Ktl-icon-tai-lieu

Mạng xã hội, thế giới ảo và hậu quả thật

Được đăng lên bởi thanhtruc28296
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 761 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MẠNG XÃ HÔI, THẾ GIỚI ẢO, HẬU QUẢ THẬT
PHẦN 1: Đặt vấn đề
Mạng xã hội, internet và tốc độ lan truyền chóng mặt cuốn giới trẻ hiện nay vào
một lối sống rất khác. Bên cạnh những tiện ích không thể phủ nhận, nó cũng kèm
theo vô số hệ lụy đáng báo động. Sống lâu trong thế giới ảo, người ta dần trở thành
“con người ảo”, tôn sùng cái tôi một cách quá mức, thiếu kỹ năng sống, kỹ năng
giao tiếp, mù quáng chạy theo những giá trị “ảo”…
Đắm chìm trong mạng xã hội và internet, những người trẻ đang dần quên đi cuộc
sống thực của mình. Họ: ăn facebook, ngủ facebook, gặp gỡ tán gẫu qua
facebook…Facebook tựa như một chất gây nghiện nhưng đồng thời cũng mở ra
một chân trời mới cho những ai biết tận dụng và kiểm soát nó.
Vậy facebook là gì? Lợi ích của nó ra sao?
1.1 Lý do chọn đề tài:
Phát triển mạnh mẽ trong vài năm trở lại đây, mạng xã hội đang ngày càng trở
thành một phần không thể thay thế được trong cuộc sống thường nhật của hàng
triệu người dân Việt Nam mà đặc biệt là giới trẻ. Số lượng các trang mạng xã hội
mọc lên như nấm sau mưa. Trong số đó, Facebook được xem là một trong những
trang mạng xã hội phổ biến nhất ở Việt Nam và trên toàn thế giới. Cũng giống như
cuộc sống đời thường, mạng xã hội được cấu thành bởi các mối quan hệ trong xã
hội đan xen giữa thật và ảo, đưa con người đến gần nhau hơn và bình đẳng hơn
trên phương diên tiếp cận thông tin nhưng mặt khác cũng đã khiến con người
choáng ngợp với những tiện dụng và lợi ích mà nó đem lại và dân dần bị lệ thuộc
vào nó rất nhiều. . Bằng những bước tìm kiếm đơn giản trên mạng, ta có thể biết
được số lượng thành viên tăng trưởng không ngừng theo cấp số nhân đang sử
dụng mạng xã hội như một công cụ đắc lực để quảng bá, giới thiệu sản phẩm - và
chia sẻ cộng đồng những thông tin, kỹ năng cần thiết. Nắm bắt điều đó với xu thế
tất yếu của thời đại, tôi quyết định chọn đề tài “ mạng xã hội”.
1.2 Mục tiêu nghiên cứu:
Mục tiêu chung: Xác định mức độ sử dụng mạng xã hội; ảnh hưởng, tác động
của mạng xã hội đến nhận thức, cảm nhận, thái độ của giới trẻ ở Việt

Nam .Facebook được giới trẻ đánh giá, cảm nhận như thế nào.
Mục tiêu cụ thể:
- Tìm hiểu thói quen, nhu cầu và mục đích sử dụng mạng xã hội của giới trẻ
thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và giới trẻ Việt Nam nói chung.
- Mục đích sử dụng facebook ảnh hưởng
đến cuộc sống đời thực của giới trẻ như thế nào? .
1.3 Giới thiệu về phạm vi nghiên cứu.
Đề tài tậ...

PHẦN 1: Đặt vấn đề
!"#$%&'(")*+"&!,-.%' /
*$!0!123"456"7.8"29:;<=)">2?*
/90!.$@'#3A3/#4B!$C&/D,E/FG%HIJ 
K"/FGE/L90M"39*"3"N&3*O"D&2PQ0!2PQ
%/D;*MN&3"'/73RKE/LS
TU*"V*/*7FG-#%HIN&6#"&"
0! W" "<% *V4 XY Q Z%"A//2 < Z%"A//2 +; [ 3 \& N&%
Z%"A//2S]%"A//2W%F*"1C'.F#^G">*J%
*"CG*,"/7%AD=H@ 2:*0/3)4
_='Z%"A//2$ V`ab8""<%)%0%/`
1.1 Lý do chọn đề tài:
c3:**d/ Q*J$#C'*#% '" J
 *;I29:%'D#Fb"/"&"0!FG="<% 
.&FGHC_.%** #+"A.$ ,-4B!$Fb"3"%*
*X"$6F1*0%&*F%4/0!#)]%"A//2#Fb"*$ */7
%*;eAD1J_.%* 6/ D,4f>!F
"&"0!#GFG*#Fb""1& AJ"3"*!N&%./
#%7%=E/#F%"/FG#DI%&gAV#hg
6;FgH6D;"=9F*+23"">#2D"/FG
"/3b;,7.H@ $b8"* )#*$ HCHIAR$.&"
 /)1(&445i7AF,"V*2D*#gE6*%"):AD
#Fb"0!$Fb 6QFJ29j/"1;0!C#%0k
H@*F*"9"@#U"$W"#:N&EA3,.&0E;l*m
"%0-"#^792PQ"ID4U*AU#(&#),&D
1'D&"<%G#9N&'D#R"X#( K*L4
1.2 Mục tiêu nghiên cứu:
@"6&"&Y3"#R*O"#0kH@*nEFJ3"#
"<%*#D=O""E*=3#"<%,-J_.
Mạng xã hội, thế giới ảo và hậu quả thật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mạng xã hội, thế giới ảo và hậu quả thật - Người đăng: thanhtruc28296
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Mạng xã hội, thế giới ảo và hậu quả thật 9 10 217