Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết dân số

Được đăng lên bởi Bóng Hồng Trong Đêm
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1883 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lý thuyÕt d©n sè
C©u 1: Ph©n tÝch c¸c nh©n tè ¶nh
h−ëng ®Õn møc sinh, cã liªn hÖ víi ®iÒu
kiÖn ë ViÖt Nam?
Tr¶ lêi:
- Tû lÖ gia t¨ng d©n sè trong nhiÒu
n−íc hiÖn nay phô thuéc vµo møc sinh vµ
møc chÕt nhiÒu h¬n lµ di d©n quèc tÕ.
Trong c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn møc ®é
chÕt ®· gi¶m ®¸ng kÓ trong khi tû lÖ sinh
kh«ng gi¶m mét c¸ch t−¬ng øng dÉn ®Õn
viÖc t¨ng d©n sè qu¸ nhanh. Møc sinh
quyÕt ®Þnh chñ yÕu ®Õn cÊu tróc tuæi cña
d©n sè. Møc sinh chÞu ¶nh h−ëng cña
nh÷ng yÕu tè chñ yÕu sau:
a) Nh÷ng yÕu tè tù nhiªn sinh vËt:
Sinh ®Î tr−íc hÕt lµ hiÖn t−îng cña
tù nhiªn vËy nã chÞu t¸c ®éng cña c¸c yÕu
tè nµy. Mäi sinh vËt theo qui luËt tù nhiªn
®Òu tr¶i qua c¸c giai ®o¹n sinh ra, lín lªn
tr−ëng thµnh vµ diÖt vong. Con ng−êi
còng vËy, kh«ng ph¶i ë bÊt cø ®é tuæi nµo
còng cã kh¶ n¨ng sinh ®Î. V× vËy c¬ cÊu
tuæi vµ giíi cã ¶nh h−ëng rÊt lín ®Õn møc
sinh. N¬i nµo c¬ cÊu tuæi vµ giíi thuËn lîi
cho sù ph¸t triÓn sinh s¶n th× n¬i ®ã cã
møc sinh cao vµ ng−îc l¹i. §èi víi mçi
d©n téc còng cã møc sinh kh¸c nhau. D©n
téc ®−îc xÐt trªn nhiÒu khÝa c¹nh. Víi
khÝa c¹nh tù nhiªn sinh vËt, mçi d©n téc
®−îc coi lµ mét gièng ng−êi vµ cã kh¶
n¨ng sinh s¶n kh¸c nhau. M«i tr−êng
sèng còng cã ¶nh h−ëng ®Õn møc sinh.
b) Phong tôc tËp qu¸n vµ t©m lý x·
héi
Mçi h×nh th¸i kinh tÕ x· héi, mçi
d©n téc ®Òu cã c¸c phong tôc tËp qu¸n vµ
t©m lý x· héi kh¸c nhau. Nh÷ng phong
tôc tËp qu¸n vµ t©m lý x· héi ®ã xuÊt hiÖn
vµ tån t¹i trªn nh÷ng c¬ së thùc tÕ kh¸ch
quan nhÊt ®Þnh. Khi nh÷ng c¬ së nµy thay
®æi th× phong tôc tËp qu¸n vµ t©m lý x·
héi còng thay ®æi theo. Tuy nhiªn khi tån
t¹i x· héi thay ®æi nh−ng ý thøc x· héi
ch−a hoµn toµn thay ®æi. TËp qu¸n vµ t©m
lý x· héi cã liªn quan ®Õn møc sinh. TËp

http://KILOBOOK.com

Liªn hÖ víi n−íc ta
ë ViÖt Nam chñ tr−¬ng cña Nhµ
n−íc lµ ph¶i phæ cËp v¨n ho¸ Ýt nhÊt ph¶i
hÕt cÊp I vµ n©ng cao d©n trÝ trong toµn
l·nh thæ. Ngµnh y tÕ hµng n¨m lµm nhiÖm
vô KHHG§ cho hµng triÖu ng−êi, vai trß
vµ ®ãng gãp cña ngµnh y tÕ ViÖt Nam tõ
nh÷ng n¨m 1960 trë l¹i ®©y trong viÖc
lµm gi¶m møc sinh lµ rÊt râ rµng.
C©u 3: Tr×nh bÇy nh÷ng hËu qu¶
qu¸ tr×nh ph¸t triÓn d©n sè nhanh
chãng ë ViÖt Nam
Tr¶ lêi:
D©n sè ViÖt Nam còng lµ bøc tranh
thu nhá cña d©n sè thÕ giíi nãi chung
còng nh− nhiÒu n−íc ®ang ph¸t triÓn kh¸c
nãi riªng. Tõ cuéc c¸ch m¹ng n«ng
nghiÖp (1950) ®Õn nay d©n sè thÕ giíi
t¨ng lªn víi tèc ®é nhanh chãng vµ ViÖt
Nam còng n»m trong t×nh tr¹ng Êy.
