Ktl-icon-tai-lieu

Mác Lê- Nin

Được đăng lên bởi doducthanh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 533 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi nhµ xuÊt b¶n

7

Lêi nhµ xuÊt b¶n
Sù nghiÖp ®æi míi ë níc ta ®îc tiÕn hµnh theo ®êng lèi cña §¹i héi
VI vµ §¹i héi VII §¶ng céng s¶n ViÖt Nam, lÊy chñ nghÜa M¸c - Lª-nin
vµ t tëng Hå ChÝ Minh lµm nÒn t¶ng t tëng vµ kim chØ nam cho hµnh
®éng. Kh¼ng ®Þnh vµ qu¸n triÖt s©u s¾c néi dung võa nªu b»ng viÖc
cung cÊp ®Õn b¹n ®äc c¸c chÝnh v¨n cña c¸c nhµ kinh ®iÓn cïng nh÷ng
c«ng tr×nh giíi thiÖu vµ chuyªn kh¶o vÒ chñ nghÜa M¸c - Lª-nin theo
tinh thÇn ®æi míi, g¾n víi thùc tiÔn cña ®Êt níc vµ bèi c¶nh quèc tÕ cã
nhiÒu biÕn ®éng phøc t¹p hiÖn nay, ®ang lµ mét yªu cÇu bøc xóc ®Æt ra
®èi víi c«ng t¸c t tëng vµ lý luËn.
Nh»m gãp phÇn thùc hiÖn nhiÖm vô chÝnh trÞ quan träng nãi trªn,
chÊp hµnh quyÕt ®Þnh cña Ban chÊp hµnh trung ¬ng §¶ng, Nhµ xuÊt
b¶n ChÝnh trÞ quèc gia xuÊt b¶n bé Toµn tËp C.M¸c vµ Ph.¨ng-ghen.
TËp 1 cña bé Toµn tËp C.M¸c vµ Ph.¨ng-ghen bao gåm nh÷ng t¸c
phÈm do hai nhµ kinh ®iÓn viÕt vµo nh÷ng n¨m 1839-1844, tríc khi hai
«ng céng t¸c chÆt chÏ víi nhau trong ho¹t ®éng lý luËn vµ ®Êu tranh
c¸ch m¹ng. TËp nµy cã hai phÇn: phÇn thø nhÊt gåm nh÷ng t¸c phÈm
cña C.M¸c viÕt trong nh÷ng n¨m 1842-l844; phÇn thø hai gåm nh÷ng
t¸c phÈm cña Ph.¨ng-ghen viÕt trong nh÷ng n¨m 1839-1844.
§©y lµ thêi kú ®¹i c«ng nghiÖp c¬ khÝ ®· bíc ®Çu ph¸t triÓn, giai cÊp
v« s¶n ®· bíc lªn vò ®µi lÞch sö, song c¸c cuéc ®Êu tranh cña hä vÉn cßn
ph©n t¸n, lÎ tÎ vµ cha ®îc soi s¸ng bëi mét lý luËn c¸ch m¹ng khoa häc.
Trong nh÷ng t¸c phÈm viÕt trong thêi gian nµy, C.M¸c vµ Ph.¨ngghen ®· v¹ch trÇn chÕ ®é qu©n chñ chuyªn chÕ ph¶n ®éng Phæ, ph©n
tÝch c¬ cÊu giai cÊp cña x· héi §øc vµ vai trß thËt sù cña Nhµ n íc Phæ
trong x· héi ®ã. Hai «ng nªu râ nguån gèc kinh tÕ cña c¸c vÊn ®Ò chÝnh
trÞ - x· héi. Vµ ®Æc biÖt, mÆc dï cßn ch a cã sù céng t¸c chÆt chÏ víi nhau

