Ktl-icon-tai-lieu

Logic học

Được đăng lên bởi trantrunghuy94-gmail-com
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1772 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập Chương I
Hãy biểu thị các tư tưởng sau dưới dạng kí hiệu
1. Trăm sông đều đổ ra biển
2. Nước chảy đá mòn
3. Ăn kĩ no lâu, cày sâu tốt lúa
4. Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm
5. Chân ướt chân ráo
6. Cái răng cái tóc là góc con người
7. Một đời làm hại, bại hoại 3 đời
8. Yêu trẻ, trẻ đến nhà
Yêu già, già để phúc
9. Qua đình ngả nón trông đình
Đình bao nhiêu ngói thương mình bấy nhiêu
10. Những người thắt đáy lưng ong
Vừa khéo chiều chồng, lại khéo nuôi con
Nhưng người béo trục béo tròn
Ăn vụng như chớp, đánh con cả ngày.
11. Ngôn ngũ là phương tiện hình thành, gìn giữu, chuyển giao thông tin từ thế hệ này sang thế hệ khác, phương
tiện giao tiếp giữa mọi người.
12. Có công mài sắt có ngày nên kim
13. Có chí thì nên
14. Nước VN làm sao có thể lớn nếu như chúng ta không chấp nhận và ủng hộ những giấc mơ lớn, những khát
vọng lớn
15. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
16. Uống nước nhớ nguồn
17. Chungst a không thể nâng cao chất lượng giáo dục nếu không xây dựng được đội ngũ giáo viên đủ tiêu chuẩn
18. Chúng ta chỉ có thể xóa đói giảm nghèo một khi công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
19. Dù ai nói ngả nói nghiêng
Lòng ta vẫn vững như kiềng 3 chân.
Bài tập Chương 3: Phán Đoán
1. Cho các cặp khái niệm:
a. “khái niệm” và “khái niệm đơn nhất”
b. “động từ” và “từ chỉ hành động của sự vật”
c. “Thanh niệm” và “người lao động trí óc”
d. “triết học duy vật” và “triết học duy tâm”
- Xây dựng các phán đoán chân thực từ những cặp khái niệm đó
- Xđ quan hệ và mô hình hóa quan hệ giwuax 2 thuật ngữ trong từng phán đoán vừa xây dựng được.
- Xđ tính chu diên của 2 thuật ngữ trong từng phán đoán vừa xây dụng được.
- Tìm nội hàm và ngoại diên “động từ”
2. Xây dựng các phán đoán theo “hình vuông logic” từ phán đoán sau:
a. “phán đoán chung là phán đoán trong đó ngoại diên của chủ ngữ bao gồm toàn bộ lớp đối tượng”
b. Xđ giá trị lgic của các phán đoán vừa xây dụng được trên cơ sở giá trị logic của phán đoán cho trước.
3. Viết các phán đoán đẳng trị với các phán đoán sau:
a. “Cử nhân phải là những người có tri thức chuyên môn cao, vừa có đạo đức tốt”
b. Chúng ta không thể nâng cao trình độ tư duy logic nếu không nắm thật vững tri thức logic học”
c. “chúng ta phải phát triển KT hoặc không bao giờ tiến kịp các nước tiên tiến”
4.
-

Cho các phán đoán được biểu thị như sau:
m1 = a^b -> c
m2 = (a^b -> c) -> (a^b -> c) -> (b^a -> c)
m3 = (a^b -> c) ^ (a^b -> c) ^ (b^a -> c)

Hỏi:

a. Với c – chân thực (c) và với mọi giá trị của a, b trong tất cả các phán đoán thì m1 có quan hệ như thế...
Bài tp Chương I
Hãy biu th các tư tưởng sau dưới dng hiu
1. Trămng đu đ ra bin
2. Nước chy đá mòn
3. Ăn kĩ no lâu,y sâu tt lúa
4. Nhà sch thì mát,t sch ngon cơm
5. Chân ướt chân ráo
6. Cái răng cái tócc con người
7. Mt đi làm hi, bi hoi 3 đi
8. Yêu tr, tr đến n
Yêu già, già đ phúc
9. Qua đình ngn trông đình
Đình bao nhiêu ngói thương mình by nhiêu
10. Nhng người tht đáy lưng ong
Va khéo chiu chng, li khéo nuôi con
Nhưng người béo trc béo tròn
Ăn vng như chp, đánh con c ngày.
11. Ngôn ngũ là phương tin hình thành, gìn giu, chuyn giao thông tin t thế hy sang thế h khác, phương
tin giao tiếp gia mi người.
12. công mài st có ngàyn kim
13. Có chí thì nên
14. Nước VN làm sao có th ln nếu như chúng ta không chp nhn và ng h nhng gic mơ ln, nhng khát
vng ln
15. Ăn qu nh k trng cây
16. Ung nước nh ngun
17. Chungst a không th nâng cao cht lượng giáo dc nếu không xây dng được đi ngũ giáo viên đ tiêu chun
18. Chúng ta ch th xóa đói gim nghèo mt khi công nghip hóa, hin đi hóa đt nước.
19. ai nói ngi nghiêng
Lòng ta vn vng như king 3 chân.
Bài tp Chương 3: Phán Đoán
1. Choc cp khái nim:
a. “khái nim”khái nim đơn nht”
b. “đng t” và “t ch hành đng ca s vt
c. “Thanh nim” “người lao đng trí óc”
d. “triết hc duy vt” và “triết hc duym”
- Xây dngc phán đoán chân thc t nhng cp khái nim đó
- Xđ quan h và mô hìnha quan h giwuax 2 thut ng trong tng phán đoán va xây dng được.
- Xđ tính chu diên ca 2 thut ng trong tng phán đoán va xây dng được.
- Tìm ni hàm và ngoi diên “đng t
2. Xây dngc phán đoán theohình vuông logic” t phán đoán sau:
a. “phán đoán chung là pn đoán trong đó ngoi diên ca ch ng bao gm toàn b lp đi tượng”
b. Xđ giá tr lgic ca các phán đoán va xây dng được trên cơ s giá tr logic ca phán đoán cho trước.
3. Viết các phán đoán đng tr vi các phán đoán sau:
a. “C nhân phi là nhng người có tri thc chuyên môn cao, va có đo đc tt”
b. Chúng ta không thng cao trình đ tư duy logic nếu không nm tht vng tri thc logic hc”
c. “chúng ta phi phát trin KT hoc không bao gi tiến kp các nước tiên tiến”
4. Choc phán đoán được biu th như sau:
- m1 = a^b -> c
- m2 = (a^b -> c) -> (a^b -> c) -> (b^a -> c)
- m3 = (a^b -> c) ^ (a^b -> c) ^ (b^a -> c)
Logic học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Logic học - Người đăng: trantrunghuy94-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Logic học 9 10 741