Ktl-icon-tai-lieu

Lý luận chính trị

Được đăng lên bởi Xuan Haru
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 603 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 1: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng
tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và của cách mạng
Việt Nam
Câu hỏi 1: Chủ nghĩa Mác-Lênin là gì?
Trả lời:
a. C.Mác và Ph.Ăngghen
Trong quá trình phát triển của lịch sử xã hội loài người, quần chúng lao động luôn
luôn ước mơ, mong muốn được sống trong một xã hội bình đẳng, công bằng, có cuộc
sống ấm no và hạnh phúc. Vì vậy, họ liên tục đấu tranh để thực hiện ước mơ, khát vọng
đó. Nhiều tư tưởng tiến bộ và nhân đạo đã hình thành và phát triển để dẫn dắt cuộc đấu
tranh của quần chúng.
Đến giữa thế kỷ XIX, phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao
động chống lại sự áp bức bóc lột của giai cấp tư sản phát triển mạnh mẽ, đòi hỏi có một
lý luận khoa học hướng dẫn. Chủ nghĩa Mác ra đời đã đáp ứng đòi hỏi cấp bách đó.
C.Mác (1818-1883) và Ph.Ăngghen (1820-1895) đã kế thừa có phê phán những thành tựu
khoa học và những giá trị tư tưởng của nhân loại đạt được trước đó, bằng lao động khoa
học và sáng tạo hai ông đã phân tích xã hội tư bản, tổng kết thực tiễn phong trào đấu
tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. C.Mác và Ăngghen đã xây dựng nên
học thuyết cách mạng, khoa học và nhân đạo để giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội,
giải phóng con người. Trong học thuyết của mình, hai ông đã chứng minh sự sụp đổ tất
yếu của chủ nghĩa tư bản và sự quá độ sang một xã hội mới không còn chế độ người bóc
lột người. Đó là chủ nghĩa xã hội, giai đoạn đầu của chủ nghĩa cộng sản.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (năm 1991) đã thông qua "Cương
lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ” trong đó khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa
Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động".
Đây là kết luận rút ra từ kết quả tổng kết sâu sắc thực tiễn lịch sử của Đảng và của cách
mạng Việt Nam trong suốt quá trình cách mạng từ khi thành lập Đảng đến nay. Đó là một
quyết định có tầm lịch sử quan trọng thể hiện bước tiến trong tư duy lý luận của Đảng
ta.ngghen đã xây dựng nên học thuyết cách mạng, khoa học và nhân đạo.
b. Lênin đã bảo vệ, vận dụng sáng tạo và phát triển toàn diện lý luận của MácĂngghen trong điều kiện mới.
Đầu thế kỷ XX, tình hình thế giới đã xuất hiện những đặc điểm mới: Chủ nghĩa tư
bản chuyển sang giai đoạn tột cùng của nó là chủ nghĩa đế quốc. Sự phát triển không đều
của chủ nghĩa đế quốc tạo tiền đề cho cách mạng vô sản có thể nổ ra và thắng lợi ở một
số nước, thậm chí ở một nước.
Trong hoàn cảnh đó, Lênin (1870–1924) đã vận dụng ...
Bài 1: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng
tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và của cách mạng
Việt Nam
Câu hỏi 1: Chủ nghĩa Mác-Lênin là gì?
Trả lời:
a. C.Mác và Ph.Ăngghen
Trong quá trình phát triển của lịch sử hội loài người, quần chúng lao động luôn
luôn ước mơ, mong mun được sống trong một hội bình đẳng, công bằng, cuộc
sống ấm no hạnh phúc. vậy, họ liên tục đấu tranh để thực hiện ước mơ, khát vọng
đó. Nhiều tư tưởng tiến bộ nhân đạo đã hình thành phát triển để dẫn dắt cuộc đấu
tranh của quần chúng.
Đến giữa thế kỷ XIX, phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân nhân dân lao
động chống lại sự áp bức bóc lột của giai cấp sản phát triển mạnh mẽ, đòi hỏi một
lý luận khoa học hướng dẫn. Chủ nghĩa Mác ra đời đã đáp ứng đòi hỏi cấp bách đó.
C.Mác (1818-1883) và Ph.Ăngghen (1820-1895) đã kế thừa có phê phán những thành tựu
khoa họcnhững giá trị tư tưởng của nhân loại đạt được trước đó, bằng lao động khoa
học sáng tạo hai ông đã phân tích hội bản, tổng kết thực tiễn phong trào đấu
tranh của giai cấpng nhân và nhân dân lao động. C.Mác và Ăngghen đã xây dựng nên
học thuyết cách mạng, khoa học nhân đạo để giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội,
giải phóng con người. Trong học thuyết của mình, hai ông đã chứng minh sự sụp đổ tất
yếu của chủ nghĩa tư bản và sự quá độ sang một xã hội mới không còn chế độ người bóc
lột người. Đó là chủ nghĩa xã hội, giai đoạn đầu của chủ nghĩa cộng sản.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (năm 1991) đã thông qua "Cương
lĩnh xây dựng đất nước trong thời k quá độ trong đó khẳng định: Đảng lấy chủ nghĩa
Mác-Lênin, tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tưởng, kim chỉ nam cho hành động".
Đây kết luận rút ra từ kết quả tổng kết sâu sắc thực tiễn lịch sử của Đảng của cách
mạng Việt Nam trong suốt quá trình cách mạng từ khi thành lập Đảng đến nay. Đó một
quyết định tầm lịch sử quan trọng thể hiện bước tiến trong duy luận của Đảng
ta.ngghen đã xây dựng nên học thuyết cách mạng, khoa học và nhân đạo.
b. Lênin đã bảo vệ, vận dụng sáng tạo phát triển toàn diện luận của Mác-
Ăngghen trong điều kiện mới.
Đầu thế k XX, nh hình thế giới đã xuất hiện những đặc điểm mới: Chủ nghĩa
bản chuyển sang giai đoạn tột cùng của nó là chủ nghĩa đế quốc. Sự phát triển không đều
của chủ nghĩa đế quốc tạo tiền đề cho cách mạng sản thể nổ ra thắng lợi một
số nước, thậm chí ở một nước.
Trong hoàn cảnh đó, Lênin (1870–1924) đã vận dụng sáng tạo và phát triển toàn diện
học thuyết của Mác-Ăngghen để giải quyết những vấn đ bản của cách mạng sản.
Lênin đã ra sức bảo vệ lý luận Mác, phê phán không khoan nhượng với mọi loại kẻ thù tư
tưởng: Xét lại, hội… Đồng thời, ông chú trọng tổng kết kinh nghiệm thực tiễn đấu
Lý luận chính trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý luận chính trị - Người đăng: Xuan Haru
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Lý luận chính trị 9 10 228