Ktl-icon-tai-lieu

Logic học

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 96 trang   |   Lượt xem: 5784 lần   |   Lượt tải: 6 lần
www.hanhchinh.com.vn
PHAÀN I
Chöông I

ÑAÏI CÖÔNG VEÀ LOÂGÍC
I- ÑOÁI TÖÔÏNG CUÛA LOÂGÍC HOÏC.
1- Thuaät ngöõ loâgíc.
Thuaät ngöõ “Loâgíc” ñöôïc phieân aâm töø tieáng nöôùc ngoaøi (Logic : Tieáng Anh ; Logique : Tieáng Phaùp) thuaät ngöõ naøy coù nguoàn goác töø tieáng
Hilaïp laø Logos, coù nghóa laø lôøi noùi, tö töôûng, lyù tính, qui luaät v.v…
Ngaøy nay, ngöôøi ta thöôøng söû duïng thuaät ngöõ “Loâgíc” vôùi nhöõng nghóa sau :
- Tính qui luaät trong söï vaän ñoäng vaø phaùt trieån cuûa theá giôùi khaùch quan. Ñaây chính laø Loâgíc cuûa söï vaät, Loâgíc khaùch quan.
- Tính qui luaät trong tö töôûng, trong laäp luaän. Ñaây chính laø Loâgíc cuûa tö duy, Loâgíc chuû quan.
- Khoa hoïc nghieân cöùu veà tö duy tieáp caän chaân lyù. Ñaây chính laø Loâgíc hoïc.
2- Tö duy vaø caùc ñaëc ñieåm cuûa noù.
Nhaän thöùc laø quaù trình phaûn aùnh theá giôùi khaùch quan vaøo trong boä naõo ngöôøi, quaù trình ñoù dieãn ra “töø tröïc quan sinh ñoäng ñeán tö duy tröøu
töôïng” (Leâ-nin). Tröïc quan sinh ñoäng (töùc nhaän thöùc caûm tính) laø giai ñoaïn xuaát phaùt cuûa quaù trình nhaän thöùc. Nhaän thöùc caûm tính dieãn ra döôùi 3
hình thöùc cô baûn : caûm giaùc, tri giaùc, bieåu töôïng. Nhöõng hình aûnh do nhaän thöùc caûm tính ñem laïi laø nguoàn goác duy nhaát cuûa söï hieåu bieát cuûa
chuùng ta veà theá giôùi beân ngoaøi. Tuy nhieân, nhaän thöùc caûm tính môùi chæ cung caáp cho ta tri thöùc veà nhöõng bieåu hieän beà ngoaøi cuûa söï vaät. Ñeå coù
theå phaùt hieän ra nhöõng moái lieân heä noäi taïi coù tính qui luaät cuûa chuùng, caàn phaûi tieán ñeán tö duy tröøu töôïng (khaùi nieäm, phaùn ñoaùn, suy luaän, giaûi
1
thuyeát, v.v…). Vôùi tö duy tröøu töôïng, con ngöôøi chuyeån töø nhaän thöùc hieän töôïng ñeán nhaän thöùc baûn chaát, töø nhaän thöùc caùi rieâng ñeán nhaän thöùc caùi
chung, töø nhaän thöùc caùc ñoái töôïng rieâng ñeán nhaän thöùc moái lieân heä vaø caùc qui luaät phaùt trieån cuûa chuùng. Tö duy tröøu töôïng hay goïi taét laø tö duy
chính laø giai ñoaïn cao cuûa quaù trình nhaän thöùc.
1

www.hanhchinh.com.vn
Tö duy laø söï phaûn aùnh thöïc taïi moät caùch giaùn tieáp. Khaû naêng phaûn aùnh thöïc taïi moät caùch giaùn tieáp cuûa tö duy ñöôïc bieåu hieän ôû khaû naêng
suy lyù, keát luaän loâgíc, chöùng minh cuûa con ngöôøi. Xuaát phaùt töø choã phaân tích nhöõng söï kieän coù theå tri giaùc ñöôïc moät caùch tröïc tieáp, noù cho pheùp
nhaän thöùc ñöôïc nhöõng gì khoâng theå tri giaùc ñöôïc baèng caùc giaùc quan.
Tö duy laø söï phaûn aùnh khaùi quaùt caùc thuoäc...
www.hanhchinh.com.vn
PHAÀN I
Chöông I
ÑAÏI CÖÔNG VEÀ LOÂGÍC
I- ÑOÁI TÖÔÏNG CUÛA LOÂGÍC HOÏC.
1- Thuaät ngöõ loâgíc.
Thuaät ngöõ Loâgíc ñöôïc phieân aâm töø tieáng nöôùc ngoaøi (Logic : Tieáng Anh ; Logique : Tieáng Phaùp) thuaät ngöõ naøy coù nguoàn goác töø tieáng
Hilaïp laø Logos, coù nghóa laø lôøi noùi, tö töôûng, lyù tính, qui luaät v.v…
Ngaøy nay, ngöôøi ta thöôøng söû duïng thuaät ngöõ “Loâgíc” vôùi nhöõng nghóa sau :
- Tính qui luaät trong söï vaän ñoäng vaø phaùt trieån cuûa theá giôùi khaùch quan. Ñaây chính laø Loâgíc cuûa söï vaät, Loâgíc khaùch quan.
- Tính qui luaät trong tö töôûng, trong laäp luaän. Ñaây chính laø Loâgíc cuûa tö duy, Loâgíc chuû quan.
- Khoa hoïc nghieân cöùu veà tö duy tieáp caän chaân lyù. Ñaây chính laø Loâgíc hoïc.
2- Tö duy vaø caùc ñaëc ñieåm cuûa noù.
Nhaän thöùc laø quaù trình phaûn aùnh theá giôùi khaùch quan vaøo trong boä naõo ngöôøi, quaù trình ñoù dieãn ra “töø tröïc quan sinh ñoäng ñeán tö duy tröøu
töôïng” (Leâ-nin). Tröïc quan sinh ñoäng (töùc nhaän thöùc caûm tính) laø giai ñoaïn xuaát phaùt cuûa quaù trình nhaän thöùc. Nhaän thöùc caûm tính dieãn ra döôùi 3
hình thöùc baûn : caûm giaùc, tri giaùc, bieåu töôïng. Nhöõng hình aûnh do nhaän thöùc caûm tính ñem laïi laø nguoàn goác duy nhaát cuûa söï hieåu bieát cuûa
chuùng ta veà th giôùi beân ngoaøi. Tuy nhieân, nhaän thöùc caûm tính môùi chæ cung caáp cho ta tri thöùc veà nhöõng bieåu hieän beà ngoaøi cuûa söï vaät. Ñeå coù
theå phaùt hieän ra nhöõng moái lieân heä noäi taïi coù tính qui luaät cuûa chuùng, caàn phaûi tieán ñeán duy tröøu töôïng (khaùi nieäm, phaùn ñoaùn, suy luaän, giaûi
thuyeát, v.v…). Vôùi tö duy tröøu töôïng, con ngöôøi chuyeån ø nhaän thöùc hieänôïng ñeán nhaän thöùc baûn chaát, töø nhaän thöùc caùi rieâng ñeán nhaän thöùc caùi
chung, ø nhaän thöùc caùc ñoái töôïng rieâng ñeán nhaän thöùc moái lieân heä vaø caùc qui luaät phaùt trieån cuûa chuùng. duy tröøu töôïng hay goïi taét ltö duy
chính laø giai ñoaïn cao cuûa quaù trình nhaän thöùc.
1
1
Logic học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Logic học - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
96 Vietnamese
Logic học 9 10 41