Tr−íc khi xem xÐt hËu qu¶ cña qu¸
tr×nh ph¸t triÓn d©n sè nhanh chãng
chóng ta h·y t×m hiÓu thùc tr¹ng d©n sè
ViÖt Nam....
KILOBOOK.COM
http://KILOBOOK.com http://KILOBOOK.com
http://KILOBOOK.com http://KILOBOOK.com
C©u hái lý thuyÕt
d©n sè
C©u 1: Ph©n tÝch c¸c nh©n ¶nh
h−ëng ®Õn møc sinh, liªn víi ®iÒu
kiÖn ë ViÖt Nam?
C©u 2: Ph©n tÝch ¶nh h−ëng cña
gi¸o dôc y ®Õn qu¸ tr×nh d©n sè. Liªn
hÖ víi n−íc ta
C©u 3: Tr×nh bÇy nh÷ng hËu qu
qu¸ tr×nh ph¸t triÓn d©n sè nhanh chãng ë
ViÖt Nam
C©u 4: Gi¶i thÝch v× sao mçi gia
®×nh chØ nªn cã tõ mét ®Õn hai con
C©u 5: D©n víi vÊn ®Ò t¨ng
tr−ëng kinh tÕ
C©u 6: Tr×nh bÇy c¸c gi¶i ph¸p,
chÝnh s¸ch d©n sè cã liªn hÖ víi t×nh h×nh
hiÖn nay ë n−íc ta. NhiÖm vô c«ng ®oµn
c¸c cÊp trong c«ng t¸c d©n kÕ ho¹ch
ho¸ gia ®×nh
C©u 7: Kh¸i niÖm, ý nghÜa cña
b¸o d©n sè, tr×nh bÇy c«ng thøc, ®iÒu kiÖn
øng dông, −u nh−îc ®iÓm cña ph−¬ng
ph¸p to¸n häc (hµm sè tuyÕn tÝnh, hµm sè
gia t¨ng cÊp sè nh©n) dù b¸o d©n sè
C©u 8: Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay t¹i
sao cã chªnh lÖch møc sinh, møc
chÕt, tuæi thä trung b×nh gi÷a thµnh thÞ vµ
n«ng th«n
C©u 9: Mèi quan hÖ gi÷a ph¸t triÓn
d©n sè, tÝch luü vµ tiªu dïng
HÖ thèng «n thi
Lý thuyÕt d©n sè
C©u 1: Ph©n tÝch c¸c nh©n tè ¶nh
h−ëng ®Õn møc sinh, cã liªn hÖ víi ®iÒu
kiÖn ë ViÖt Nam?
Tr¶ lêi:
- gia ng d©n trong nhiÒu
n−íc hiÖn nay pthuéc vµo møc sinh
møc chÕt nhiÒu h¬n lµ di d©n quèc tÕ.
Trong c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn møc ®é
chÕt ®· gi¶m ®¸ng kÓ trong khi tû lÖ sinh
kh«ng gi¶m mét c¸ch t−¬ng øng n ®Õn
viÖc t¨ng d©n sè qu¸ nhanh. Møc sinh
quyÕt ®Þnh chñ yÕu ®Õn u tróc tuæi cña
d©n sè. Møc sinh chÞu ¶nh h−ëng cña
nh÷ng yÕu tè chñ yÕu sau:
a) Nh÷ng yÕu tè tù nhiªn sinh vËt:
Sinh ®Î tr−íc hÕt lµ hiÖn t−îng cña
tù nhiªn vËy nã chÞu t¸c ®éng cña c¸c yÕu
tè nµy. Mäi sinh vËt theo qui luËt tù nhiªn
®Òu tr¶i qua c¸c giai ®o¹n sinh ra, lín n
tr−ëng thµnh diÖt vong. Con ng−êi
còng vËy, kh«ng ph¶i ë bÊt cø ®é tuæi nµo
còng cã kh¶ n¨ng sinh ®Î. V× vËy c¬ cÊu
tuæi vµ giíi cã ¶nh h−ëng rÊt lín ®Õn møc
sinh. N¬i nµo c¬ cÊu tuæi vµ giíi thuËn lîi
cho sù ph¸t triÓn sinh s¶n t n¬i ®ã
møc sinh cao ng−îc l¹i. §èi víi mçi
d©n téc còng cã møc sinh kh¸c nhau. D©n
téc ®−îc xÐt trªn nhiÒu khÝa c¹nh. Víi
khÝa c¹nh nhiªn sinh vËt, mçi d©n téc
®−îc coi mét gièng ng−êi cã kh¶
n¨ng sinh s¶n kh¸c nhau. i tr−êng
sèng còng cã ¶nh h−ëng ®Õn møc sinh.
