Ktl-icon-tai-lieu

Lựa chọn Thành công Bài học từ Đông Á và Đông Nam Á cho tương lai của Việt Nam

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 303 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HARVARD UNIVERSITY
JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT
CHƯƠNG TRÌNH CHÂU Á
79 John F. Kennedy Street, Cambridge, MA 02138 
Tel: (617) 495­1134 Fax: (617) 495­4948

Lựa chọn Thành công
Bài học từ Đông Á và Đông Nam Á cho tương lai của Việt Nam
Một khuôn khổ chính sách phát triển kinh tế ­ xã hội cho Việt Nam trong giai đoạn 2011 – 20201 

Tổng quan
Đầu thập niên 1990, Chương trình Việt Nam của Đại học Harvard xuất bản một cuốn sách nhan đề Theo  
hướng rồng bay. Mục đích của cuốn sách này là nhằm cung cấp một số khuôn khổ chiến lược giúp cho việc 
xác định các ưu tiên và đưa ra các quyết sách quan trọng trong bối cảnh kinh tế của Việt Nam và thế giới lúc 
bấy giờ. Thế giới đã đổi thay nhiều kể từ khi cuốn sách Theo hướng rồng bay ra đời. Cuộc khủng hoảng tài 
chính khu vực năm 1997 đã phơi bày một số điểm yếu ẩn chứa bên trong mô hình phát triển của các nước 
Đông Á và Đông Nam Á. Quan trọng hơn, cấu trúc của nền kinh tế toàn cầu vẫn không ngừng biến chuyển 
và thay đổi với tốc độ ngày một nhanh hơn. Tự do hóa thương mại đã thực sự tạo ra thị trường toàn cầu cho 
các sản phẩm chế tạo và điều này cũng đang xảy ra với các sản phẩm dịch vụ. Hai thập kỷ của sáp nhập và 
mua bán công ty đã tạo ra những công ty toàn cầu khổng lồ đứng tại đỉnh của chuỗi cung ứng, thâm nhập 
sâu vào hệ thống sản xuất của cả nước đã và đang phát triển. Ngày nay, các nước đang phát triển không thể 
dựa vào những chiến lược công nghiệp hóa đã từng thành công trong quá khứ mà phải liên tục đánh giá lại 
thế vị của mình có tính đến những xu thế thay đổi rất nhanh trong đầu tư nước ngoài, thị trường tài chính, 
công nghệ, và nhân khẩu.
Về phía mình, Việt Nam đã thay đổi rất nhiều sau gần 20 năm với thành tích tăng trưởng cao và rất nhiều 
người dân Việt Nam đã thoát khỏi cảnh đói nghèo. Với tư cách một quốc gia, Việt Nam ngày càng nhận được 
sự nể trọng và có ảnh hưởng ngày càng lớn hơn trong cộng đồng quốc tế. Có được thành công này một phần 
là nhờ vào những quyết định sáng suốt của chính phủ trong việc giải phóng lực lượng sản xuất và hội nhập 
ngày càng sâu sắc hơn vào nền kinh tế toàn cầu. Hệ quả tất yếu của những thay đổi chính sách này là nền 
kinh tế Việt Nam ngày nay đã trở nên phức tạp hơn rất nhiều, đòi hỏi việc ra chính sách phải hết sức thận 
trọng và sáng suốt. Thế nhưng sự “quá tải” trong vai trò của nhà nước và sự xuất hiện của những nhóm đặc 
quyền được hưởng đặc lợi từ việc giữ nguyên trạng thái hiện tại làm cho quá trình hoạch định chính sách trở 
nên nặng nề và thiếu...
HARVARD UNIVERSITY
JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT
CHƯƠNG TRÌNH CHÂU Á
79 John F. Kennedy Street, Cambridge, MA 02138
Tel: (617) 495-1134 Fax: (617) 495-4948
La chn Thành công
Bài hc t Đông Á và Đông Nam Á cho tương lai ca Vit Nam
Mt khuôn kh chính sách phát trin kinh tế - xã hi cho Vit Nam trong giai đon 2011 – 2020
1
Tng quan
Đầu thp niên 1990, Chương trình Vit Nam ca Đại hc Harvard xut bn mt cun sách nhan đề Theo
hướng rng bay. Mc đích ca cun sách này là nhm cung cp mt s khuôn kh chiến lược giúp cho vic
xác định các ưu tiên và đưa ra các quyết sách quan trng trong bi cnh kinh tế ca Vit Nam và thế gii lúc
