Ktl-icon-tai-lieu

Lý luận về ĐCSVN

Được đăng lên bởi Bùi Tuấn Anh
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 910 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài thứ sáu: ĐẢNG LÃNH ĐẠO CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI (1986 đến nay)
I/ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ VI ĐẢNG CỘNG SẢN
VIỆT NAM (THÁNG 12 - 1986) QUYẾT ĐỊNH ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI
1- Bối cảnh lịch sử
- Tình hình quốc tế:
+ Công cuộc cải tổ của Liên Xô và các nước XHCN ở Đông Âu đang đi
chệch hướng. Năm 1985 Goócbachốp – Tổng Bí thư Đảng CS Liên Xô tiến hành
cải tổ cả về chính trị và kinh tế. Cuộc cải tổ mắc phải 2 sai lầm lớn.
Một là, chỉ cải tổ về chính trị mà không thay đổi gì về kinh tế
Hai là, khi cải tổ về chính trị Goócbachốp mắc phải sai lầm có tính nguyên
tắc, vi phạm nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin. Đó là, xoá bỏ vai trò
lãnh đạo của Đảng, thực hiện đa nguyên chính trị, thực hiện dân chủ công khai
không đúng đắn tạo điều kiện cho các phần tử li khai ngóc cổ dậy chống phá...
+ Mỹ và các thế lực thù địch lợi dụng sai lầm của các Đảng cộng sản ở Liên
Xô và Đông Âu thực hiện âm mưu diễn biến hoà bình để lật đổ chế độ XHCN.
+ Các quốc gia trên thế giới đều nằm trong xu thế chung: Vừa hợp tác, vừa
đấu tranh cùng tồn tại hoà bình và phát triển, họ đều có sự tính toán, điều chỉnh về
chiến lược nhằm phát triển kinh tế.
+ Nhiều quốc gia đã ứng dụng sự phát triển của khoa học – công nghệ đẩy
mạnh phát triển kinh tế (Các con rồng châu Á: Thái Lan, Singapo; Hàn Quốc; Nhật
Bản...)
+ Trung Quốc tiến hành cải cách bước đầu thu được những thắng lợi
- Tình hình trong nước
+ Những năm 80 KT-XH khủng hoảng một cách trầm trọng, nhiều nơi xẩy
ra nạn đói, đời sống nhân dân, cán bộ viên chức, công nhân và lực lượng vũ trang
vô cùng cực khổ.
+ Các thế lực thù địch bất mãn lợi dụng khó khăn tăng cường chống phá
cách mạng, làm chệch hướng XHCN ở nứơc ta...
Đại hội diễn ra từ ngày 15 – 18/12/1986
Về dự Đại hội có 1.129 đại biểu đại diện cho 1,9 triệu đảng viên
Đại biểu quốc tế gồm 32 đoàn
Đại hội đã bầu BCH TƯ khóa VI gồm 124 ủy viên chính thức, 49 ủy viên dự
khuyết. BCH TƯ đã bầu Bộ Chính trị gồm 13 ủy viên chính thức, 01 ủy viên dự
1

khuyết. Ban Bí thư gồm 13 đồng chí; Đ/c Nguyễn Văn Linh được bầu giữ chức vụ
Tổng Bí thư; các Đ/c Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Lê Đức Thọ là cố vấn Ban
Chấp hành TƯ Đảng.
* Nội dung đại hội
Thứ nhất: Đại hội đánh giá thành tựu, sai lầm khuyết điểm của 10 năm xây
dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc từ (1975 - 1985) (Văn kiện Đại hội VI, tr. 13-19).
Với thái độ nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật.
+ Thành tựu:
+ Hạn chế, yếu kém: Xem Giáo trình tr.161-164.
Thứ hai: Những bài học kinh nghiệm (Xem giáo trình tr.165)
Thứ 3: Đạ...
Bài thứ sáu: ĐẢNG LÃNH ĐẠO CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI (1986 đến nay)
I/ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ VI ĐẢNG CỘNG SẢN
VIỆT NAM (THÁNG 12 - 1986) QUYẾT ĐỊNH ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI
1- Bối cảnh lịch sử
- Tình hình quốc tế:
+ Công cuộc cải tổ của Liên Xô các nước XHCN Đông Âu đang đi
chệch hướng. Năm 1985 Goócbachốp Tổng thư Đảng CS Liên tiến hành
cải tổ cả về chính trị và kinh tế. Cuộc cải tổ mắc phải 2 sai lầm lớn.
Một là, chỉ cải tổ về chính trị mà không thay đổi gì về kinh tế
Hai , khi cải tổ về chính trị Goócbachốp mắc phải sai lầm nh nguyên
tắc, vi phạm nguyên bản của chủ nghĩac Lênin. Đó là, xoá bỏ vai trò
lãnh đạo của Đảng, thực hiện đa nguyên chính trị, thực hiện dân chủ công khai
không đúng đắn tạo điều kiện cho các phần tử li khai ngóc cổ dậy chống phá...
+ Mỹ và các thế lực thù địch lợi dụng sai lầm của các Đảng cộng sản ở Liên
Xô và Đông Âu thực hiện âm mưu diễn biến hoà bình để lật đổ chế độ XHCN.
+ Các quốc gia trên thế giới đều nằm trong xu thế chung: Vừa hợp tác, vừa
đấu tranh cùng tồn tại hoà bình và phát triển, họ đều có sự tính toán, điều chỉnh về
chiến lược nhằm phát triển kinh tế.
+ Nhiều quốc gia đã ứng dụng sự phát triển của khoa học công nghệ đẩy
mạnh phát triển kinh tế (Các con rồng châu Á: Thái Lan, Singapo; Hàn Quốc; Nhật
Bản...)
+ Trung Quốc tiến hành cải cách bước đầu thu được những thắng lợi
- Tình hình trong nước
+ Những năm 80 KT-XH khủng hoảng một cách trầm trọng, nhiều nơi xẩy
ra nạn đói, đời sống nhân dân, cán bộ viên chức, công nhân và lực lượng trang
vô cùng cực khổ.
+ Các thế lực t địch bất mãn lợi dụng khó khăn tăng cường chống phá
cách mạng, làm chệch hướng XHCN ở nứơc ta...
Đại hội diễn ra từ ngày 15 – 18/12/1986
Về dự Đại hội có 1.129 đại biểu đại diện cho 1,9 triệu đảng viên
Đại biểu quốc tế gồm 32 đoàn
Đại hội đã bầu BCH TƯ khóa VI gồm 124 ủy viên chính thức, 49 ủy viên dự
khuyết. BCH TƯ đã bầu Bộ Chính trị gồm 13 ủy viên chính thức, 01 ủy viên dự
1
Lý luận về ĐCSVN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý luận về ĐCSVN - Người đăng: Bùi Tuấn Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Lý luận về ĐCSVN 9 10 582