b) Phong tôc tËp qu¸n vµ t©m lý
héi
Mçi h×nh th¸i kinh x· héi, mçi
d©n téc ®Òu cã c¸c phong tôc tËp qu¸n vµ
t©m héi kh¸c nhau. Nh÷ng phong
tôc tËp qu¸n vµ t©m lý x· héi ®ã xuÊt hiÖn
tån t¹i trªn nh÷ng c¬ së thùc kh¸ch
quan nhÊt ®Þnh. Khi nh÷ng c¬ së nµy thay
®æi tphong tôc tËp qn m
héi còng thay ®æi theo. Tuy nhiªn khi tån
t¹i i thay ®æi nh−ng ý thøc héi
ch−a hoµn toµn thay ®æi. TËp qn vµ t©m
x· héi cã liªn quan ®Õn møc sinh. TËp
qu¸n kÕt h«n sím, muèn nhiÒu con,
thÝch con trai, thÝch "cã nÕp cã tÎ"... lµ tËp
qu¸n t©m lý chung cña x· héi cò. c
thuyÕt "Trêi sinh voi Trêi sinh cá", "L¾m
con nhiÒu phóc"... ®· khuyÕn khÝch ®Î
nhiÒu vµ ng−êi ta tù hµo khi cã nhiÒu con.
D− luËn x· héi n ¸n nh÷ng ng−êi kh«ng
h«n nh©n con c¸i kh«ng chØ tr¸ch
nhiÖm t×nh c¶m cña c¸c bËc cha mµa
mÑ lóc èm ®au, khi tuæ cßn ®¶m b¶o kinh
cho chi giµ. §Æc bt møc chÕt cña trÎ
em nguyªn nh©n lµm t¨ng møc sinh,
sinh bï, sinh dù phßng. Khi c¬ së kinh
®· thay ®æi ttrong ®ã p qu¸n t©m
vÒ h«n nh©n vµ sinh ®Î còng thay ®æi
theo.
c) Nh÷ng nh©n tè kinh tÕ
Nhãm nh©n nµy rÊt ®a d¹ng
t¸c ®éng theo nhiÒu h−íng kh¸c nhau,
¶nh h−ëng cña ®èi víi biÕn ®éng tù
nhiªn n nãi chung møc sinh nãi
riªng. Theo quan ®iÓm cña ®a c¸c nhµ
nh©n khÈu häc ng−êi ta x¸c minh r»ng
®êi sèng thÊp th× sinh ®Î cao vµ ng−îc l¹i.
Møc sinh trong thêi ®¹i phong kiÕn cao
h¬n møc sinh d−íi chñ nghÜa T b¶n.
D©n ë c¸c n−íc kÐm ph¸t triÓn ng
nhanh h¬n c¸c n−íc kinh tÕ ph¸t triÓn.
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y nhiÒu
nhµ khoa häc ®· ®−a vµo nh÷ng nghiªn
cøu c«ng phu cóng kÕt luËn r»ng møc
sinh tû lÖ nghÞch víi møc sèng.
d) ChÝnh s¸ch d©n sè chÝnh lµ
can thiÖp vµ t¸c ®éng cña Nhµ n−íc trong
viÖc ®iÒu tiÕt c¸c qu¸ tr×nh d©n sè
C©u 2: Ph©n tÝch ¶nh h−ëng cña
gi¸o dôc y tÕ ®Õn qu¸ tr×nh d©n sè.
Liªn hÖ víi n−íc ta
Tr¶ lêi:
D©n ®ãng vai trß quan träng
trong s¶n xuÊt ®êi sèng yÕu chñ
yÕu cña sù ph¸t triÓn. Nh−ng n ph¸t
triÓn nh− thÕ nµo ph¸t triÓn ®Õn møc
nµo cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn
cña tõng n−íc ®ang vÊn ®Ò cÊp ch
nhÊt cÇn gi¶i quyÕt cña tÊt c c¸c n−íc
trªn thÕ giíi. ViÖc h¹n chÕ sinh s¶n,
chèng l¹i bÖnh tËt vµ c¸i chÕt, kÐo dµi
tuæi thä, di c−, kÕt h«n vµ li h«n lµ nh÷ng
ho¹t ®éng ý thøc. Gi¸o dôc trùc tiÕp,
më réng, ng cao sù hiÓu biÕt ý thøc cña
con ng−êi céng víi can thiÖp trùc tiÕp
cña y c vµo qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt d©n
gióp cho ®iÒu chØnh ph¸t triÓn
d©n sè c©n b»ng hîp lý.