by gi. Thế gii đã đổi thay nhiu k t khi cun sách Theo hướng rng bay ra đời. Cuc khng hong tài
chính khu vc năm 1997 đã phơi bày mt s đim yếu n cha bên trong mô hình phát trin ca các nước
Đông Á và Đông Nam Á. Quan trng hơn, cu trúc ca nn kinh tế toàn cu vn không ngng biến chuyn
và thay đổi vi tc độ ngày mt nhanh hơn. T do hóa thương mi đã thc s to ra th trường toàn cu cho
các sn phm chế to và điu này cũng đang xy ra vi các sn phm dch v. Hai thp k ca sáp nhp và
mua bán công ty đã to ra nhng công ty toàn cu khng l đứng ti đỉnh ca chui cung ng, thâm nhp
sâu vào h thng sn xut ca c nước đã và đang phát trin. Ngày nay, các nước đang phát trin không th
da vào nhng chiến lược công nghip hóa đã tng thành công trong quá kh mà phi liên tc đánh giá li
thế v ca mình có tính đến nhng xu thế thay đổi rt nhanh trong đầu tư nước ngoài, th trường tài chính,
công ngh, và nhân khu.
V phía mình, Vit Nam đã thay đổi rt nhiu sau gn 20 năm vi thành tích tăng trưởng cao và rt nhiu
người dân Vit Nam đã thoát khi cnh đói nghèo. Vi tư cách mt quc gia, Vit Nam ngày càng nhn được
s n trng và có nh hưởng ngày càng ln hơn trong cng đồng quc tế. Có được thành công này mt phn
là nh vào nhng quyết định sáng sut ca chính ph trong vic gii phóng lc lượng sn xut và hi nhp
ngày càng sâu sc hơn vào nn kinh tế toàn cu. H qu tt yếu ca nhng thay đổi chính sách này là nn
kinh tế Vit Nam ngày nay đã tr nên phc tp hơn rt nhiu, đòi hi vic ra chính sách phi hết sc thn
trng và sáng sut. Thế nhưng s “quá ti” trong vai trò ca nhà nước và s xut hin ca nhng nhóm đặc
quyn được hưởng đặc li t vic gi nguyên trng thái hin ti làm cho quá trình hoch định chính sách tr
nên nng n và thiếu động cơ tiếp tc ci cách. Trái vi tinh thn khn trương và cp thiết ca nhng năm
đầu đổi mi, Vit Nam ngày nay đang được bao trùm bi mt bu không khí tha mãn và lc quan, được
nuôi dưỡng bi thành tích thu hút đầu tư nước ngoài và s ngi ca ca cng đồng quc tế và các nhà tài tr.
Trong bi cnh mi này, vi tư cách là mt nghiên cu có tính định hướng v chiến lược kinh tế ca Vit Nam
thì ni dung ca cun sách Theo hướng rng bay không còn thích hp na và cn được viết li.
2
Bài viết này trình bày mt khuôn kh chiến lược giúp Vit Nam xác định các ưu tiên và đưa ra các quyết sách
kinh tế cho nhng năm đầu ca thế k 21. Mt lun đim quan trng ca bài viết này là Đông Á- được hiu
bao gm Hàn Quc, Nht Bn, Đài Loan, Trung Quc, Hng-kông, và Sing-ga-po - nhìn chung đã thành
công hơn so vi các nước Đông Nam Á - bao gm Thái-lan, In-đô-nê-xia, May-lay-xia, và Phi-lip-pin. Bài viết
này xem Trung Quc như mt trường hp đặc bit: vi v trí địa lý, truyn thng văn hóa, tc độ tăng trưởng
rt nhanh, và cht lượng các trường đại hc tinh hoa, Trung Quc chc chn thuc v mô hình Đông Á, thế
nhưng đồng thi Trung Quc cũng li có nhng nhược đim tương t như ca các nước Đông Nam Á. Đối vi
Vit Nam, mt nước có nhiu đim tương đồng trong chiến lược phát trin so vi Trung Quc thì ý nghĩa ca
phân tích này rt quan trng. Vit Nam phi đi theo qu đạo phát trin ca các nước Đông Á nhưng li không
Lựa chọn Thành công Bài học từ Đông Á và Đông Nam Á cho tương lai của Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lựa chọn Thành công Bài học từ Đông Á và Đông Nam Á cho tương lai của Việt Nam - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Lựa chọn Thành công Bài học từ Đông Á và Đông Nam Á cho tương lai của Việt Nam 9 10 146