Ktl-icon-tai-lieu

logic hoc

Được đăng lên bởi trantrunghuy94-gmail-com
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 702 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA XÃ HỘI HỌC & CÔNG TÁC XÃ HỘI
----------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
--------------------------

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
1. THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC
1.1 Tên môn học : LOGIC HỌC
1.2 Mã môn học : ACCO1201
1.3 Trình độ Đại học / Cao đẳng : Đại học
1.4 Ngành / Chuyên ngành : Đông Nam Á học , Xã hội học , Luật kinh tế
1.5 Khoa / Ban / Trung tâm phụ trách : Khoa Xã hội học & Công tác xã hội
1.6 Số tín chỉ : 2
1.7 Yêu cầu đối với môn học :


Điều kiện tiên quyết : Sinh viên đã học xong môn Triết học



Các yêu cầu khác : Không

1.8 Yêu cầu đối với sinh viên : chuẩn bị tài liệu theo yêu cầu của giảng viên,
dự đầy đủ, hoàn thành bài tập nhóm và bài tập cá nhân.
2. MÔ TẢ MÔN HỌC VÀ MỤC TIÊU
Cung cấp một số kiến thức logic căn bản nhƣ là phƣơng tiện tối thiểu để rèn
luyện và nâng cao kỹ năng tƣ duy cho ngƣời học, giúp ngƣời học tƣ duy nhanh,
chính xác, lập luận chặt, chứng minh, bác bỏ một cách thuyết phục, trình bày tƣ
tƣởng ngắn gọn, khúc chiết, rõ ràng, mạch lạc, biết phát hiện những đúng, sai,
tráo trở, ngụy biện trong tƣ duy, lập luận của ngƣời khác....
Cung cấp một số tình huống, đặc biệt là các tình huống liên quan đến pháp
luật (lập pháp, hành pháp, tƣ pháp) và một số tình huống đời thƣờng để sinh
viên vận dụng các kiến thức đã học vào hoạt động thực tiễn.

3. NỘI DUNG CHI TIẾT MÔN HỌC


Tên chương, mục, tiểu mục …



Mục tiêu
CHƢƠNG

STT
1

CHƢƠNG I
ĐẠI CƢƠNG VỀ
LOGIC HỌC

MỤC TIÊU

MỤC, TIỂU MỤC
I. Tƣ duy.
II. Vấn đề thuật ngữ logic.
III. Logic học.
IV. Công dụng của logic học.
V. Sơ lƣợc lịch sử phát triển
của logic hoc.

2

CHƢƠNG II
NHỮNG QUY LUÂT

I. Quy luật đồng nhất.
II - Quy luật phi mâu thuẫn

CƠ BẢN CỦA TƢ
DUY

3

CHƢƠNG III :
KHÁI NIỆM.

III -

Quy luật triệt tam

IV-

Quy luật lý do đầy đủ

A. Khái quát về khái niệm.
I. Khái niệm là gì?
II. Quan hệ giữa khái niệm
và từ.
III. Nội hàm và ngoại diên
của khái niệm.
B.Những thao tác logic đối
với khái niệm
I. Định nghĩa khái niệm.

II - Phân chia khái niệm
(Phần này ngƣời học tự
nghiên cứu)

4
CHƢƠNG IV:

A – Khái quát về phán đoán

PHÁN ĐOÁN
I. Phán đoán là gì ?
II. Phán đoán và câu
B – Các loại phán đoán
I. Phán đoán đơn
II –

Phán đoán

phức

A. Khái quát về suy luận

5
CHƢƠNG V:
SUY LUẬN

I. Suy luận là gì?

II - Cấu trúc logic của suy
luận.
B. Các loại suy luận
I. Suy luận diễn dịch
II - Suy luận quy nạp
III 6

CHƢƠNG VI:
CHỨNG MINH, BÁC
BỎ, NGỤY BIỆN

Suy luận tƣơng tự.

A. Chứng minh
I. Chứng minh là gì?

II....
logic hoc - Người đăng: trantrunghuy94-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
logic hoc 9 10 230