngày càng lớn mạnh,
phong trào giải phóng
dân tộc đang thu
được những thắng lợi
to lớn đã trực tiếp đe
dọa đến hệ thống các
nước thuộc địa của
CNĐQ, từng bước
làm phá sản chiến
lược toàn cầu của Mĩ.
Các nước TB sau thời
kì khôi phục kinh tế
1946- 1950, đã vươn
lên gay gắt với Mĩ.
Vị thế của Mĩ ngày
càng suy giảm tren
trường quốc tế.
-VN: + Cách mạng
miền Bắc đã thu được
những thắng lợi quan
trọng trong công cuộc
khôi phục kinh tế, cải
cách ruộng đấtvà cải
tạo XHCN 19541960. Đang thực hiện
kế hoạch 5 năm
1961-1965 đẫtọ ra
những tiền đề về vật
chất, tinh thần để cổ
vũ, chi viện cho cuộc
chiến đấu của quân
dân miền Nam.
+ Tháng 9/1960 Đại
hội Đảng toàn quốc
lần thứ III được tổ
chức qua đó hoàn
thiện đường lối cho
cuộc kháng chiến
chống Mĩ.
+ Thắng lợi của
phong trào Đồng khởi

- Thế giới: Hệ
thống các nước
XHCN ngày càng
lớn mạnh, phong
trào giải phóng dân
tộc thu được nhiều
kết quả. Các nước
Tây Âu, Nhật Bản
vươn lên cạnh tranh
gay gắt với Mĩ.
+ Cuộc chiến đấu
chống ĐQ Mĩ của
nhân VN đã thu
hút, nhận được sự
quan tâm, ủng hộ
ngày càng nhiều
của các nước
XHCN an hem và
nhân loại tiến b,
trong đó có cả nhân
dân Mĩ.
- VN: + Miền Bắc
đã thu hút được
những thắng lợi
quan trọng trong
quá trình thực hiện
kế hoạch 5 năm
1961- 1965 và ra
sức chi viện sức
người sức của cho
m.Nam.
+ Miền Nam cho
đến đầu 1965, quân
dân miền Nam đã
đánh bại hoàn toàn
chiến lược chiến
tranh đặc biệt, sẵn
sang đương đầu với
những âm mưu, thủ
đoạn mới thâm độc
của Mĩ và tay sai.
+ Trước sự phá sản
của chiến lược

-Sau cuộc tổng tiến
công và nổi dậy
xuân Mậu Thân
1968, chính quyền
Mĩ đứng trước
nhiều khó khăn và
thử thách: phong
trào phản đối c...
1954 - 1960 1961 - 1965 1965 - 1968 1969 - 1973 1973 - 1975
Hoàn cảnh
lịch sử
- Thế giới: Hệ
thống các nước
XHCN tiếp tục lớn
mạnh, phong trào
đấu tranh giải
phóng dân tộc ở các
nước Á, Phi, Mĩ
Latinh ngày càng
phát triển, các nước
TB Tây Âu, Nhật
Bản sau khi hoàn
thành khôi phục
kinh tế, đã vươn lên
cạnh tranh gay gắt
với Mĩ. Chiến lược
toàn cầu của Mĩ
đứng trước nguy cơ
bị phá sản.
- VN: Mĩ có âm
mưu xâm lược nước
ta ngay sau chiến
tranh thế giới thứ 2
với việc hậu thuẫn
cho Tưởng phá hoại
cách mạng Việt
Nam trong những
năm 1945- 1946.
Thất bại với Tưởng,
Mĩ quay sang hậu
thuẫn cho Pháp âm
mưu can thiệp sâu,
kéo dài, mở rộng và
quốc tế hóa cuộc
chiến tranh ở Đông
Dương. Sau thất bại
của Pháp ở Điện
Biên Phủ và sau khi
hiệp định Giơnevơ
được kí kết, Mĩ
công khai trắng
trợn thực hiện âm
mưu xâm lược
Đông Dương và
-Thế giới: Hệ thống
các nước XHCN
ngày càng lớn mạnh,
phong trào giải phóng
dân tộc đang thu
được những thắng lợi
to lớn đã trực tiếp đe
dọa đến hệ thống các
nước thuộc địa của
CNĐQ, từng bước
làm phá sản chiến
lược toàn cầu của Mĩ.
