Ktl-icon-tai-lieu

Mô Hình Bảo Hiến

Được đăng lên bởi Trúc Xinh
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 881 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bảng so sánh mô hình bảo hiến của Mỹ, Pháp, Việt Nam:
Tiêu chí

Mô hình Mỹ

Mô hình Pháp

Mô hình Việt Nam

Về mặt Phi tập trung: Các tòa án
thể chế
bình thường có quyền
giám sát bảo hiến – có thể
tuyên một văn bản pháp
luật vi hiến.
Đặc trưng của mô hình
bảo hiến kiểu Mỹ là
không thành lập cơ quan
bảo hiến chuyên trách.
Thay vào đó, tòa án ở mọi
cấp về nguyên tắc đều có
quyền bảo hiến, cụ thể là
trong quá trình xét xử có
quyền xem xét tính hợp
hiến của các đạo luật có
liên quan và có quyền
tuyên bố quy định đó là vi
hiến, đồng thời từ chối
không áp dụng quy định
đó. Vì vậy, đây còn được
gọi là mô hình bảo hiến
phi
tập
trung
(decentralized
constitutional
review).
Tuy nhiên, để bảo đảm
tính thống nhất trong vấn
đề này, chỉ quyết định của
tòa án tối cao mới có hiệu
lực bắt buộc với mọi toà
khác và mới có thể vô
hiệu hóa một đạo luật.

Tập trung: Chỉ có Tòa án
hiến pháp có quyền giám sát
bảo hiến; các tòa khác chuyển
các vấn đề bảo hiến đến Tòa
án Hiến pháp.
Đặc trưng của mô hình này là
không giao quyền bảo hiến
cho toàn bộ hệ thống tòa án
mà chỉ giao cho một cơ quan
chuyên trách. Cơ quan này,
nguyên thủy và thông thường
được thành lập dưới hình thức
một Tòa án Hiến pháp, nhưng
sau đó còn được thành lập
dưới một số hình thức khác
như Hội đồng bảo hiến hay
Viện bảo hiến...
Cơ chế bảo hiến ở Pháp được
thực hiện thông qua cơ quan
bảo hiến chuyên trách là Hội
đồng Hiến pháp.

Về mặt Giám sát sau (Posteriori
thời
hoặc Ex Post): Tòa án
điểm
thực hiện bảo hiến chỉ sau
khi văn bản được ban
hành hoặc có hiệu lực

Cả giám sát trước (Priori
hoặc Ex Ante) và giám sát
sau: Một số tòa án hiến pháp
giám sát bảo hiến trước khi
văn bản được thông qua hoặc
có hiệu lực; một số thực hiện

Phi tập trung: Hoạt động
bảo vệ hiến pháp được
giao cho nhiều cơ quan và
cá nhân như: Quốc hội,
Uỷ ban Thường vụ Quốc
hội, Chủ tịch nước, Thủ
tướng Chính phủ. Có sự
phân công nhiệm vụ bảo
vệ hiến pháp theo hệ
thống thứ bậc: Cơ quan có
địa vị pháp lý cao hơn
được giao nhiệm vụ quan
trọng hơn, cơ quan có địa
vị pháp lý cao hơn được
quyết định hậu quả pháp
lý cao hơn đối với đối
tượng chịu sự tác động
của hoạt động bảo vệ hiến
pháp. Trong các cơ quan
đó, ủy ban Pháp luật của
Quốc hội tạm được xem
là chuyên trách nhất trong
vấn đề bảo hiến, vì cơ
quan này có chức năng,
nhiệm vụ là bảo đảm tính
hợp hiến, hợp pháp và
tính thống nhất của hệ
thống pháp luật đối với
các dự án luật, dự án pháp
lệnh trước khi trình Quốc
hội, Uỷ ban thường vụ
Quốc hội thông qua.
Cả giám sát sau và giám
sát trước nhưng chủ ...
Bảng so sánh mô hình bảo hiến của Mỹ, Pháp, Việt Nam:
Tiêu chí Mô hình Mỹ Mô hình Pháp Mô hình Việt Nam
Về mặt
thể chế
Phi tập trung: Các tòa án
bình thường quyền
giám sát bảo hiến thể
tuyên một văn bản pháp
luật vi hiến.
Đặc trưng của hình
bảo hiến kiểu Mỹ
không thành lập quan
bảo hiến chuyên trách.
Thay vào đó, tòa án ở mọi
cấp v nguyên tắc đều có
quyền bảo hiến, c thể
trong quá trình xét xử
quyền xem xét tính hợp
hiến của các đạo luật
liên quan quyền
tuyên bố quy định đó là vi
hiến, đồng thời từ chối
không áp dụng quy định
đó. vậy, đây còn được
gọi hình bảo hiến
phi tập trung
(decentralized
constitutional review).
Tuy nhiên, để bảo đảm
tính thống nhất trong vấn
đề này, chỉ quyết định của
tòa án tối cao mới hiệu
lực bắt buộc với mọi toà
khác mới thể
hiệu hóa một đạo luật.
Tập trung: Chỉ Tòa án
hiến pháp quyền giám sát
bảo hiến; các tòa khác chuyển
các vấn đề bảo hiến đến Tòa
án Hiến pháp.
Đặc trưng của nh này
không giao quyền bảo hiến
cho toàn bộ hệ thống tòa án
chỉ giao cho một cơ quan
chuyên trách. quan này,
nguyên thủy thông thường
được thành lập dưới hình thức
một Tòa án Hiến pháp, nhưng
sau đó còn được thành lập
dưới một số hình thức khác
như Hội đồng bảo hiến hay
Viện bảo hiến...
chế bảo hiến Pháp được
thực hiện thông qua quan
bảo hiến chuyên trách Hội
đồng Hiến pháp.
Phi tập trung: Hoạt động
bảo vệ hiến pháp được
giao cho nhiều quan
nhân như: Quốc hội,
Uỷ ban Thường vụ Quốc
hội, Chủ tịch nước, Thủ
tướng Chính phủ. sự
phân công nhiệm vụ bảo
vệ hiến pháp theo hệ
thống thứ bậc: Cơ quan có
địa vị pháp cao hơn
được giao nhiệm v quan
trọng hơn, cơ quan địa
vị pháp cao hơn được
quyết định hậu quả pháp
cao hơn đối với đối
tượng chịu sự tác động
của hoạt động bảo vệ hiến
pháp. Trong c quan
đó, ủy ban Pháp luật của
Quốc hội tạm được xem
chuyên trách nhất trong
vấn đề bảo hiến,
quan này chức năng,
nhiệm vụ bảo đảm tính
hợp hiến, hợp pháp
tính thống nhất của hệ
thống pháp luật đối với
các dự án luật, dự án pháp
lệnh trước khi trình Quốc
hội, Uỷ ban thường v
Quốc hội thông qua.
Về mặt
thời
điểm
Giám sát sau (Posteriori
hoặc Ex Post): Tòa án
thực hiện bảo hiến chỉ sau
khi văn bản được ban
hành hoặc có hiệu lực
Cả giám sát trước (Priori
hoặc Ex Ante) giám sát
sau: Một số a án hiến pháp
giám sát bảo hiến trước khi
văn bản được thông qua hoặc
hiệu lực; một số thực hiện
Cả giám sát sau giám
sát trước nhưng chủ yếu
là giám sát trước:
Ngay cả khi, Uỷ ban Pháp
luật của Quốc hội làm tốt
chức năng này, thì công
Mô Hình Bảo Hiến - Trang 2
Mô Hình Bảo Hiến - Người đăng: Trúc Xinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Mô Hình Bảo Hiến 9 10 763