*nh h−ëng cña gi¸o dôc ®Õn qu¸
tr×nh d©n sè
Gi¸o dôc cã t¸c ®éng t lín ®Õn sù
hiÓu biÕt th¸i ®é hµnh vi d©n cña
mäi ng−êi trong mäi l−¸ tuæi. Gi¸o c
¶nh h−ëng ®Õn møc sinh møc chÕt
vµ ¶nh h−ëng ®Õn di c−.
* nh h−ëng ®Õn møc sinh:
Con ng−êi ng cã tr×nh ®é hiÓu
biÕt, cµng cã n¨ng lùc míi cã t ®iÒu
chØnh hµnh vi sinh s¶n cña m×nh ®Õn møc
hîp lý tèi ®a. TÝnh tù nguyªn tù gi¸c sinh
s¶n ®ái hái vµo tr×nh ®é hiÓu biÕt cña mçi
ng−êi. KÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh kh«ng ph¶i
mét kiÕn thøc b¶n n¨ng, kiÕn thøc ®ã
cã ®−îc nhê sù tuyªn truyÒn gi¸o dôc,
truyÒn thèng. Nhê vËy con ng−êi hiÓu
r»ng v× sao ph¶i h¹n chÕ sinhn, ph¶i kÕ
ho¹ch ho¸ gia ®×nh vµ thùc hiÖn ®iÒu ®ã
b»ng c¸ch nµo? Nhê häc vÊn cao con
ng−êi dµng nhËn thÊy tÝnh lîi Ých hîp
cña kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh, ®èi víi phô
n÷ nhê cã gi¸o dôc n¨ng lùc lµm viÖc
®−îc n©ng cao hä cã ®Þa trong gia ®×nh
vµ ngoµi x· héi víi nam giíi hä s½n sµng
chÊp nhËn mét quan hÖ b×nh ®¼ng vµ chia
tr¸ch nhiÖm trong lÜnh vùc ho¹ch
ho¸ gia ®×nh. NhiÒu nghiªn cøu ®· kh¼ng
®Þnh r»ng tr×nh ®é häc vÊn cµng cao th× tû
lÖ c¸c cÆp vî chång sö dông c¸c biÖn
ph¸p tr¸nh thai cµng lín kÕt qu¶ tÊt
yÕu sè con cµng Ýt cïng víi nhËn ®Þnh
tÝnh qui luËt møc sinh lÖ nghÞch
víi tnh ®é häc vÊn, trong ®iÒu kiÖn kinh
nhÊt ®Þnh, häc vÊn cña phô n÷ ph¶i ®¹t
tíi mét ng−ìng nµo ®ã míi cã ¶nh hëng
râ rÖt tíi møc sinh.
§èi víi ViÖt Nam "ng−ìng" ®ã ph¶i
häc hÕt cÊp I. Nam giíi lùc ®Ó chÊp
nhËn quan hÖ nh ®¼ng vµ s½n sµng gióp
®ì c«ng viÖc cña gia ®×nh h¬n.
Gi¸o dôc ¶nh h−ëng tÝch cùc ®Õn tû
lÖ tö vong cña trÎ em v× ®èi víi trÎ em c¸c
nhu cÇu dinh d−ìng, vÖ sinh tr¸ bÖnh
tËt phô thuéc o ng−êi lín, ®Æc biÖt
phô thuéc vµo ng−êi mÑ. Nh×n chung
tr×nh ®é häc vÊn (nhÊt cña c¸c mÑ)
®−îc n©ng cao th× vong cña trÎ
gi¶m xuèng. Cø t¨ng mét n¨ng lùc cña bµ
mÑ th× cã thÓ gi¶m tû lÖ chÕt cña trÎ em lµ
3%, chªnh lÖch chÕt sinh con
cña c¸c bµ mÑ mï ch÷ vµ hÕt cÊp I
25%.
* Gi¸o dôc thóc ®Èy sù di c− tõ
n«ng th«n thµnh t qui luËt nµy t¸c
®éng ®Õn nh÷ng ng−êi cã häc vÊn cao
lín so víi ng−êi cã häc vÊn thÊp, t¸c
®éng ®Õn ng−êi trÎ m¹nh h¬n ng−êi giµ.
