Ktl-icon-tai-lieu

Lý luận chung về phân cấp phâp quyền

Được đăng lên bởi Viên Tân
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 906 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lý luận chung về phân cấp, phân quyền
Phân cấp là một thuật ngữ được sử dụng trong khá nhiều văn bản quy
phạm pháp luật ở nước ta. Tuy nhiên, phân quyền ít khi được sử dụng,
mặc dù từ decentralization được dịch theo nghĩa là phân cấp. Trong từ
điển “Anh - Pháp - Vịêt” từ này có khí hiểu là phân cấp, có khi hiểu là
phân quyền. Do đó, trên phương diện nội dung, phân cấp và phân quyền
đi cạnh nhau.
Phân quyền được nghiên cứu trên nhiều khía cạnh khác nhau. Có hình
thức phân quyền được hiểu như là sự phân chia quyền lực nhà nước cho
nhiều chủ thể khác nhau; phân chia quyền lực nhà nước theo chế độ liên
bang; phân chia quyền quản lý hành chính nhà nước. Mỗi một hình thức
phân quyền có những bản chất khác nhau. Nghiên cứu phân quyền nói
chung để hiểu rõ hơn bản chất của phân quyền hoạt động quản lý hành
chính nhà nước (phân công chức năng hoạt động quản lý hành chính nhà
nước) là rất cần thiết. Do đó, phân cấp hay phân quyền có thể sử dụng
thay thế nhau
1.1. Phân quyền trong lý thuyết quyền lực nhà nước
Thuật ngữ phân quyền sử dụng khi nghiên cứu nhà nước có những điểm
khác với thuật ngữ phân quyền đang được sử dụng hiện nay trong các tài
liệu có liên quan đến quản lý hành chính nhà nước[1].
Ngay từ thời Aristotle [2], vấn đề quyền lực nhà nước cũng đã được đề
cập dưới ba dạng chính: quyết định (hay có thể gọi là quyết nghị) thường
dành cho hội đồng, đại hội; trong khi đó quyền chỉ huy giành cho các
quan chức; quyền xét xử thuộc về toà án [3].
Trong lịch sử nước Anh, phân lập các quyền, tức phân chia quyền lực nhà
nước giữa các cơ quan quyền lực nhà nước là cuộc đấu tranh của nhân
1

Thuật ngữ quản lý hành chính nhà nước nhằm chỉ những hoạt động quản lý nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước (public
Administration), không phải toàn bộ hoạt động quản lý nhà nước của cả các cơ quan lập pháp và tư pháp. Tuỳ thuộc vào việc phân
chia, phân công quyền lực nhà nước theo các nhánh quyền: quyền lập pháp, quyền hành pháp và quyền tư pháp mà sẽ có mối quan
hệ giữa các cơ quan thực thi các loại quyền trên.
2

Aristotle, (384-322 B.C.), là nhà triểt học, giáo dục, khoa học; nhà học giả có ảnh hưởng lớn đến văn hoá phương Tây; Aristotle
là người đã có nhiều công trình tổng hợp, phê phán và phát triển tri thức mang tính kề thừa. Ông quan niệm xã hội loài người là một
xã hội của tư duy và hợp lý. Con người tồn tại trên cơ sở của những sự hợp lý và hoạt động theo đúng chức năng.
3
Xem: Nhà nước và tổ chức hành pháp của các nước tư bản. GS.Đoàn Trọng Truyến. NXH Sự thật Hà ...
Lý luận chung về phân cấp, phân quyền
Phân cấp là một thuật ngữ được sử dụng trong khá nhiều văn bản quy
phạm pháp luật ở nước ta. Tuy nhiên, phân quyền ít khi được sử dụng,
mặc dù từ decentralization được dịch theo nghĩa là phân cấp. Trong từ
điển “Anh - Pháp - Vịêt” từ này có khí hiểu là phân cấp, có khi hiểu là
phân quyền. Do đó, trên phương diện nội dung, phân cấp và phân quyền
đi cạnh nhau.
Phân quyền được nghiên cứu trên nhiều khía cạnh khác nhau. Có hình
thức phân quyền được hiểu như là sự phân chia quyền lực nhà nước cho
nhiều chủ thể khác nhau; phân chia quyền lực nhà nước theo chế độ liên
bang; phân chia quyền quản lý hành chính nhà nước. Mỗi một hình thức
phân quyền có những bản chất khác nhau. Nghiên cứu phân quyền nói
chung để hiểu rõ hơn bản chất của phân quyền hoạt động quản lý hành
chính nhà nước (phân công chức năng hoạt động quản lý hành chính nhà
nước) là rất cần thiết. Do đó, phân cấp hay phân quyền có thể sử dụng
thay thế nhau
1.1. Phân quyền trong lý thuyết quyền lực nhà nước
Thuật ngữ phân quyền sử dụng khi nghiên cứu nhà nước có những điểm
khác với thuật ngữ phân quyền đang được sử dụng hiện nay trong các tài
liệu có liên quan đến quản lý hành chính nhà nước[
1
].
Ngay từ thời Aristotle [
2
], vấn đề quyền lực nhà nước cũng đã được đề
cập dưới ba dạng chính: quyết định (hay có thể gọi là quyết nghị) thường
dành cho hội đồng, đại hội; trong khi đó quyền chỉ huy giành cho các
quan chức; quyền xét xử thuộc về toà án [
3
].
Trong lịch sử nước Anh, phân lập các quyền, tức phân chia quyền lực nhà
nước giữa các cơ quan quyền lực nhà nước là cuộc đấu tranh của nhân
1
Thuật ngữ quản lý hành chính nhà nước nhằm chỉ những hoạt động quản lý nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước (public
Administration), không phải toàn bộ hoạt động quản lý nhà nước của cả các cơ quan lập pháp và tư pháp. Tuỳ thuộc vào việc phân
chia, phân công quyền lực nhà nước theo các nhánh quyền: quyền lập pháp, quyền hành pháp và quyền tư pháp mà sẽ có mối quan
hệ giữa các cơ quan thực thi các loại quyền trên.
2
Aristotle, (384-322 B.C.), là nhà triểt học, giáo dục, khoa học; nhà học giả có ảnh hưởng lớn đến văn hoá phương Tây; Aristotle
là người đã có nhiều công trình tổng hợp, phê phán và phát triển tri thức mang tính kề thừa. Ông quan niệm xã hội loài người là một
xã hội của tư duy và hợp lý. Con người tồn tại trên cơ sở của những sự hợp lý và hoạt động theo đúng chức năng.
3
Xem: Nhà nước và tổ chức hành pháp của các nước tư bản. GS.Đoàn Trọng Truyến. NXH Sự thật Hà nội, 1993.
1
Lý luận chung về phân cấp phâp quyền - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý luận chung về phân cấp phâp quyền - Người đăng: Viên Tân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
Lý luận chung về phân cấp phâp quyền 9 10 7