Ktl-icon-tai-lieu

Mối liên hệ giữa truyền thông bạo lực với sự phát triển nhân cách trẻ em

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 724 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỤC LỤC
Trang

I. MỞ ĐẦU:...........................................................................................................................1
II. THAO TÁC HOÁ KHÁI NIỆM:...................................................................................1
1. Truyền thông (Communication)..................................................................................1
2. Bạo lực (Violence).........................................................................................................1
3. Truyền thông bạo lực (Violence media)......................................................................1
4. Nhân cách:.....................................................................................................................2
III. NỘI DUNG CHÍNH:......................................................................................................2
1. Thực trạng việc tiếp cận với truyền thông bạo lực của trẻ em hiện nay:................2
1.1 Bạo lực trên truyền hình & phim ảnh:......................................................................3
1.2 Game bạo lực:...........................................................................................................3
1.3 Bạo lực qua internet:.................................................................................................4
1.4 Bạo lực qua sách báo, truyện tranh:..........................................................................4
1.5 Bạo lực trong âm nhạc:.............................................................................................5
2. Ảnh hưởng của truyền thông bạo lực đến sự phát triển nhân cách trẻ em:............5
2.1 Qua góc độ lý thuyết phân tâm - Freud.....................................................................5
2.2 Qua góc độ lý thuyết hành vi:...................................................................................6
2.3 Truyền thông bạo lực làm tăng sự gây hấn và bạo lực chủ yếu ở trẻ em, vì sao?....7
IV. KẾT LUẬN & GIẢI PHÁP:..........................................................................................9
1. Kết luận:.........................................................................................................................9
2. Giải pháp:......................................................................................................................9

0

I. MỞ ĐẦU:
Trong bối cảnh xã hội hiện đại, truyền thông có một vai trò hết sức quan trọng, đặc
biệt đối với sự phát triển nhân cách của trẻ. Trẻ...
MỤC LỤC
Trang
I. MỞ ĐẦU:...........................................................................................................................1
II. THAO TÁC HOÁ KHÁI NIỆM:...................................................................................1
1. Truyền thông (Communication)..................................................................................1
2. Bạo lực (Violence).........................................................................................................1
3. Truyền thông bạo lực (Violence media)......................................................................1
4. Nhân cách:.....................................................................................................................2
III. NỘI DUNG CHÍNH:......................................................................................................2
1. Thực trạng việc tiếp cận với truyền thông bạo lực của trẻ em hiện nay:................2
1.1 Bạo lực trên truyền hình & phim ảnh:......................................................................3
1.2 Game bạo lực:...........................................................................................................3
1.3 Bạo lực qua internet:.................................................................................................4
1.4 Bạo lực qua sách báo, truyện tranh:..........................................................................4
1.5 Bạo lực trong âm nhạc:.............................................................................................5
2. Ảnh hưởng của truyền thông bạo lực đến sự phát triển nhân cách trẻ em:............5
2.1 Qua góc độ lý thuyết phân tâm - Freud.....................................................................5
2.2 Qua góc độ lý thuyết hành vi:...................................................................................6
2.3 Truyền thông bạo lực làm tăng sự gây hấn và bạo lực chủ yếu ở trẻ em, vì sao?....7
IV. KẾT LUẬN & GIẢI PHÁP:..........................................................................................9
1. Kết luận:.........................................................................................................................9
2. Giải pháp:......................................................................................................................9
0
Mối liên hệ giữa truyền thông bạo lực với sự phát triển nhân cách trẻ em - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mối liên hệ giữa truyền thông bạo lực với sự phát triển nhân cách trẻ em - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Mối liên hệ giữa truyền thông bạo lực với sự phát triển nhân cách trẻ em 9 10 163