Ktl-icon-tai-lieu

Logic học đại cương

Được đăng lên bởi Nhất Kì
Số trang: 91 trang   |   Lượt xem: 12599 lần   |   Lượt tải: 13 lần
PHẦN I
Chương I
ĐẠI CƯƠNG VỀ LOGIC
I- ĐỐI TƯỢNG CỦA LOGIC HỌC.
1- Thuật ngữ logic.
Thuật ngữ “Logic” được phiên âm từ tiếng nước ngoài (Logic : Tiếng Anh ; Logique : Tiếng Pháp) thuật ngữ này có nguồn gốc từ
tiếng Hilạp là Logos, có nghĩa là lời nói, tư tưởng, lý tính, qui luật v.v…
Ngày nay, người ta thường sử dụng thuật ngữ “Logic” với những nghĩa sau :
- Tính qui luật trong sự vận động và phát triển của thế giới khách quan. Đây chính là Logic của sự vật, Logic khách quan.
- Tính qui luật trong tư tưởng, trong lập luận. Đây chính là Logic của tư duy, Logic chủ quan.
- Khoa học nghiên cứu về tư duy tiếp cận chân lý. Đây chính là Logic học.
2- Tư duy và các đặc điểm của nó.
Nhận thức là quá trình phản ánh thế giới khách quan vào trong bộ não người, quá trình đó diễn ra “từ trực quan sinh động đến tư duy
trừu tượng” (Lê-nin). Trực quan sinh động (tức nhận thức cảm tính) là giai đoạn xuất phát của quá trình nhận thức. Nhận thức cảm tính
diễn ra dưới 3 hình thức cơ bản : cảm giác, tri giác, biểu tượng. Những hình ảnh do nhận thức cảm tính đem lại là nguồn gốc duy nhất của
sự hiểu biết của chúng ta về thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, nhận thức cảm tính mới chỉ cung cấp cho ta tri thức về những biểu hiện bề
ngoài của sự vật. Để có thể phát1 hiện ra những mối liên hệ nội tại có tính qui luật của chúng, cần phải tiến đến tư duy trừu tượng ( khái
niệm, phán đoán, suy luận, giải thuyết, v.v…). Với tư duy trừu tượng, con người chuyển từ nhận thức hiện tượng đến nhận thức bản chất, từ
nhận thức cái riêng đến nhận thức cái chung, từ nhận thức các đối tượng riêng đến nhận thức mối liên hệ và các qui luật phát triển của
chúng. Tư duy trừu tượng hay gọi tắt là tư duy chính là giai đoạn cao của quá trình nhận thức.
1

Tư duy là sự phản ánh thực tại một cách gián tiếp. Khả năng phản ánh thực tại một cách gián tiếp của tư duy được biểu hiện ở khả
năng suy lý, kết luận logic, chứng minh của con người. Xuất phát từ chỗ phân tích những sự kiện có thể tri giác được một cách trực tiếp, nó
cho phép nhận thức được những gì không thể tri giác được bằng các giác quan.
Tư duy là sự phản ánh khái quát các thuộc tính, các mối liên hệ cơ bản, phổ biến không chỉ có ở một sự vật riêng lẻ, mà ở một lớp sự
vật nhất định. Khả năng phản ánh thực tại một cách khái quát của tư duy được biểu hiện ở khả năng con người có thể xây dựng những khái
niệm khoa học gắn liền với sự trình bày những qui luật tương ứng.
Tư duy là một sản phẩm có tính xã hội. Tư duy chỉ tồn tại trong mối liên hệ không thể tác...
PHẦN I
Chương I
ĐẠI CƯƠNG VỀ LOGIC
I- ĐỐI TƯỢNG CỦA LOGIC HỌC.
1- Thuật ngữ logic.
Thuật ngữ Logic được phiên âm từ tiếng nước ngoài (Logic : Tiếng Anh ; Logique : Tiếng Pháp) thuật ngữ này nguồn gốc từ
tiếng Hilạp là Logos, có nghĩa là lời nói, tư tưởng, lý tính, qui luật v.v…
Ngày nay, người ta thường sử dụng thuật ngữ “Logic” với những nghĩa sau :
- Tính qui luật trong sự vận động và phát triển của thế giới khách quan. Đây chính là Logic của sự vật, Logic khách quan.
- Tính qui luật trong tư tưởng, trong lập luận. Đây chính là Logic của tư duy, Logic chủ quan.
- Khoa học nghiên cứu về tư duy tiếp cận chân lý. Đây chính là Logic học.
2- Tư duy và các đặc điểm của nó.
Nhận thức là quá trình phản ánh thế giới khách quan vào trong bộ não người, quá trình đó diễn ra “từ trực quan sinh động đến tư duy
trừu tượng” (Lê-nin). Trực quan sinh động (tức nhận thức cảm tính) giai đoạn xuất phát của quá trình nhận thức. Nhận thức cảm tính
diễn ra dưới 3 nh thức bản : cảm giác, tri giác, biểu tượng. Những hình ảnh do nhận thức cảm tính đem lại nguồn gốc duy nhất của
sự hiểu biết của chúng ta về thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, nhận thức cảm tính mới chỉ cung cấp cho ta tri thức về những biểu hiện bề
ngoài của sự vật. Để thể phát hiện ra những mối liên hệ nội tại tính qui luật của chúng, cần phải tiến đến duy trừu tượng ( khái
niệm, phán đoán, suy luận, giải thuyết, v.v…). Với tư duy trừu tượng, con người chuyển từ nhận thức hiện tượng đến nhận thức bản chất, từ
nhận thức cái riêng đến nhận thức cái chung, từ nhận thức các đối tượng riêng đến nhận thức mối liên hệ các qui luật phát triển của
chúng. Tư duy trừu tượng hay gọi tắt là tư duy chính là giai đoạn cao của quá trình nhận thức.
1
1
Logic học đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Logic học đại cương - Người đăng: Nhất Kì
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
91 Vietnamese
Logic học đại cương 9 10 561