Ktl-icon-tai-lieu

Luận cương chính trị 10-1930

Được đăng lên bởi Tuyet Trinh
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 10068 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Luận cương chính trị 10-1930
Đồng chí Trần Phú soạn thảo taij hội nghị ban chấp hành trung ương đảng lần thứ nhất tại hương cảng
trung quốc.
1.Cơ sở lí luận thực tiễn
-cơ sở lí luận: -Chủ nghĩa mác lênin
-Tư tưởng Hồ Chí Minh
-Cơ sở thực tiễn -phong trào cách mạng Việt Nam

v Nội dung của luận cương lĩnh chính trị tháng 10/1930
-Phân tích đặc điểm ,tình hình xã hội thuộc địa nửa phong kiến.Nêu lên những vấn đề cơ bản của
tư sản cầm quyền Đông Dương
-Chỉ ra mâu thuẫn gay gắt:
Thợ thuyền
Dân cày
Địa chủ,phong kiến,tư bản,đế quốc
Khổ lao
-Phương hướng chiến lược của CMVN:
Cách mạng tư sản dân quyền
thắng lợi
XHCN
bỏ qua thời kì tư bản
Nhiệm vụ của CM tư sản dân quyền: Đánh đổ các di tích phong liến, đánh đổ mọi cách bóc lột,
đánh đổ thực dân Pháp làm Đông Dương hoàn toàn toàn độc lập “trong đó vấn đề thổ địa là cái
cốt lõi của CMTSDQ”
Lực lượng CM: giai cấp CN & giai cấp nông dân là động lực chính ,lực lượng cơ bản của
CM.Giai cấp lãnh đạo:giai cấp vô sản.Còn các tầng lớp bóc lột theo đế quốc tiểu tư sản thì do dự,
tri thức phải hăng hái tham gia chống đế quốc lúc đầu chỉ những trí thức thất nghiệp và những
phần tử lao khổ đô thị mới theo CM
Phương pháp CM: Đảng phải chuẩn bị cho quần chúng về “con đường võ trang bạo động” và
“phải tuân theo khuôn phép nhà binh” đánh đổ chính phủ địch nhân, giành chính quyền
Về quan hệ quốc tế: CMVN là 1 bộ phận của CMTG phải đoàn kết với vô sản TG trước hết là vô
sản Pháp và phong trào CM thuộc địa để tăng cường lực lượng của mình
Về Đảng: Phải có 1 Đảng với đường lối chính trị đúng, kỉ luật tập trung liên hệ mật thiết với
6quần chúng lấy chủ nghĩa Mác – Lenin làm gốc thì lãnh đạo mới đạt mục đích cuối cùng là CN
cộng sản
* Ý nghĩa của luận cương
-Khẳng định lại nhiều vấn đề căn bản thuộc về chiến lược cách mạng mà chính cương vắn tắt và
sách lược vắn tắt đã đưa ra
-Có vai trò to lớn trong việc chỉ ra đường lối,chiến lược của Việt Nam
+Ưu điểm:
Luận cương 10/1930 làm sâu sắc nhiều vấn đề thuộc về chiến lược của CMVN mà cương lĩnh
2/1930” Chánh cương vắn tắt và sách lược vắn tắt” đã nêu
+Hạn chế:
- Luận cương đã không vạch ra được đâu là mâu thuẫn chủ yếu của xã hội thuộc địa coi trọng
vấn đề chống phong kiến không phù hợp với cách mạng Việt Nam.
- Không đề ra được mối liên minh dân tộc và giai cấp rộng rãi trong cuộc đấu tranh dân tộc và
bọn tay sai.

- Đánh giá không đúng vai trò vị trí của các giai cấp tầng lớp khác do đó không lôi kéo được bộ
phận có tinh thần yêu nước.
• Nguyên nhân dẫn đến hạn chế của Luận cương:
- Do ...
Luận cương chính trị 10-1930
Đng chí Trn Phú son tho taij hội nghị ban chấp hành trung ương đảng lần thứ nhất tại hương cảng
trung quốc.
1.Cơ sở lí luận thực tiễn
-cơ sở lí luận: -Chủ nghĩa mác lênin
-Tư tưởng Hồ Chí Minh
-Cơ sở thực tiễn -phong trào cách mạng Việt Nam
v Nội dung của luận cương lĩnh chính trị tháng 10/1930
-Phân tích đặc điểm ,tình hình xã hội thuộc địa nửa phong kiến.Nêu lên những vấn đề cơ bản của
tư sản cầm quyền Đông Dương
-Chỉ ra mâu thuẫn gay gắt:
Thợ thuyền
Dân cày Địa chủ,phong kiến,tư bản,đế quốc
Khổ lao
-Phương hướng chiến lược của CMVN:
Cách mạng tư sản dân quyền thắng lợi XHCN
bỏ qua thời kì tư bản
Nhiệm vụ của CM tư sản dân quyền: Đánh đổ các di tích phong liến, đánh đổ mọi cách bóc lột,
đánh đổ thực dân Pháp làm Đông Dương hoàn toàn toàn độc lập “trong đó vấn đề thổ địa là cái
cốt lõi của CMTSDQ”
Lực lượng CM: giai cấp CN & giai cấp nông dân là động lực chính ,lực lượng cơ bản của
CM.Giai cấp lãnh đạo:giai cấp vô sản.Còn các tầng lớp bóc lột theo đế quốc tiểu tư sản thì do dự,
tri thức phải hăng hái tham gia chống đế quốc lúc đầu chỉ những trí thức thất nghiệp và những
phần tử lao khổ đô thị mới theo CM
Phương pháp CM: Đảng phải chuẩn bị cho quần chúng về “con đường võ trang bạo động” và
“phải tuân theo khuôn phép nhà binh” đánh đổ chính phủ địch nhân, giành chính quyền
Về quan hệ quốc tế: CMVN là 1 bộ phận của CMTG phải đoàn kết với vô sản TG trước hết là vô
sản Pháp và phong trào CM thuộc địa để tăng cường lực lượng của mình
Về Đảng: Phải có 1 Đảng với đường lối chính trị đúng, kỉ luật tập trung liên hệ mật thiết với
6quần chúng lấy chủ nghĩa Mác – Lenin làm gốc thì lãnh đạo mới đạt mục đích cuối cùng là CN
cộng sản
* Ý nghĩa của luận cương
-Khẳng định lại nhiều vấn đề căn bản thuộc về chiến lược cách mạng mà chính cương vắn tắt và
sách lược vắn tắt đã đưa ra
-Có vai trò to lớn trong việc chỉ ra đường lối,chiến lược của Việt Nam
+Ưu điểm:
Luận cương 10/1930 làm sâu sắc nhiều vấn đề thuộc về chiến lược của CMVN mà cương lĩnh
2/1930” Chánh cương vắn tắt và sách lược vắn tắt” đã nêu
+Hạn chế:
- Luận cương đã không vạch ra được đâu là mâu thuẫn chủ yếu của xã hội thuộc địa coi trọng
vấn đề chống phong kiến không phù hợp với cách mạng Việt Nam.
- Không đề ra được mối liên minh dân tộc và giai cấp rộng rãi trong cuộc đấu tranh dân tộc và
bọn tay sai.
Luận cương chính trị 10-1930 - Trang 2
Luận cương chính trị 10-1930 - Người đăng: Tuyet Trinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Luận cương chính trị 10-1930 9 10 451