- nh h−ëng cña y®Õn qu¸ tr×nh
d©n sè, víi nh÷ng thµnh tùu cña khoa häc
thuËt, ®Æc biÖt lµ cña ngµnh, ngµy nay
con ng−êi ®· ph−¬ng ph¸p ph−¬ng
tiÖn ®iÒu chØnh hµnh vi sinh ®Î, ®Êu tranh
chèng l¹i bÖnh tËt, gi¶m bít møc chÕt,
kÐo dµi tuæi thä....
- ¶nh hëng ®Õn møc sinh: Mçi
n¨m ngµnh y ch¨m sãc cho hµng triÖu
bµ mÑ mang thai, hç trî cho hµng triÖu t
em ra ®êi lµm c«ng t¸c KHHG§.
Ngµnh y tÕ ¸p dông khoa häc kü thuËt ®Ó
ch÷a v« sinh, cho ra ®êi trÎ em èng
nghiÖm ®em l¹i nh phóc cho nhiÒu gia
®×nh. Ngµnh y tÕ ®ãng vai trß trùc tiÕp vµ
giai ®o¹n cuèi cïng cho viÖc h¹n chÕ
sinh. Ngµnh y tÕ t¹o ra c¸c ph−¬ng tiÖn vµ
c¸c ph−¬ng ph¸p tr¸nh thai ®ång thêi
chøc c dÞch tr¸nh thai. Ngµnh y
ch¨m sãc søc khoÎ tèt cho ng−êi giµ,
gi¶m bít møc chÕt cho trÎ sinh. Nh−
vËy y t¸c ®éng gi¸n tiÕp ®Ó gi¶m
møc sinh.
NÕu t¸c ®éng cña ngµnh y tÕ tíi
møc sinh chØ giíi h¹n ®èi i nh÷ng
ng−êi trong ®é tuæi sinh ®Î th× viÖc lµm
gi¶m møc chÕt liªn quan ®Õn mäi
ng−êi, mäi løa tuæi.
Ngµy nay trÎ em ®−îc tiªm phßng
c¸c nh sëi, lao, ho gµ, uèn v¸n do ®ã
møc chÕt gi¶m nhiÒu, ®Æc biÖt ®èi víi t
em d−íi 5 tuæi ( ë ViÖt Nam n¨m
1960 tû lÖ tö vong ë trÎ em d−íi 5 tuæi lµ
233 em/ 1000 em. N¨m 1980 146 em/
1000 em vµ n¨m 1987 91 em / 1000
em). §èi víi ng−êi lín, y tÕ ®· ch÷a ®−îc
nhiÒu lo¹i bÖnh g©y tö vong cao trong qu¸
khø nh− lao, sèt rÐt, uèn v¸n... ®ã h¹n
chÕ møc chÕt vµ t¨ng tuæi thä b×nh qu©n
Tãm l¹i gi¸o dôc vµ y tÕ cã ¶nh
h−ëng n ®Õn qu¸ tr×nh d©n sè, muèn cã
suÊt sinh æn ®Þnh ph¶i ®Æc bt quan
t©m ®Õn gi¸o dôc y ngoµi ra ph¶i
®Æc biÖt quan t©m ®Õn viÖc ph¸t triÓn kinh
tÕ cña ®Êt n−íc.
Liªn hÖ víi n−íc ta
ë ViÖt Nam chñ tr−¬ng cña Nhµ
n−íc lµ ph¶i pcËp v¨n ho¸ Ýt nhÊt ph¶i
hÕt cÊp I vµ n©ng cao d©n t trong toµn
l·nh thæ. Ngµnh y tÕ hµng n¨m lµm nhiÖm
KHHG§ cho hµng triÖu ng−êi, vai t
®ãng gãp cña ngµnh y tÕ ViÖt Nam tõ
nh÷ng n¨m 1960 trë l¹i ®©y trong viÖc
lµm gi¶m møc sinh lµ rÊt râ rµng.
C©u 3: Tr×nh bÇy nh÷ng hËu qu¶
qu¸ tr×nh ph¸t triÓn d©n nhanh
chãng ë ViÖt Nam
Tr¶ lêi:
D©n sè ViÖt Nam còng lµ bøc tranh
thu nhá cña d©n sè thÕ giíi nãi chung
còng nh− nhiÒu n−íc ®ang ph¸t triÓn kh¸c
nãi riªng. cuéc c¸ch m¹ng n«ng
nghiÖp (1950) ®Õn nay d©n sè thÕ giíi
t¨ng lªn víi tèc ®é nhanh chãng ViÖt
Nam còng n»m trong t×nh tr¹ng Êy.
