Ktl-icon-tai-lieu

Lịch sử Xây dựng Đảng

Được đăng lên bởi Vũ Híp
Số trang: 134 trang   |   Lượt xem: 3297 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CHƯƠNG 1
CUỘC VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
(1920-1930)

1. Đặc điểm tình hình, mục tiêu nhiệm vụ cách mạng
1.1. Đặc điểm tình hình thế giới và đất nước đầu thế kỷ XX
- Đặc điểm tình hình thế giới:
Cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, học thuyết Mác-Lênin ra đời. Học thuyết Mác
– Lênin đã chỉ ra quy luật phát triển của lịch sử xã hội loài người; quy luật của cuộc đấu
tranh giai cấp; khẳng định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, việc giải phóng giai
cấp công nhân phải là sự nghiệp của bản thân giai cấp công nhân. Giai cấp công nhân
chỉ có thể trở thành một giai cấp “cho mình” thực hiện vai trò lãnh đạo cuộc cách mạng
vô sản khi tổ chức được một chính đảng cách mạng của riêng mình và cũng chỉ khi đó
phong trào công nhân mới hoàn toàn trở thành một phong trào tự giác.
Sự kết hợp chủ nghĩa xã hội khoa học với phong trào công nhân dẫn đến sự ra
đời Đảng của giai cấp công nhân. Đây là quy luật có tính phổ biến ở các nước đã kinh
qua cách mạng tư sản. Ví dụ: Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga (1903), Đảng Cộng
sản Mỹ (1919), Đảng Cộng sản Pháp (1920)… là theo quy luật phổ biến ấy.
Lênin cho rằng: “Trong tất cả các nước chỉ có sự kết hợp giữa chủ nghĩa xã hội
với phong trào công nhân mới xây dựng được một cơ sở vững chắc cho cả hai. Nhưng
trong mỗi nước, sự kết hợp ấy lại là một sản phẩm của lịch sử, lại được thực hiện bằng
những con đường đặc biệt, tuỳ theo điều kiện không gian và thời gian”1
Năm 1917 Lênin và Đảng Cộng sản Bônsêvích Nga đã lãnh đạo cuộc cách
mạng tháng Mười Nga thành công. Cách mạng tháng Mười đã chứng tỏ giá trị hiện thực
và sức sống của chủ nghĩa Mác- Lênin; chứng tỏ khả năng và vai trò lãnh đạo của Đảng
Cộng sản; chứng tỏ một chế độ xã hội mới-xã hội chủ nghĩa đã bắt đầu. Cách mạng
tháng Mười đã thức tỉnh các dân tộc nô lệ vùng lên tranh đấu để tự giải phóng.

1

V.I. Lênin: Toàn tập, t.4, Nxb Tiến bộ, M., 1976, tr.470-471.

1

Hồ Chí Minh viết: “Đối với nhân dân và đặc biệt đối với những người cách
mạng, cách mạng tháng Mười vĩ đại là ngọn đèn pha soi sáng cuộc đấu tranh cho tự do
và hạnh phúc. Cách mạng tháng Mười đã đem lại cho chúng tôi chủ nghĩa Mác-Lênin.
Học thuyết bất hủ đó đã vạch ra con đường mà chúng tôi phải đi theo”1
Năm 1919, Lênin thành lập Quốc tế Ba. Khẩu hiệu của Quốc tế là: “Vô sản tất cả
các nước và các dân tộc bị áp bức, đoàn kết lại!”. Năm 1920, Quốc tế Đại hội để thông qua
bản đề cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin.
Cách mạng tháng Mười và Quốc tế Ba có sức cuốn hút mạnh mẽ Nguyễn Ái
Quốc trên bướ...
CHƯƠNG 1
CUỘC VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
(1920-1930)
1. Đặc điểm tình hình, mục tiêu nhiệm vụ cách mạng
1.1. Đặc điểm tình hình thế giới và đất nước đầu thế kỷ XX
- Đặc điểm tình hình thế giới:
Cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, học thuyết Mác-Lênin ra đời. Học thuyết Mác
– Lênin đã chỉ ra quy luật phát triển của lịch sử xã hội loài người; quy luật của cuộc đấu
tranh giai cấp; khẳng định sứ mệnh lịch scủa giai cấp công nhân, việc giải phóng giai
cấp công nhân phải sự nghiệp của bản thân giai cấp công nhân. Giai cấp công nhân
chỉ thể trở thành một giai cấp “cho mình” thực hiện vai trò lãnh đạo cuộc cách mạng
sản khi tổ chức được một chính đảng cách mạng của riêng mình ng chỉ khi đó
phong trào công nhân mới hoàn toàn trở thành một phong trào tự giác.
Sự kết hợp chủ nghĩa hội khoa học với phong trào công nhân dẫn đến sự ra
đời Đảng của giai cấp công nhân. Đây quy luật tính phổ biến các nước đã kinh
qua cách mạng sản. dụ: Đảng Công nhân hội dân chủ Nga (1903), Đảng Cộng
sản Mỹ (1919), Đảng Cộng sản Pháp (1920)… là theo quy luật phổ biến ấy.
Lênin cho rằng: “Trong tất cả các nước chỉ có sự kết hợp giữa chủ nghĩa xã hội
với phong trào công nhân mới xây dựng được một sở vững chắc cho cả hai. Nhưng
trong mỗi nước, s kết hợp ấy lại một sản phẩm của lịch sử, lại được thực hiện bằng
những con đường đặc biệt, tuỳ theo điều kiện không gian và thời gian”
1
Năm 1917 Lênin Đảng Cộng sản Bônsêvích Nga đã lãnh đạo cuộc cách
mạng tháng Mười Nga thành công. Cách mạng tháng Mười đã chứng tỏ giá trị hiện thực
sức sống của chủ nghĩa Mác- Lênin; chứng tỏ khả năng vai trò lãnh đạo của Đảng
Cộng sản; chứng tỏ một chế độ hội mới-xã hội chủ nghĩa đã bắt đầu. Cách mạng
tháng Mười đã thức tỉnh các dân tộc nô lệ vùng lên tranh đấu để tự giải phóng.
1
V.I. Lênin: Toàn tập, t.4, Nxb Tiến bộ, M., 1976, tr.470-471.
1
Lịch sử Xây dựng Đảng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lịch sử Xây dựng Đảng - Người đăng: Vũ Híp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
134 Vietnamese
Lịch sử Xây dựng Đảng 9 10 581