Ktl-icon-tai-lieu

Lý luận về hình thái kinh tế xã hội

Được đăng lên bởi ngatltv
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1177 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHUYÊN ĐỀ:
HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ SỰ
PHÁT TRIỂN THEO ĐỊNH HƯỚNG
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM
ThS. Phan Văn Thám

NỘI DUNG
I.
II.

HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI
VẬN DỤNG LÝ LUẬN HÌNH THÁI
KINH TẾ - XÃ HỘI VÀO VIỆC PHÁT
TRIỂN THEO ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM

I. HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI
1. Biện chứng giữa lực lượng sản
xuất và quan hệ sản xuất
a. Các khái niệm
- Lực lượng sản xuất
+ Định nghĩa:
Lực lượng sản xuất chính là mối quan hệ
giữa con người với tự nhiên trong sản xuất
vật chất

+ Kết cấu
Người
LĐ
Lực lượng
sản xuất

CCLĐ
TLLĐ
PTLĐ

TLSX
ĐTLĐ

+ Khoa học trở thành LLSX trực tiếp

- Quan hệ sản xuất
+ Định nghĩa:
Quan hệ sản xuất là quan hệ giữa
người với người trong sản xuất vật chất

+ Kết cấu:
Sở hữu tư liệu sản xuất

Quan hệ
sản xuất

Tổ chức, quản lý sản xuất

Phân phối sản phẩm

b. Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với
trình độ phát triển của lực lượng sản xuất
- Vai trò của LLSX đối với QHSX
+ LLSX thay đổi sớm muộn gì QHSX cũng phải
thay đổi
+ Tư liệu sản xuất, đặc biệt là công cụ lao động,
qui định cách thức tổ chức quản lý sản xuất
+ Trình độ khoa học kỹ thuật khác nhau cũng sẽ
đưa lại cách thức tổ chức quản lý khác nhau

- QHSX tác động trở lại LLSX
+ Tính độc lập tương đối của QHSX
+ QHSX qui định trực tiếp mục đích xã
hội của nền sản xuất
Nhìn chung, sự tác động của QHSX
đến LLSX chủ yếu theo 2 xu hướng sau:
Thứ nhất, QHSX phù hợp, sẽ thúc đẩy
LLSX phát triển
Thứ hai, QHSX không phù hợp, sẽ kìm
hãm sự phát triển của LLSX

c. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn
- Ý nghĩa lý luận
Nghiên cứu quy luật này cho thấy sự phát
triển thay thế lẫn nhau của các chế độ xã
hội từ thấp đến cao là do sự phát triển
không ngừng của lực lượng sản xuất

- Ý nghĩa thực tiễn
Là cơ sở phương pháp luận trong việc
đề ra những giải pháp thúc đẩy tiến bộ xã
hội. Đó là: phải thường xuyên bảo đảm sự
phù hợp giữa QHSX với trình độ phát triển
của LLSX nhằm mục đích là thúc đẩy
LLSX phát triển

2. Biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và
kiến trúc thượng tầng
a. Các khái niệm
- Cơ sở hạ tầng
+ Định nghĩa:
Cơ sở hạ tầng là tổng hợp những
quan hệ sản xuất hợp thành cơ cấu kinh
tế của một xã hội nhất định

+ Kết cấu

QHSX thống trị
Cơ sở hạ tầng

QHSX tàn dư
QHSX mầm mống

- Kiến trúc thượng tầng
+ Định nghĩa:
Kiến trúc thượng tầng là toàn bộ những
quan điểm như: hệ tư tưởng chính trị,
pháp luật, triết học, tôn giáo, nghệ thuật,
đạo đức… với các thiết chế tương
ứng(đảng phái, nhà nước, các hiệp hội,
giáo hội, các đoàn thể…) được hình thành
tr...
CHUYÊN ĐỀ:
HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ SỰ
PHÁT TRIỂN THEO ĐỊNH HƯỚNG
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM
ThS. Phan Văn Thám
Lý luận về hình thái kinh tế xã hội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý luận về hình thái kinh tế xã hội - Người đăng: ngatltv
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Lý luận về hình thái kinh tế xã hội 9 10 286