Ktl-icon-tai-lieu

LUẬT HIÊN PHÁP

Được đăng lên bởi ndc8187
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 1794 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÔN TẬP MÔN LUẬT HIẾN PHÁP
1. Tại sao khoa học Luật Hiến pháp là môn khoa học pháp lý chuyên ngành?
Tương ứng với 1 ngành luật thường có 1 khoa học pháp lý nghiên cứu về luật đó. Các
ngành khoa học pháp lý này được gọi là khoa học pháp lý chuyên ngành.
- Khoa học Luật Hiến pháp là một khoa học pháp lý chuyên ngành vì nó nghiên cứu những
vấn đề cơ bản của Nhà nước XH VN về: chế độ chính trị, chế độ kinh tế, chính sách văn hóa XH, quốc phòng - an ninh, tổ chức và hoạt động của bộ máy NN, mối qhệ giữa NN và công
dân (quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân)...; Khoa học Luật HP có mối quan hệ mật thiết
với các khoa học pháp lý khác:
 Khoa học lý luận chung về NN & PL  sử dụng những kết luận trong lý luận chung để
nghiên cứu vấn đề tổ chức nhà nước VN.
 Khoa học về lịch sử NN & PL của VN, của TG; Luật hành chính, Luật hình sự, Luật
dân sự...
2. Đối tượng điều chỉnh của Ngành Luật HP
- Đối tượng điều chỉnh của Luật HP VN: là những qhệ XH (những qhệ phát sinh trong h oạt
động của con người) quan trọng gắn liền với việc thực hiện quyền lực NN
- Phạm vi đối tượng điều chỉnh: Những qhệ XH cơ bản và quan trọng nhất gắn liền với việc
xác định: Chế độ chính trị; Chế độ kinh tế, Chính sách VH - XH, quốc phòng - an ninh, Quyền
và nghĩa vụ cơ bản của công dân, Tổ chức và hoạt động của bộ máy NN Cộng hòa XHCN VN.
 QHXH trong lĩnh vực chính trị: Luật HP điều chỉnh: NN với ndân; NN với tổ chức ctrị,
NN với nước ngoài.
 Trong lĩnh vực ktế: Những quy định chính sách phát triển kinh tế quốc dân; NN quy
định chế độ sở hữu; NN quy định những thành phần kinh tế; NN quy định nguyên tắc quản
lý nền kinh tế quốc dân.
 Lĩnh vực VH, giáo dục, KH công nghệ: Mục đích và chính sách của NN để phát triển
nền VH, GD, KHCN.
 Lĩnh vực tổ chức và hoạt động của bộ máy NN: Những quan hệ phát sinh trong bầu cử;
Trật tự hình thành tổ chức của các cơ quan NN từ TW  địa phương.
 Luật HP có phạm vi đối tượng điều chỉnh rất rộng, liên quan đến nhiều lĩnh vực của cuộc
sống XH và NN. Qhệ mà Luật HP điều chỉnh là quan trọng và làm cơ sở cho các ngành luật
khác cụ thể hóa, chi tiết hóa.
 Ngành Luật HP là hệ thống các QPPL điều chỉnh những qhệ XH cơ bản và quan trọng
gắn với việc xác định chế độ chính trị, chế độ kinh tế, chính sách văn hóa - XH, quốc phòng an ninh, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, tổ chức và hoạt động của bộ máy NN.
3. Phương pháp điều chỉnh của Ngành Luật HP
- Xác định nguyên tắc chung cho các chủ thể của Luật Hiến pháp (ví dụ: Ng.tắc Đảng lãnh
đạo của mọi chủ thể XH...)
- Q...
ÔN TẬP MÔN LUẬT HIẾN PHÁP
1. Tại sao khoa học Luật Hiến pháp là môn khoa học pháp lý chuyên ngành?
Tương ứng với 1 ngành luật thường 1 khoa học pháp nghiên cứu về luật đó. Các
ngành khoa học pháp lý này được gọi là khoa học pháp lý chuyên ngành.