Tr−íc khi xem xÐt hËu qu¶ cña qu¸
tr×nh ph¸t triÓn d©n sè nhanh chãng
chóng ta y m hiÓu thùc tng d©n sè
ViÖt Nam. ViÖt Nam lµ mét quèc gia
qui m« d©n sè lín (®øng thø 12/ 213
n−íc) trong khi ®ã ®Êt ®ai chØ ®øng thø
57, cßn kinh mét trong nh÷ng n−íc
nghÌo nhÊt thÕ giíi. ViÖt Nam lµ mét
n−íc cã c¬ cÊu d©n sè trÎ: 3,9% lµ trÎ em,
th¸p d©n h×nh tam gi¸c ®¸y réng
®Ønh nhän chøng d©n sè ë ®é tuæi cßn
trÎ rÊt nhiÒu. §· thÕ tèc ®é d©n sè l¹i t¨ng
nhanh nh−ng kh«ng ®ång tÝnh gi÷a c¸c
thêi kú vµ ®Æc biÖt lµ t¨ng nhanh sau
chiÕn tranh (®©y lµ hn t−îng sinh tõ sau
chiÕn tranh). Trong sù pn bè n cl¹i
kh«ng ®ång ®Òu, miÒn nói vµ cao nguyªn
chiÕm tíi 3/ 4 diÖn tÝch ®Êt ®ai l¹i c
1/ 4 d©n sè, cßn ®ång b»ng trung du
chiÕm chØ 1/4 diÖn tÝch mµ cã tíi 3/4 d©n
sè c¶ n−íc, cã sù ph©n bè kh«ng ®Òu gi÷a
thµnh thÞ n«ng th«n thµnh thÞ chiÕm
80% d©n sè vµ n«ng th«n chiÕm 20% d©n
n−íc. Víi thùc tr¹ng d©n ViÖt
Nam nh− vËy trong khi nÒn kinh ®Êt
n−íc ch−a ph¸t triÓn møc sèng ng−êi d©n
cßn thÊp lµ mét søc Ðp rÊt lín. Nguån lao
®éng ViÖt Nam ®ang d− thõa chÊt l−îng
lao ®éng ch−a ®¸p øng ®−îc ®ßi hái cña
nÒn kinh tÕ. V× vËy cã hiÖn t−îng thõa mµ
thiÕu. Thõa lao ®éng nh−ng thiÕu lao
®éng cã kü thuËt, cã tay nghÒ, cã tr×nh ®é
häc n ®Ó tiÕp thu c«ng nghÖ hiÖn ®¹i.
møc sèng cßn thÊp nªn ngay søc
khoÎ cña lao ®éng ViÖt Nam còng kh«ng
®¶m b¶o, ®iÒu y cã thÓ hiÓu ®−îc lµ do:
kh«ng cã ®ñ l−¬ng thùc, thùc phÈm cho
b÷a ¨n hµng ngµy, ®ãi nghÌo, suy dinh
d−ìng sÏ dÉn ®Õn suy tho¸i søc khoÎ. D©n
ph¸t triÓn nhanh chãng trong khi ®Êt
®ai ®Þnh, tæng tµi nguyªn cña ®Êt
kh«ng ®æi nÕu kh«ng muèn i ngµy
cµng gi¶m ®i do khai th¸c nhiÒu n¨m
tr−íc ®Õn b©y giê. Râ rµng d©n sè ng sÏ
nghÞch víi vèn tµi nguyªn vËy ë
lÜnh vùc nµo ngµnh s¶n xuÊt nµo còng thÊt
nghiÖp nhiÒu. Ng−êi ta dïng chØ sè GNP
b×nh qu©n ®Çu ng−êi thÊp tõ ®ã phÇn tÝch
luü cña nÒn kinh thÊp l¹i dÉn ®Õn ®Çu
t− thÊp. Còng hiÓu th«i phÇn tÝch l
kh«ng nhiÒu lÊy ®©u ra tiÒn ®Ó mua
d©y chuyÒn c«ng nghÖ míi lÊy ®©u ra chi
cho nghiªn cøu khoa häc kÕt qu¶ dÉn
®Õn n¨ng suÊt lao ®éng thÊp tõ ®ã thu
nhËp thÊp GDP ®Çu ng−êi l¹i thÊp... vµ cø
thÕ chóng ta sèng m·i trong c¸i vßng luÈn
quÈn cña ®ãi nghÌo. Mét nÒn kinh
muèn t¨ng tr−ëng ph¶i héi tô 4 yÕu tè
thuËn i chÝnh: lao ®éng, vèn, thuËt,
tµi nguyªn. Nh−ng n t¨ng nhanh
mét trong c¸c nguyªn nh©n lµm cho c¸c
nguån lùc t¨ng tr−ëng kinh tÕ khan hiÕm.
