Ktl-icon-tai-lieu

Mác lê nin

Được đăng lên bởi Hangpanda Nguyen
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 650 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Điều kiện ra đời và tồn tại của sản xuất hàng hoá
Lịch sử phát triển của nền sản xuất xã hội đã và đang trải qua hai kiểu tổ chức kinh tế, đó là sản
xuất tự cấp tự túc và sản xuất hàng hoá.
Sản xuất tự cấp tự túc là kiểu tổ chức kinh tế mà sản phẩm do lao động tạo ra nhằm thoả mãn
trực tiếp nhu cầu của người sản xuất.
Sản xuất hàng hoá là kiểu tổ chức kinh tế mà ở đó sản phẩm được sản xuất ra để trao đổi hoặc
bán trên thị trường.
Sản xuất hàng hoá chỉ ra đời, khi có đủ hai điều kiện sau đây:

Phân công lao động xã hội
Phân công lao động xã hội là sự phân chia lao động xã hội ra thành các ngành, nghề khác nhau
của nền sản xuất xã hội.
Phân công lao động xã hội tạo ra sự chuyên môn hoá lao động, do đó dẫn đến chuyên môn hoá
sản xuất thành những ngành nghề khác nhau. Do phân công lao động xã hội nên mỗi người sản
xuất chỉ tạo ra một hoặc một vài loại sản phẩm nhất định. Song, cuộc sống của mỗi người lại
cần đến rất nhiều loại sản phẩm khác nhau. Để thoả mãn nhu cầu đòi hỏi họ phải có mối liên hệ
phụ thuộc vào nhau, trao đổi sản phẩm cho nhau.
Tuy nhiên, phân công lao động xã hội chỉ mới là điều kiện cần nhưng chưa đủ. C. Mác đã chứng
minh rằng, trong công xã thị tộc Ấn Độ thời cổ, đã có sự phân công lao động khá chi tiết, nhưng
sản phẩm lao động chưa trở thành hàng hoá. Bởi vì tư liệu sản xuất là của chung nên sản phẩm
và từng nhóm sản xuất chuyên môn hoá cũng là của chung; công xã phân phối trực tiếp cho
từng thành viên để thoả mãn nhu cầu. C. Mác viết: "Chỉ có sản phẩm của những lao động tư
nhân độc lập và không phụ thuộc vào nhau mới đối diện với nhau như là những hàng hoá"
. Vậy muốn sản xuất hàng hoá ra đời và tồn tại phải có điều kiện thứ hai nữa.

Sự tách biệt tương đối về mặt kinh tế của những người sản xuất
Sự tách biệt này do các quan hệ sở hữu khác nhau về tư liệu sản xuất, mà khởi thuỷ là chế độ
tư hữu nhỏ về tư liệu sản xuất, đã xác định người sở hữu tư liệu sản xuất là người sở hữu sản
phẩm lao động. Như vậy, chính quan hệ sở hữu khác nhau về tư liệu sản xuất đã làm cho
những người sản xuất độc lập, đối lập với nhau, nhưng họ lại nằm trong hệ thống phân công lao
động xã hội nên họ phụ thuộc lẫn nhau về sản xuất và tiêu dùng. Trong điều kiện ấy người này
muốn tiêu dùng sản phẩm của người khác phải thông qua sự mua - bán hàng hoá, tức là phải
trao đổi dưới những hình thái hàng hoá.
Sản xuất hàng hoá chỉ ra đời khi có đồng thời hai điều kiện nói trên, nếu thiếu một trong hai điều
kiện ấy thì không có sản xuất hàng hoá và sản phẩm lao động không man...
Đi u ki n ra đ i và t n t i c a s n xu t hàng hoá
Lịch sử phát triển của nền sản xuất xã hội đã và đang trải qua hai kiểu tổ chức kinh tế, đó là sản
xuất tự cấp tự túc và sản xuất hàng hoá.
Sản xuất tự cấp tự túc kiểu tổ chức kinh tế sản phẩm do lao động tạo ra nhằm thoả mãn
trực tiếp nhu cầu của người sản xuất.
Sản xuất hàng hoákiểu tổ chức kinh tế đó sản phẩm được sản xuất ra để trao đổi hoặc
bán trên thị trường.
Sản xuất hàng hoá chỉ ra đời, khi có đủ hai điều kiện sau đây:
Phân công lao đ ng xã h i
Phân công lao động xã hội là sự phân chia lao động xã hội ra thành các ngành, nghề khác nhau
của nền sản xuất xã hội.
Phân công lao động xã hội tạo ra sự chuyên môn hoá lao động, do đó dẫn đến chuyên môn hoá
sản xuất thành những ngành nghề khác nhau. Do phân công lao động xã hội nên mỗi người sản
xuất chỉ tạo ra một hoặc một vài loại sản phẩm nhất định. Song, cuộc sống của mỗi người lại
cần đến rất nhiều loại sản phẩm khác nhau. Để thoả mãn nhu cầu đòi hỏi họ phải có mối liên h
phụ thuộc vào nhau, trao đổi sản phẩm cho nhau.
Tuy nhiên, phân công lao động xã hội chỉ mới là điều kiện cần nhưng chưa đủ. C. Mác đã chứng
minh rằng, trong côngthị tộc Ấn Độ thời cổ, đã có sự phân công lao động khá chi tiết, nhưng
sản phẩm lao động chưa trở thành hàng hoá. Bởi vì tư liệu sản xuất là của chung nên sản phẩm
từng nhóm sản xuất chuyên môn h cũng của chung; công phân phối trực tiếp cho
từng thành viên để thoả mãn nhu cầu. C. Mác viết: "Chỉ sản phẩm của những lao động
nhân độc lập và không phụ thuộc vào nhau mới đối diện với nhau như là những hàng hoá"
. Vậy muốn sản xuất hàng hoá ra đời và tồn tại phải có điều kiện thứ hai nữa.
S tách bi t t ng đ i v m t kinh t c a nh ng ng i s n xu t ươ ế ườ
Sự tách biệt này do các quan hsở hữu khác nhau về liệu sản xuất, khởi thuỷ chế độ
hữu nhỏ về liệu sản xuất, đãc định người sở hữu liệu sản xuất người sở hữu sản
phẩm lao động. Như vậy, chính quan hệ sở hữu khác nhau về liệu sản xuất đã làm cho
những người sản xuất độc lập, đối lập với nhau, nhưng họ lại nằm trong hệ thống phân công lao
động hội nên họ phụ thuộc lẫn nhau về sản xuất và tiêu dùng. Trong điều kiện ấy người này
muốn tiêu dùng sản phẩm của người khác phải thông qua sự mua - bán hàng hoá, tức phải
trao đổi dưới những hình thái hàng hoá.
Sản xuất hàng hoá chỉ ra đời khi có đồng thời hai điều kiện nói trên, nếu thiếu một trong hai điều
kiện ấy thì không có sản xuất hàng hoá và sản phẩm lao động không mang hình thái hàng hoá.
Đ c tr ng và u th c a s n xu t hàng hoá ư ư ế
Đ c tr ng c a s n xu t hà ng hóa ư
Sản xuất hàng hóa có những đặc trưng cơ bản sau đây:
Mác lê nin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mác lê nin - Người đăng: Hangpanda Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Mác lê nin 9 10 440