- Khoa học Luật Hiến pháp một khoa học pháp chuyên ngành nó nghiên cứu những
vấn đề bản của Nhà nước XH VN về: chế độ chính trị, chế độ kinh tế, chính sách văn hóa -
XH, quốc phòng - an ninh, tổ chức hoạt động của bộ máy NN, mối qhệ giữa NN và công
dân (quyền nghĩa v bản của công dân)...; Khoa học Luật HP có mối quan hệ mật thiết
với các khoa học pháp lý khác:
Khoa học lý luận chung về NN & PL sử dụng những kết luận trong lý luận chung để
nghiên cứu vấn đề tổ chức nhà nước VN.
Khoa học về lịch sử NN & PL của VN, của TG; Luật hành chính, Luật hình sự, Luật
dân sự...
2. Đối tượng điều chỉnh của Ngành Luật HP
- Đối tượng điều chỉnh của Luật HP VN: những qhệ XH (những qhệ phát sinh trong hoạt
động của con người) quan trọng gắn liền với việc thực hiện quyền lực NN
- Phạm vi đối tượng điều chỉnh: Những qhệ XH bản quan trọng nhất gắn liền với việc
xác định: Chế độ chính trị; Chế độ kinh tế, Cnh sách VH - XH, quốc phòng - an ninh, Quyền
và nghĩa vụ cơ bản của công dân, Tổ chức và hoạt động của bộ máy NN Cộng hòa XHCN VN.
QHXH trong lĩnh vực chính trị: Luật HP điều chỉnh: NN với ndân; NN với tổ chức ctrị,
NN với nước ngoài.
Trong lĩnh vực ktế: Những quy định chính sách phát triển kinh tế quốc dân; NN quy
định chế độ sở hữu; NN quy định những thành phần kinh tế; NN quy định nguyên tắc quản
lý nền kinh tế quốc dân.
Lĩnh vực VH, giáo dục, KH công nghệ: Mục đích và chính sách của NN để phát triển
nền VH, GD, KHCN.
Lĩnh vực tổ chức và hoạt động của bộ máy NN: Những quan hệ phát sinh trong bầu cử;
Trật tự hình thành tổ chức của các cơ quan NN từ TW địa phương.
Luật HP phạm vi đối tượng điều chỉnh rất rộng, liên quan đến nhiều lĩnh vực của cuộc
sống XH và NN. Qhệ Luật HP điều chỉnh quan trọng làm sở cho các ngành luật
khác cụ thể hóa, chi tiết hóa.
Ngành Luật HP hệ thống các QPPL điều chỉnh những qhệ XH bản quan trọng
gắn với việc xác định chế độ chính trị, chế độ kinh tế, chính sách văn hóa - XH, quốc phòng -
an ninh, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, tổ chức và hoạt động của bộ máy NN.
3. Phương pháp điều chỉnh của Ngành Luật HP
- Xác định nguyên tắc chung cho các chủ thể của Luật Hiến pháp (dụ: Ng.tắc Đảng lãnh
đạo của mọi chủ thể XH...)
- Quy định quyền nghĩa vụ cụ thể của các chủ thể Luật Hiến pháp (VD: Cácquan NN
có quyền hạn và nghĩa vụ gì; Công dân có quyền và nghĩa vụ gì)
Lưu ý: Trong SGK là 3 phương pháp: Phương pháp cho phép, bắt buộc và cấm.
P hương pháp cho phép: (VD đoạn 1 Điều 98 HP 1992: “Đại biểu Quốc hội quyền chất
vấn Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng các thành viên
khác của Chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao Viện trưởng Viện kiểm sát nhân
dân tối cao”
Trang 1/57
LUẬT HIÊN PHÁP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LUẬT HIÊN PHÁP - Người đăng: ndc8187
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
LUẬT HIÊN PHÁP 9 10 760