Ktl-icon-tai-lieu

Logic học

Được đăng lên bởi trantrunghuy94-gmail-com
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 2108 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập Chương I
Hãy biểu thị các tư tưởng sau dưới dạng kí hiệu 
1. Trăm sông đều đổ ra biển 
2. Nước chảy đá mòn 
3. Ăn kĩ no lâu, cày sâu tốt lúa 
4. Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm 
5. Chân ướt chân ráo 
6. Cái răng cái tóc là góc con người
7. Một đời làm hại, bại hoại 3  đời
8. Yêu trẻ, trẻ đến nhà 
Yêu già, già để phúc 
9. Qua đình ngả nón trông đình
Đình bao nhiêu ngói thương mình bấy nhiêu 
10. Những người thắt đáy lưng ong 
Vừa khéo chiều chồng, lại khéo nuôi con 
Nhưng người béo trục béo tròn
Ăn vụng như chớp, đánh con cả ngày.
11. Ngôn ngũ là phương tiện hình thành, gìn giữu, chuyển giao thông tin từ
thế hệ này sang thế hệ khác, phương tiện giao tiếp giữa mọi người.
12. Có công mài sắt có ngày nên kim 
13.
Có chí thì nên 
14. Nước VN làm sao có thể lớn nếu như chúng ta không chấp nhận và ủng hộ
những giấc mơ lớn, những khát vọng lớn
15. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây 
16. Uống nước nhớ nguồn
17. Chungst a không thể nâng cao chất lượng giáo dục nếu không xây dựng 
được đội ngũ giáo viên đủ tiêu chuẩn
18. Chúng ta chỉ có thể xóa đói giảm nghèo một khi công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước.
19. Dù ai nói ngả nói nghiêng
Lòng ta vẫn vững như kiềng 3 chân. 
Bài tập Chương 3: Phán Đoán 
1. Cho các cặp khái niệm:
a. “khái niệm” và “khái niệm đơn nhất”
b. “động từ” và “từ chỉ hành động của sự vật”
c. “Thanh niệm” và “người lao động trí óc”
d. “triết học duy vật” và “triết học duy tâm”
- Xây dựng các phán đoán chân thực từ những cặp khái niệm đó 
- Xđ quan hệ và mô hình hóa quan hệ giwuax 2 thuật ngữ trong từng phán 
đoán vừa xây dựng được.
- Xđ tính chu diên của 2 thuật ngữ trong từng phán đoán vừa xây dụng 
được.
- Tìm nội hàm và ngoại diên “động từ”
2. Xây dựng các phán đoán theo “hình vuông logic” từ phán đoán sau:
a. “phán đoán chung là phán đoán trong đó ngoại diên của chủ ngữ bao 
gồm toàn bộ lớp đối tượng”
b. Xđ giá trị lgic của các phán đoán vừa xây dụng được trên cơ sở giá 
trị logic của phán đoán cho trước. 
3. Viết các phán đoán đẳng trị với các phán đoán sau:

a. “Cử nhân phải là  những người có tri  th ức chuyên m ôn cao, vừa có 
đạo đức tốt”
b. Chúng ta  không th ể nâng cao trìn h  độ tư duy log ic  nếu không nắm 
th ật vững tri  th ức log ic  học” 
c. “chúng ta  phải phát tri ển KT hoặc không bao giờ tiến kịp các nước 
tiên  tiến” 
4. Cho các phán đoán được biểu th ị như sau: 
- m 1 = a^ b ­> c 
­    m 2 = (a^ b ­> c) ­> (a^ b ­> c) ­> (b^ a ­> c)
­    m 3 = (a^ b ­> c) ^ (a^ b ­> c) ^ (b^ a ­> c) 
Hỏi:  
a. Với c – chân th ực (c)  và với...
Bài tp Chương I
Hãy biu th các tư tưởng sau dưới dng kí hiu
1. Tr m sông ă đều đổ ra bin
2. Nước chy á mòn đ
3. n k no lâu, cày sâu tĂ ĩ t lúa
4. Nhà sch thì mát, bát sch ngon cơm
5. Chân ướt chân ráo
6. Cái r ng cái tóc là góc con ngă ười
7. Mt đời làm hi, bi hoi 3 đời
8. Yêu tr, tr đến nhà
Yêu già, già để phúc
9. Qua ình ngđ nón trông ìnhđ
ình bao nhiêu ngói thĐ ương mình by nhiêu
10. Nhng người tht áy lđ ưng ong
Va khéo chiu chng, li khéo nuôi con
Nhưng người béo trc béo tròn
n vĂ ng như chp, ánh con cđ ngày.
11. Ngôn ng là phũ ương tin hình thành, gìn giu, chuyn giao thông tin t
thế h này sang thế h khác, phương tin giao tiếp gia mi người.
12. Có công mài st có ngày nên kim
13. Có chí thì nên
14. Nước VN làm sao có th ln nếu như chúng ta không chp nhn và ng h
nhng gic mơ ln, nhng khát vng ln
15. n quĂ nh k trng cây
16. Ung nước nh ngun
17. Chungst a không th nâng cao cht lượng giáo dc nếu không xây dng
được đội ng giáo viên ũ đủ tiêu chun
18. Chúng ta ch có th xóa ói giđ m nghèo mt khi công nghip hóa, hin đại
hóa đất nước.
19. Dù ai nói ng nói nghiêng
Lòng ta vn vng như king 3 chân.
Bài tp Chương 3: Phán oán Đ
1. Cho các cp khái nim:
a. “khái nim” và “khái nim đơn nht”
b. động t” và “t ch hành động ca s vt”
c. “Thanh nim” và “người lao động trí óc”
d. “triết hc duy vt” và “triết hc duy tâm”
- Xây dng các phán oán chân thđ c t nhng cp khái nim ó đ
- X quan hđ và mô hình hóa quan h giwuax 2 thut ng trong tng phán
oán vđ a xây dng được.
- X tính chu diên cđ a 2 thut ng trong tng phán oán vđ a xây dng
được.
- Tìm ni hàm và ngoi diên “động t
2. Xây dng các phán oán theo “hình vuông logic” tđ phán oán sau:đ
a. “phán oán chung là phán oán trong ó ngođ đ đ i diên ca ch ng bao
gm toàn b lp đối tượng”
b. X giá trđ lgic ca các phán oán vđ a xây dng được trên cơ s giá
tr logic ca phán oán cho trđ ước.
3. Viết các phán oán đ đẳng tr vi các phán oán sau:đ
Logic học - Trang 2
Logic học - Người đăng: trantrunghuy94-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Logic học 9 10 743