Các nước TB sau thời
kì khôi phục kinh tế
1946- 1950, đã vươn
lên gay gắt với Mĩ.
Vị thế của Mĩ ngày
càng suy giảm tren
trường quốc tế.
-VN: + Cách mạng
miền Bắc đã thu được
những thắng lợi quan
trọng trong công cuộc
khôi phục kinh tế, cải
cách ruộng đấtvà cải
tạo XHCN 1954-
1960. Đang thực hiện
kế hoạch 5 năm
1961-1965 đẫtọ ra
những tiền đề về vật
chất, tinh thần để cổ
vũ, chi viện cho cuộc
chiến đấu của quân
dân miền Nam.
+ Tháng 9/1960 Đại
hội Đảng toàn quốc
lần thứ III được tổ
chức qua đó hoàn
thiện đường lối cho
cuộc kháng chiến
chống Mĩ.
+ Thắng lợi của
phong trào Đồng khởi
- Thế giới: Hệ
thống các nước
XHCN ngày càng
lớn mạnh, phong
trào giải phóng dân
tộc thu được nhiều
kết quả. Các nước
Tây Âu, Nhật Bản
vươn lên cạnh tranh
gay gắt với Mĩ.
+ Cuộc chiến đấu
chống ĐQ Mĩ của
nhân VN đã thu
hút, nhận được sự
quan tâm, ủng hộ
ngày càng nhiều
của các nước
XHCN an hem và
nhân loại tiến b,
trong đó có cả nhân
dân Mĩ.
- VN: + Miền Bắc
đã thu hút được
những thắng lợi
quan trọng trong
quá trình thực hiện
kế hoạch 5 năm
1961- 1965 và ra
sức chi viện sức
người sức của cho
m.Nam.
+ Miền Nam cho
đến đầu 1965, quân
dân miền Nam đã
đánh bại hoàn toàn
chiến lược chiến
tranh đặc biệt, sẵn
sang đương đầu với
những âm mưu, thủ
đoạn mới thâm độc
của Mĩ và tay sai.
+ Trước sự phá sản
của chiến lược
-Sau cuộc tổng tiến
công và nổi dậy
xuân Mậu Thân
1968, chính quyền
Mĩ đứng trước
nhiều khó khăn và
thử thách: phong
trào phản đối chiến
tranh ở VN đòi rút
toàn quân viễn
chinh về nước lan
rộng khắp nước Mĩ,
hạ nghị viện Mĩ ra
quyết định đòi rút
toàn bộ quân về
nước…..
- Sau cuộc tổng tiến
công và nổi dậy
xuân Mậu Thân
1968, so sánh tương
quan lực lượng
từng bước thay đổi
theeo hướng có lợi
cho CM m.Nam.
- Sau khi lên nắm
quyền, Níchxơn đã
đề ra học thuyết
mới với chiến lược
“ngăn đe thực tế”,
thay cho chiesn
lược “phản ứng linh
hoạt” đã bị phá sản.
Học thuyết Nich
Xơn được áp dụng
vào VN trên cơ sở
điều chỉnh chính
sách phi Mĩ hóa của
GiônXơn được áp
dụng thành chiến
lược VN hóa chiến
tranh, thực hiện ở
Lào là Lào hóa
chiến tranh, thực
Miền bắc đã
hòa bình, có
điều kiện khôi
phục kinh tế,
hàn gắn vết
thương chiến
tranh. Chuẩn bị
cho cuộc tổng
tấn công thống
nhất nước nhà.
lịch sử vn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lịch sử vn - Người đăng: Bồ Công Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
lịch sử vn 9 10 15