Ktl-icon-tai-lieu

LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ ĐẢNG VIÊN MỚI

Được đăng lên bởi lopdvm32016
Số trang: 102 trang   |   Lượt xem: 563 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 1
CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG, KIM CHỈ NAM CHO HÀNH ĐỘNG
CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG TA
Trên con đường đi tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã nghiên
cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, hệ tư tưởng của giai cấp vô sản. Người khẳng định
muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không còn đường nào khác là con đường
cách mạng vô sản. Từ đó, các hoạt động lý luận và thực tiễn của Người hướng tới
việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 03-02-1930, Người chủ trì Hội
nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam (Đông Dương cộng sản Đảng; An
Nam cộng sản Đảng, Đông Dương cộng sản liên đoàn), thành lập Đảng Cộng sản
Việt Nam. Hội nghị đã thông qua Chính cương vắn tắt và Sách lược vắn tắt,
Chương trình tóm tắt của Đảmg. Đảng tuyên bố lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm
nền tảng tư tưởng của mình.
Đến Đại hội VII của Đảng (6-1991), Đảng đã xác định “tư tưởng Hồ Chí
Minh là kết quả của sự vận dung và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào
điều kiện cụ thể nước ta...”. Trên cơ sở đó, trong “Cương lĩnh xây dựng đất nước
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội” được thông qua tại Đại hội, Đảng đã
khẳng định. "Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền
tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động..."1. Cương lĩnh xây dựng đất nước
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), được
thông qua tại Đại hội XI (01-2011) của Đảng, một lần nữa khẳng định điều này.
Đó là kết luận rút ra từ kết quả tổng kết sâu sắc thực tiễn lịch sử của Đảng ta
và cách mạng Việt Nam từ khi thành lập Đảng. Quán triệt sâu sắc những quan
điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư
tưởng của Đảng, là nhiệm vụ của người đảng viên của Đảng.
I. BẢN CHẤT KHOA HỌC VÀ CÁCH MẠNG CỦA CHỦ NGHĨA MÁCLÊNIN
1. Chủ nghĩa Mác - Lênin là thành tựu trí tuệ của loài người
a. Sự ra đời của chủ nghĩa Mác - Lênin - đòi hỏi khách quan của phong trào
cách mạng thế giới

. Đảng Cộng sản Việt Nam: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Nxb Sự thật,
Hà Nội, 1991, tr. 21.
1

Trong quá trình phát triển của nhân loại, nhất là từ khi xuất hiện các giai cấp
và đấu tranh giai cấp, quần chúng lao động bao giờ cũng mơ ước được sống trong
một xã hội bình đẳng, công bằng, có cuộc sống ấm no, tự do và hạnh phúc. Nhiều
tư tưởng tiến bộ và nhân đạo đã hình thành và phát triển trong lịch sử nhân loại để
dẫn dắt cuộc đấu tranh của quần chúng cần lao.
Đến giữa thế kỷ XIX, phong trào đấu tranh của giai c...
Bài 1
CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH -
NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG, KIM CHỈ NAM CHO HÀNH ĐỘNG
CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG TA
Trên con đường đi tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã nghiên
cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, hệ tưởng của giai cấp sản. Người khẳng định
muốn cứu nước giải phóng dân tộc không còn đường nào khác con đường
cách mạng sản. Từ đó, c hoạt động luận thực tiễn của Người hướng tới
việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 03-02-1930, Người chủ trì Hội
nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản Việt Nam (Đông Dương cộng sản Đảng; An
Nam cộng sản Đảng, Đông Dương cộng sản liên đoàn), thành lập Đảng Cộng sản
Việt Nam. Hội nghị đã thông qua Chính cương vắn tắt Sách lược vắn tắt,
Chương trình tóm tắt của Đảmg. Đảng tuyên bố lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm
nền tảng tư tưởng của mình.
Đến Đại hội VII của Đảng (6-1991), Đảng đã xác định “tư tưởng H Chí
Minh là kết quả của sự vận dung và phát triển sáng tạo chủ nghĩac nino
điều kiện c thể ớc ta...”. Trên cơ sở đó, trong Cương lĩnh y dựng đất nước
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa hội” được thông qua tại Đại hội, Đảng đã
khẳng định. "Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin tưởng Hồ Chí Minh làm nền
tảng tưởng, kim chỉ nam cho hành động..."
1
. Cương lĩnh xây dựng đất nước
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa hội (bổ sung, phát triển m 2011), được
thông qua tại Đại hội XI (01-2011) của Đảng, một lần nữa khẳng định điều này.
Đó là kết luận rút ra từ kết quả tổng kết sâu sắc thực tiễn lịch sử của Đảng ta
cách mạng Việt Nam từ khi thành lập Đảng. Quán triệt sâu sắc những quan
điểm bản của chủ nghĩa Mác - Lênin và tưởng H Chí Minh, nền tảng
tưởng của Đảng, là nhiệm vụ của người đảng viên của Đảng.
I. BẢN CHẤT KHOA HỌC CÁCH MẠNG CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-
LÊNIN
1. Chủ nghĩa Mác - Lênin là thành tựu trí tuệ của loài người
a. Sự ra đời của chủ nghĩa Mác - Lênin - đòi hỏi khách quan của phong trào
cách mạng thế giới
1
. Đảng Cộng sản Việt Nam: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Nxb Sự thật,
Hà Nội, 1991, tr. 21.
LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ ĐẢNG VIÊN MỚI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ ĐẢNG VIÊN MỚI - Người đăng: lopdvm32016
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
102 Vietnamese
LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ ĐẢNG VIÊN MỚI 9 10 74