§iÒu ®ã lµm kho¶ng c¸ch giÇu nghÌo
t¨ng lªn chÊt l−îng cuéc sèng gi¶m
xuèng. D©n sè t¨ng nhanh còng lµ mét trë
ng¹i lín cho ph¸t triÓn héi. Trong
héi nhiÒu yÕu chÞu ¶nh h−ëng
cña c¸c vÊn ®Ò n sè. Nh−ng ng−êi ta
th−êng xÐt trªn hai lÜnh vùc næi bËt: gi¸o
dôc y tÕ. D©n t¨ng nhanh, trÎ
em nhiÒu nªn ®Çu t− cña nhµ n−íc vµ gia
®×nh cho gi¸o dôc kh«ng theo kÞp nªn
®iÒu kiÖn gi¶ng dËy, c tËp khong ®¶m
b¶o t chÊt l−îng lao ®éng lµm sao
n©ng cao ®−îc. §· thÕ ®å dïng häc tËp,
ph−¬ng tiÖn gi¶ng dËy th« s¬ vµ thiÕu
thèn, t×nh h×nh ®· dÉn ®Õn t×nh tr¹ng
xuèng cÊp hÖ thèng gi¸o dôc chÊt l−îng
häc p gi¶ng dËy gi¶m sót häc
sinh ®Õn tr−êng gim, tû bá häc cã xu
h−íng gia t¨ng. y tÕ do ng nhanh
d©n sè dÉn ®Õn nhµ ë chËt chéi, vÖ sinh
kh«ng ®−îc ®¶m b¶o nhÊt lµ nguån n−íc
sinh ho¹t ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó bÖnh
tËt ph¸t triÓn. Møc ®Çu t− cho y tÕ rÊt thÊp
(kho¶ng 2USD/®Çu ng−êi/n¨m) kho¶ng
d−íi 1% cña tæng thu nhËp quèc d©n.
Bªn c¹nh nh÷ngu qu vÒ kinh tÕ-
héi gia ng d©n cßn nh h−ëng
rÊt lín ®Õn m«i tr−êng sinh th¸i, ë d−íi
®ång b»ng qu¸ d− thõa lao ®éng nªn mét
bé phËn d©n c− ph¶i lªn vïng nói cao
nguyªn khai hoang, n vïng kinh tÕ míi,
vïng rõng nói ph¸ rõng bõa b·i lµm
c¹n nguån n−íc g©y nªn thay ®æi k
hËu lµm cho n−íc kh«ng ®−îc ®iÒu tiÕt,
®Êt ®ai bÞ biÕn ®æi lµm cho nhiÒu vïng
sa m¹c ho¸ sinh vËt kh«ng cã chç ®Ó
sèng. Sau bao n¨m khai th¸c rõng bõa b·i
hiÖn nay chóng ta ®ang ph¶i g¸nh chÞu
hËu qu¶. V× ViÖt Nam cã 12% d©n sè
sèng ë rõng, 35% d©n cuéc sèng
liªn quan ®Õn rõng nh−: Nhu cÇu ®Êt
trång cña gç... MÆc dfu hiÖn nay hä còng
biÕt ph¸ rõng g©y nhiÒu hËu qu nh−ng
n ph¶i png ®Ó tån t¹i. Gia ng
d©n sè nhanh chãng ®ång thêi víi qu¸
tr×nh c«ng nghiÖp ho¸-hiÖn ®¹i ho¸ khi
c¸c ®« thÞ ph¸t triÓn më réng ®· t¹o ra
mét khèi l−îng c th¶i khæng lå, r¸c th¶i
c«ng nghiÖp, c sinh ho¹t... Nguån n−íc
ë ViÖt Nam cã nhiÒu n¬i ®ang bÞ « nhiÔm
nghiªm träng do chÊt th¶i ®· x©m lÊn vµo
c¸c m¹ch n−íc ngÇm, kh«ng khÝ còng
« nhiÔm, tÇng «z«n ®ang ph¸ huû do
khãi ch¸y rõng, khãi « t«, xe y, èng
khãi cña c¸c nhµ m¸y c«ng nghiÖp cò.
Víi nh÷ng hËu qu¶ nghiªm träng trªn
chóng ta ph¶i cã biÖn ph¸p ng¨n ngõa
gia t¨ng d©n sè qu¸ nhanh. BiÖn ph¸p tèt
nhÊt lµ ph¶i coi KHHG§ lµ quèc s¸ch, lµ
nhiÖm vô vµ tr¸ch nhiÖm cña toµn d©n.
