Ktl-icon-tai-lieu

luật nhà nước

Được đăng lên bởi nthanhqlttpy
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1441 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LUẬT NHÀ NƯỚC
(LUẬT HIẾN PHÁP)
1. KHÁI NIỆM VÀ ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH CỦA LUẬT NHÀ
NƯỚC
•
1.1. KHÁI NIỆM LUẬT NHÀ NƯỚC
Luật Nhà Nước còn gọi là luật Hiến pháp, là một ngành luật cơ bản
trong hệ thống pháp luật Việt Nam, bao gồm tổng thể các quy
phạm pháp luật được chứa đựng trong các văn bản pháp luật khác
nhau, từ văn bản có hiệu lực pháp lý cao nhất là Hiến pháp cho
đến các văn bản có hiệu lực pháp lý thấp hơn điều chỉnh các mối
quan hệ xã hội cơ bản có liên quan đến tổ chức quyền lực nhà
nước: chế độ chính trị, chế độ kinh tế, văn hóa, xã hội, các nguyên
tắc tổ chức hoạt động bộ máy nhà nước, các quyền công dân và
mối quan hệ giữa nhà nước và công dân.

1.2. ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH CỦA LUẬT NHÀ NƯỚC
•
Luật Nhà nước chủ yếu điều chỉnh những quan hệ xã
hội quan trọng nhất - đó là những quan hệ xã hội thể hiện
chủ quyền của nhân dân. Nhân dân ở đây với tư cách không
phải là cá nhân công dân, mà là cộng đồng dân tộc trong
một nhà nước thống nhất, là chủ thể của Luật Nhà nước.
Luật Nhà nước điều chỉnh các quan hệ xã hội nhằm củng cố cơ sở
nền tảng của một nhà nước, một xã hội, đó là:
•
Nền tảng chế độ chính trị của một nhà nước.
•
Củng cố cơ sở của kinh tế, các quan hệ xã hội cơ bản trong
lĩnh vực kinh tế.
•
Điều chỉnh quan hệ nền tảng giữa nhà nước và công dân
(quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân).
•
Điều chỉnh nguyên tắc cơ bản, nền tảng về tổ chức và hoạt
động của bộ máy nhà nước.
•
Điều chỉnh những quan hệ thuộc chủ quyền một nhà nước, một
quốc gia : tên nước, quốc huy, quốc kỳ , quốc ca , thủ đô .
•
Điều chỉnh hiệu lực của Hiến pháp, trật tự thay đối Hiến pháp
(đạo luật gốc của Nhà nước).

2. HIẾN PHÁP 1992 – MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN
2.1. CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ

•
Hiến pháp 1992 khẳng định: " Tất cả quyền lực nhà
nước thuộc về nhân dân", bản chất của nhà nước là nhà
nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.
•
Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với
nhà nước việt Nam không những mang tính quy luật khách
quan, mà còn được nhân dân Việt Nam thừa nhận, được
quy định tại Điều 4 của Hiến pháp.
2.2. CHẾ ĐỘ KINH TẾ
•
Hiến pháp 1992 ghi nhận sự tồn tại của ba hình thức sở hữu:
Sở hữu nhà nước (sở hữu toàn dân), sở hữu tập thể, sở hữu tư
nhân. Nhà nước bảo hộ các hình thức sở hữu trên.
•
Trên cơ sở các hình thức sở hữu cơ bản ở nước ta trong thời
kỳ quá độ lên CNXH hình thành nhiều thành phần kinh tế với những
hình thức tổ chức kinh doanh đa dạng đan xen hỗn hợp, trong đó
kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế nhà nước cùng với kinh
tế tập thể ngày ...
LUẬT NHÀ NƯỚC
(LUẬT HIẾN PHÁP)
1. KHÁI NIỆM VÀ ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH CỦA LUẬT NHÀ
NƯỚC
1.1. KHÁI NIỆM LUẬT NHÀ NƯỚC
Luật Nhà Nước còn gọi là luật Hiến pháp, là một ngành luật cơ bản
trong hệ thống pháp luật Việt Nam, bao gồm tổng thể các quy
phạm pháp luật được chứa đựng trong các văn bản pháp luật khác
nhau, từ văn bản có hiệu lực pháp lý cao nhất là Hiến pháp cho
đến các văn bản có hiệu lực pháp lý thấp hơn điều chỉnh các mối
quan hệ xã hội cơ bản có liên quan đến tổ chức quyền lực nhà
nước: chế độ chính trị, chế độ kinh tế, văn hóa, xã hội, các nguyên
tắc tổ chức hoạt động bộ máy nhà nước, các quyền công dân và
mối quan hệ giữa nhà nước và công dân.
1.2. ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH CỦA LUẬT NHÀ NƯỚC
Luật Nhà nước chủ yếu điều chỉnh những quan hệ xã
hội quan trọng nhất - đó là những quan hệ xã hội thể hiện
chủ quyền của nhân dân. Nhân dân ở đây với tư cách không
phải là cá nhân công dân, mà là cộng đồng dân tộc trong
một nhà nước thống nhất, là chủ thể của Luật Nhà nước.
Luật Nhà nước điều chỉnh các quan hệ xã hội nhằm củng cố cơ sở
nền tảng của một nhà nước, một xã hội, đó là:
Nền tảng chế độ chính trị của một nhà nước.
Củng cố cơ sở của kinh tế, các quan hệ xã hội cơ bản trong
lĩnh vực kinh tế.
Điều chỉnh quan hệ nền tảng giữa nhà nước và công dân
(quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân).
Điều chỉnh nguyên tắc cơ bản, nền tảng về tổ chức và hoạt
động của bộ máy nhà nước.
Điều chỉnh những quan hệ thuộc chủ quyền một nhà nước, một
quốc gia : tên nước, quốc huy, quốc kỳ , quốc ca , thủ đô .
Điều chỉnh hiệu lực của Hiến pháp, trật tự thay đối Hiến pháp
(đạo luật gốc của Nhà nước).
2. HIẾN PHÁP 1992 – MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN
2.1. CHẾ ĐỘ CHÍNH TR
luật nhà nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
luật nhà nước - Người đăng: nthanhqlttpy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
luật nhà nước 9 10 898