8

8

lêi nhµ xuÊt b¶n

trong thêi kú nµy, song b»ng nh÷ng nghiªn cøu riªng, ®éc lËp víi nhau,
hai «ng lÇn ®Çu tiªn ®· cïng ®i tíi kÕt luËn vÒ vai trß cña giai cÊp v« s¶n
lµ lùc lîng x· héi duy nhÊt cã sø mÖnh ph¸ hñy x· héi t b¶n chñ nghÜa vµ
s¸ng t¹o ra mét thÕ giíi míi x· héi chñ nghÜa. Néi dung cña nh÷ng t¸c
phÈm cña hai «ng viÕt trong thêi gian nµy chøa ®ùng nh÷ng mÇm mèng
cña nh÷ng t tëng thiªn tµi ®îc ph¸t triÓn trong nh÷ng t¸c phÈm sau ®ã.
Chóng ®¸nh dÊu bíc chuyÓn h¼n cña hai «ng tõ chñ nghÜa duy t©m
sang chñ nghÜa duy vËt, tõ chñ nghÜa d©n chñ - c¸ch m¹ng sang chñ
nghÜa céng s¶n.
TËp nµy ®îc dÞch dùa vµo b¶n tiÕng Nga bé Toµn tËp C.M¸c vµ Ph.
¡ng-ghen, tËp 1, do Nhµ xuÊt b¶n s¸ch chÝnh trÞ quèc gia Liªn X« xuÊt
b¶n t¹i...
Lêi nhµ xuÊt b¶n
nghiÖp ®æi míi ë níc ta ®îc tiÕn hµnh theo ®êng i cña §¹i héi
VI vµ §¹i i VII §¶ngng s¶n ViÖt Nam, lÊy chñ nghÜa M¸c - Lª-nin
t tëng ChÝ Minh lµm nÒn t¶ng t tëng kim chØ nam cho hµnh
®éng. Kh¼ng ®Þnh qu¸n triÖt s©u s¾c i dung võa nªu b»ng viÖc
cung cÊp ®Õn b¹n ®äc c¸c chÝnh v¨n cña c¸c nhµ kinh ®iÓn cïng nh÷ng
c«ng tr×nh giíi thiÖu chuyªn kh¶o chñ nghÜa M¸c - Lª-nin theo
tinh thÇn ®æi míi, g¾n víi thùc tiÔn cña ®Êt níc bèi c¶nh quèc
nhiÒu biÕn ®éng phøc t¹p hiÖn nay, ®ang lµ mét yªu cÇu bøc xóc ®Æt ra
®èii c«ng t¸c t tëng vµ lý luËn.
Nh»m gãp phÇn thùc hiÖn nhiÖm vô chÝnh trÞ quan träng i trªn,
chÊp hµnh quyÕt ®Þnh cña Ban chÊp hµnh trung ¬ng §¶ng, Nhµ xuÊt
b¶n ChÝnh trÞ quèc gia xuÊt b¶n bé Toµn tËp C.M¸c vµ Ph.¨ng-ghen.
TËp 1 cña Toµn tËp C.M¸c Ph.¨ng-ghen bao m nh÷ng c
phÈm do hai nhµ kinh ®iÓn viÕt vµo nh÷ng n¨m 1839-1844, tríc khi hai
«ng céng t¸c chÆt chÏ víi nhau trong ho¹t ®éng lý luËn ®Êu tranh
c¸ch m¹ng. TËp nµy hai phÇn: phÇn thø nhÊt gåm nh÷ng t¸c phÈm
cña C.M¸c viÕt trong nh÷ng m 1842-l844; phÇn thø hai m nh÷ng
t¸c phÈm cña Ph.¨ng-ghen viÕt trong nh÷ng n¨m 1839-1844.
§©y lµ thêi kú ®¹i c«ng nghiÖp c¬ khÝ ® b· íc ®Çu ph¸t triÓn, giai cÊp
v« s¶n ® b· íc lªn vò ®µi lÞch sö, song c¸c cuéc ®Êu tranh cña hä vÉn n
ph©n t¸n, lÎ tÎ vµ cha ®îc soi s¸ng bëi mét lý luËn c¸ch m¹ng khoa häc.
Trong nh÷ng t¸c phÈm viÕt trong thêi gian nµy, C.M¸c vµ Ph.¨ng-
ghen ® v¹ch trÇn chÕ ®é qu©n chñ chuyªn chÕ ph¶n ®éng Phæ, ph©n·
tÝch cÊu giai cÊp cña x i §øc vµ vai trß thËt sù cña Nhµ n· íc Phæ
trong x i ®ã. Hai «ng nªu nguån c kinh cña c¸c vÊn ®Ò chÝnh·
trÞ - x i. Vµ ®Æc biÖt, mÆc dï cßn ch· a cã sù céng t¸c chÆt chÏ víi nhau
7
8
Lêi nhµ xuÊt b¶n
Mác Lê- Nin - Trang 2
Mác Lê- Nin - Người đăng: doducthanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mác Lê- Nin 9 10 822