C©u 4: Gi¶i thÝch sao mçi gia
®×nh chØ nªn cã tõ mét ®Õn hai con
Tr¶ lêi:
HiÖn nay chóng ta ®ang vËn ®éng
thùc hiÖn mçi gia ®×nh chØ nªn cãmét
®Õn hai con. T¹i sao l¹i ®Æt møc ra
mét ®Õn hai con kh«ng ph¶i mét
møc kh¸c. §iÒu nµy khoa häc
cña nã. Dùa vµo hai c«ng thøc:
Tû suÊt t¸i sinh th«
GRR = TFR x θ
GRR: Tû suÊt t¸i sinh th«
θ : X¸c suÊt sinh con g¸i
TFR: con trung b×nh mét ng−êi
phô n÷ sinh
C«ng thøc y bu t con g¸i
trung b×nh mét cã thÓ sinh ®îc
trong suèt cuéc ®êi cã kh¶ n¨ng sinh s¶n
cña m×nh.
- Tû suÊt t¸i sinh tinh
NRR = GRR x L
g
x
(2)
NRR: Tû suÊt t¸i sinh tinh
L
g
x
: HÖ sè sèng cña nh÷ng ng−êi
con g¸i tõ khi sinh ra ®Õn tuæi bµ mÑ sinh
ra m×nh.
C«ng thøc y bu t con g¸i
trung b×nh mét sinh ra sèng ®−îc
®Õn tuæi sinh ra nh, thay thÕ bµ
mÑ tiÕp tôc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt.
Tõ c«ng thøc (2) rót ra:
NRR
GRR = ----------
L
g
x
L
g
x
: ChØ sè dao ®éng 95% ®Õn 89%
NRR: ChØ sè thÓ x¶y ra ba kh¶
n¨ng
NRR > 1 ; NRR < 1 ; NRR = 1
ëc nµy tøc lµ ®¹t møc sinh thay
thÕ
NÕu TFR = 3 NRR > 1 Sinh
thõa nªn t¸i s¶n xuÊt më réng d©n sè
NÕu TFR = 1 NRR < 1 Sinh
thiÕu nªn t¸i s¶n xuÊt thu hÑp d©n sè
Qua ph©n tÝch hai c«ng thøc trªn ta
thÊy r»ng: mçi gia ®×nh mµ cã mét con
lµm x· héi cã hiÖn t−îng sinh thiÕu kÐo
dµi sÏ lµm cho ®Êt n−ícqui m« d©n sè
thu hÑp - tøc lµ ch−a lµm trßn tr¸ch nhiÖm
cña m×nh ®èi víi ®Êt n−íc, ®· nhiÒu
n−íc trªn tgiíi l©m vµo t×nh tr¹ng y
nn−íc phi kªu gäi vµ khuyÕn
khÝch ng−¬× d©n ®Î thªm. Nh−ng mét
thùc tÕ cho thÊy nh÷ng ®øa trÎ lµ ®øa con
duy nhÊt trong gia ®×nh nÕu kh«ng ch¨m
sãc, nu«i dËy tèt sinh ra lèi sèng Ých
kû, kh«ng cã kh¸i niÖm anh em vµ sù
ph¸t triÓn cña chóng kh«ng th«ng qua
m«i tr−êng c¹nh tranh. Nãi nh− vËy
kh«ng cã nghÜa lµ mçi gia ®×nh kh«ng
nhÊt thiÕt phi cã hai ®øa con mµ mçi cÆp
chång nªn bµn b¹c thèng nhÊt víi
nhau dõng l¹i ë mét ®øa hay hai ®øa
hîp víi ®iÒu kiÖn kinh tÕ, ch¨m sãc
gi¸o dôc lµm sao cho ®øa trÎ ®ñ ®iÒu
kiÖn ®Ó ph¸t triÓn thµnh ng−êi cã Ých. Cßn
cuèi cïng nÕu sinh 3 ®øa trë n ®·
gãp phÇn lµm t¨ng d©n sè ®Êt n−íc tøc lµ
cã téi lµm cho ®Êt n−íc nghÌo ®i.
Mçi gia ®×nh chØ nªn cã tõ mét ®Õn
hai con ®©y kh«ng chØ lµ viÖc riªng trong
mçi gia ®×nh mµ ®· lµ cña c¶ x· héi tr¸ch
nhiÖm ®Æt ra víi mçi chóng ta.
Lý thuyết dân số - Trang 2
Lý thuyết dân số - Người đăng: Bóng Hồng Trong Đêm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Lý thuyết dân số 9 10 86