Ktl-icon-tai-lieu

Lý luận nhà nước và pháp luật

Được đăng lên bởi qtrung21
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 2204 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI NÓI ĐẦU
1. Giới thiệu khái quát môn học
Lý luận nhà nước và pháp luật là một môn học quan trọng trong hệ thống khoa học
pháp lý, và đặc biệt là đối với sinh viên chuyên ngành Luật. Môn học này được nghiên
cứu dựa trên cơ sở học thuyết Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những quan điểm của
Đảng và Nhà nước ta cũng như tri thức chung của nhân loại về nhà nước và pháp luật.
Môn Lý luận Nhà nước và pháp luật I là một trong hai học phần lý luận nhà nước và pháp
luật được viết để phục vụ cho sinh viên đang theo học chuyên ngành luật; Ở phần một này
sẽ giúp cho người học có những kiến thức cơ bản về sự hình thành của nhà nước và pháp
luật, bản chất của nhà nước và pháp luật qua các giai đoạn lịch sử nhất định của xã hội.
Đây là môn cơ sở, là nền tản giúp cho sinh viên nghiên cứu tốt các môn học khác (môn
Luật hiến pháp, luật hình sự, luật hành chính, luật dân sự …)

2. Mục tiêu môn học
Môn học này sẽ giúp cho người học có một cách nhìn tổng thể về nhà nước và
pháp luật. Giúp người học nắm vững được bản chất của từng kiểu nhà nước, từng kiểu
pháp luật.

3. Yêu cầu môn học:
Người học cần nắm vững những nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của nhà nước và
pháp luật, chức năng, vai trò, nhiệm vụ của nhà nước và pháp luật để từ đó nắm bắt các
nội dung các môn học sau này.

4. Cấu trúc môn học:
Môn học này được cấu trúc lại để phù hợp với nhu cầu học tập của sinh viên hệ
đào tạo từ xa, nên môn học này được chia làm 8 chương như sau:
Chương 1: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của lý luận về nhà nước và pháp luật
Chương 2: Nguồn gốc của nhà nước và pháp luật
Chương 3: Bản chất, các kiểu và hình thức nhà nước
Chương 4: Bản chất, đặc trưng, vai trò, các kiểu và hình thức pháp luật.
Chương 5: Nhà nước và pháp luật chủ nô
Chương 6: Nhà nước và pháp luật phong kiến.
Chương 7: Nhà nước và pháp luật tư sản.
Chương 8: Nhà nước xã hội chủ nghĩa.
1

CHƯƠNG I

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA LÝ LUẬN
NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
1. Đối tượng nghiên cứu của lý luận về nhà nước và pháp luật
Lý luận về nhà nước và pháp luật với tư cách là một ngành khoa học pháp lý
nghiên cứu đồng thời cả hai hiện tượng nhà nước và pháp luật.
Lý luận về nhà nước và pháp luật nghiên cứu nhà nước và pháp luật một cách toàn
diện. Đối tượng nghiên cứu của nó là những vấn đề chung, khái quát và cơ bản nhất, như:
Các khái niệm, phạm trù về nguồn gốc, bản chất, chức năng, hình thức, vai trò, giá
trị xã hội của nhà nước và pháp luật.
- Hệ thống các tri thức chung về nhà nước và pháp luật trong lịch sử: nhà ...
1
LỜI NÓI ĐẦU
1. Giới thiệu khái quát môn học
Lý luận nhà nước và pháp lut một môn học quan trọng trong hệ thống khoa học
pháp , đặc biệt đối với sinh viên chuyên ngành Luật. Môn học này được nghiên
cứu dựa trên cơ sở học thuyết Mác – Lê nin, tưởng Hồ Chí Minh, những quan điểm của
Đảng Nhà ớc ta cũng như tri thức chung của nhân loại về nhà nước và pháp luật.
Môn Lý luận Nhà nước và pháp luật I là một trong hai học phần lý luận nhà nước và pháp
luật được viết để phục vụ cho sinh viên đang theo học chuyên ngành luật; Ở phần một này
sgiúp cho người học những kiến thức cơ bản về sự hình thành của nhà nước và pháp
luật, bản chất của nhà nước và pháp luật qua các giai đoạn lịch sử nhất định của xã hội.
Đây môn cơ sở, là nền tản giúp cho sinh viên nghiên cứu tốt các môn học khác (môn
Luật hiến pháp, luật hình sự, luật hành chính, lut dân sự …)
2. Mục tiêu môn học
Môn học này sgiúp cho người học có một cách nhìn tổng thể về nhà ớc và
pháp luật. Giúp người học nắm vững được bản chất của từng kiểu nhà nước, từng kiểu
pháp luật.
3. Yêu cầu môn học:
Người học cần nắm vững những nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của nhà ớc và
pháp luật, chức năng, vai trò, nhiệm vụ của nhà nước và pháp luật để từ đó nắm bắt các
nội dung các môn học sau này.
4. Cấu trúc môn học:
Môn học y được cấu trúc lại để phù hợp với nhu cầu học tập của sinh viên h
đào tạo từ xa, nên môn học này được chia làm 8 chương như sau:
Chương 1: Đi tượng pơng pp nghn cu của lý lun v nhà nước và pháp lut
Chương 2: Nguồn gốc của nhà nước và pháp luật
Chương 3: Bản chất, các kiểu và hình thc nhà nước
Chương 4: Bản chất, đặc trưng, vai trò, các kiểu và hình thức pháp luật.
Chương 5: Nhà nước và pháp luật chủ nô
Chương 6: Nhà nước và pháp luật phong kiến.
Chương 7: Nhà nước và pháp luật tư sản.
Chương 8: Nhà nước xã hội chủ nghĩa.
Lý luận nhà nước và pháp luật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý luận nhà nước và pháp luật - Người đăng: qtrung21
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Lý luận nhà nước và pháp luật 9 10 146