Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết về giá trị và giá trị thặng dư

Được đăng lên bởi Tran Duong
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 917 lần   |   Lượt tải: 3 lần
I. MỞ ĐẦU :
Học thuyết giá trị thặng dư của C.Mác ra đời trên cơ sở nghiên cứu
phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Học thuyết đó đã vạch trần thực chất bóc
lột tư bản chủ nghĩa và cội nguồn đối lập kinh tế giữa giai cấp vô sản và giai cấp
tư sản, vũ trang cho giai cấp vô sản lý luận cách mạng sắc bén trong cuộc đấu
tranh chống chủ nghĩa tư bản. Song, ý nghĩa thực tiễn của học thuyết giá trị
thặng dư không dừng ở đó. Ngày nay, từ quan điểm đổi mới về chủ nghĩa xã hội,
học thuyết này còn có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã
hội. Việc vận dụng học thuyết giá trị thặng dư là một quá trình lâu dài và có
nhiều nội dung cần được nghiên cứu để đảm bảo tính khoa học, phù hợp với thực
tiễn ở Việt Nam, đặc biệt là trong vấn đề trả lương cho người lao động trong các
doanh nghiệp hiện nay. Mức lương như thế nào là phù hợp, thể hiện rõ bản chất
Xã hội Chủ Nghĩa ở nước ta đồng thời lại phù hợp với thực tế, phù hợp với lợi
ích cơ bản của doanh nghiệp, tránh gây mâu thuẫn sâu sắc. Do đó, việc nghiên
cứu và vận dụng học thuyết giá trị và giá trị thặng dư của Mác vào vấn đề trên là
việc làm cần thiết trong thực tế hiện nay.

1

II. LÝ THUYẾT VỀ GIÁ TRỊ VÀ GIÁ TRỊ THẶNG DƯ :
Nội dung cơ bản của học thuyết giá trị thặng dư C. Mác đã hoàn chỉnh lý
luận giá trị thặng dư sau khi lấy điểm xuất phát là đi từ lý luận giá trị, giá trị thị
trường (giá trị trao đổi) và giá cả. Sở dĩ như vậy là vì giá trị là cơ sở của giá trị
thặng dư. Phủ nhận lý luận giá trị cũng đồng nghĩa với phủ nhận lý luận giá trị
thặng dư và ngược lại. Trước hết, C.Mác nghiên cứu sự chuyển hoá của tiền
thành tư bản (trình bày trong phần 2, quyển 1, tập 23). Thông qua sự phân tích
phân biệt tiền thông thường và tiền là tư bản từ hai công thức: H-T-H và T-H-T’,
Mác khẳng định: tiền chỉ biến thành tư bản khi được sử dụng để bóc lột lao động
của người khác. Gọi là công thức chung của tư bản vì mọi tư bản dù kinh doanh
trong ngành nào (công nghiệp, thương nghiệp, ngân hàng…) đều vận động theo
công thức chung. Bất cứ tiền nào vận động theo công thức T-H-T đều được
chuyển hoá thành tư bản. Do mục đích của lưu thông hàng hoá giản đơn là giá trị
sử dụng nên vòng lưu thông chấm dứt ở giai đoạn hai. Khi những người trao đổi
đã có được giá trị sử dụng mà người đó cần đến. Còn mục đích lưu thông của
tiền tệ với tư cách là tư bản không phải là giá trị sử dụng, mà là giá trị, hơn nữa
là giá trị tăng thêm. Vì vậy nếu số tiền thu bằng số tiền ứng ra thì quá trình vận
động trở nên vô nghĩa. Do đó, số ti...
I. MỞ ĐẦU :
Học thuyết giá trị thặng của C.Mác ra đời trên sở nghiên cứu
phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Học thuyết đó đã vạch trần thực chất bóc
lột tư bản chủ nghĩacội nguồn đối lập kinh tế giữa giai cấp sản giai cấp
sản, trang cho giai cấp sản luận cách mạng sắc bén trong cuộc đấu
tranh chống chủ nghĩa bản. Song, ý nghĩa thực tiễn của học thuyết giá trị
thặng dư không dừng ở đó. Ngày nay, từ quan điểm đổi mới về chủ nghĩa xã hội,
học thuyết này còn có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã
hội. Việc vận dụng học thuyết giá trị thặng một quá trình lâu dài
nhiều nội dung cần được nghiên cứu để đảm bảo tính khoa học, phù hợp với thực
tiễn Việt Nam, đặc biệt trong vấn đề trả lương cho người lao động trong các
doanh nghiệp hiện nay. Mức lương như thế nào phù hợp, thể hiện bản chất
hội Chủ Nghĩa nước ta đồng thời lại phù hợp với thực tế, phù hợp với lợi
ích bản của doanh nghiệp, tránh gây mâu thuẫn sâu sắc. Do đó, việc nghiên
cứu và vận dụng học thuyết giá trị và giá trị thặng dư của Mác vào vấn đề trên
việc làm cần thiết trong thực tế hiện nay.
1
Lý thuyết về giá trị và giá trị thặng dư - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý thuyết về giá trị và giá trị thặng dư - Người đăng: Tran Duong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Lý thuyết về giá trị và giá trị thặng dư 9 10 185