Ktl-icon-tai-lieu

Ma y thần tướng

Được đăng lên bởi phamvansinh085
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1581 lần   |   Lượt tải: 5 lần
BỘ DIỆN TỔNG ĐỒ

Ngò quan ®å

ThËp nhÞ cung ®å

Lôc phñ tam tµi
Tam ®×nh ®å

Ngò tinh lôc diÖn
Ngò nh¹c ®å

Cöu ch©u b¸t quai
Can chi ®å

Tø häc ®−êng
B¸t häc ®−êng ®å

LuËn nh©n diÖn chÝ

Nam nh©n diÖn chÝ

N÷ nh©n diÖn chÝ

Ngäc trÈm ®å

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ CÁC CUNG TRONG LÒNG BÀN TAY

TƯỚNG LÔNG MÀY
GIAO NGA MI

HOÀNG BẠC MI

BÁT TỰ MI

Lông mày vàng mà đạm bạc. Phá
hại gia tài, khắc anh em. Chết nơi
quê người đất khác, lúc trẻ hơi
phong lưu

Lông mày chữ bát. Sống lâu,
không anh em, có vợ, đủ ăn, hiếm
con

LIỄU DIỆP MI

TIỀN THANH HÂU SƠ MI

QUỶ MI

Lông mày lá liễu. Có công danh,
anh em không thân yêu nhau.
Chơi với bạn nói thế nào y thế,
muộn con

Lông mày đầu thanh thú, cuối
thưa thưa. Công danh sớm đạt
của cải bình thường, lúc già quan
tước to, giầu có

Lông mày dữ tợn như quỷ. Người
vô lương, nhân nghĩa giả, hay làm
sự độc ác, không đủ ăn, hay nghĩ
mưu để ăn trộm của người ta.

TẢO CHỮ MI

LA HÁN MI

KIẾM MI

Lông mày chổi sể. Sống lâu anh
em ghét nhau. Lúc già nghèo khổ

Lông mày La-hán. Lúc trẻ vất vả,
chậm đường vợ con

Lông mày mũi kiếm. Làm quan
to, sống lâu, mạnh khoẻ

KHINH THANH MI

SƠ TÁN MI

THẤT ĐAO MI

Lông mày nhỏ mà thanh. Anh em
làm lên

Lông mày thưa tản không tụ của,
chỉ được đủ dùng.

Lông mày dao lem. Tính giữ tợn,
bụng gian hiểm, ngoài mặt tử tế
sau hải tội mà chết

LONG MI

SỬ TỬ MI

ĐOẢN SÚC TÚ MI

Lông mày Rồng. Làm nên, anh
em cũng phú quý, cha mẹ giầu
sang

Lông mày Sư tử. Có công danh to
nhưng hon muộn, càng già càng
giầu sang

Lông mày ngắn mà tốt. Sống lâu,
không dối ai, đức tính vẹn toàn,
anh em có người hào hiệp

TOÀN LOA MI

TẦN NGUYỆT MI

THẢI ĐOẢN SÚC MI

Lông mày ốc bò, có oai quyền,
anh hùng, làm quan võ

Lông mày như mặt giăng mới
mọc. Các anh đều đỗ đạt, phú quý

Lông mày ngắn tốt mà đuôi hoi
vàng. Giầu có, vợ hiền, con giỏi

Lông mày hai đầu liền nhau.
Nghèo hèn, phá hại gia tài, hại
lây anh em. Cha mẹ mỗi người
một nơi

NHẤT TỰ MI

HỔ MI

THANH TÚ MI

Lông mày thẳng như một cái
vạch. Đỗ đạt sớm, giầu có, vợ
chồng đãi nhau như khách, ít anh
em

Long mày hổ. Rất can đảm không
được giầu có nhưng làm nên to

Lông mày thanh tú, tốt đẹp. Rất
thông minh, đỗ sớm, anh em đều
khá giả

NGOẠ TẦM MI

TIỂU TẢO CHỮU MI

MÔN ĐOẠN MI

Lông mày con tầm. Trong lòng
khôn khéo, xử sự nhanh nhẹn, đỗ
sớm, anh em không được hoà
thuận

Long mày chổi sể nhỏ. Anh em
bất hoà, lại hay làm hại lẫn nhau

Anh em không thuận hoà, tiền
của bất thường, hại cha mẹ vợ
con

CÁC LOẠI TƯỚNG MẮT
LONG NHỠN

QUY NHỠN

SƯ TƯ NHỠN

Mắt rồng, mắt to, l...
B DIN TNG ĐỒ
Ma y thần tướng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ma y thần tướng - Người đăng: phamvansinh085
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Ma y thần tướng 9 10 722