Ktl-icon-tai-lieu

Mối quan hệ giữa cái chung và cái riêng

Được đăng lên bởi hanh.stylist
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 979 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỤC LỤC
Lời mở đầu…………………………………………………………………2
Nội dung……………………………………………………………………3

Phần I: Khái niệm cái chung và cái riêng, mối quan hệ
biện chứng giữa chúng.
1) Khái niệm cái chung và cái riêng ………………………………………3
a) Cái riêng…………………………………………………………………3
b) Cái chung………………………………………………………………..3
2) Quan hệ biện chứng giữa cái riêng và cái chung………………………..3
3) Ý nghĩa phương pháp luận………………………………………………5

Phần II: Vận dụng quan hệ biện chứng giữa cái chung và cái
riêng vào nền kinh tế thị trường ở Việt Nam.
1) Khái niệm kinh tế thị trường…………………………………………….6
2) Đặc trưng chung của nền KTTT…………………………………………6
3) Bản chất của nền KTTT định hướng XHCN…………………………….7
4) Tính tất yếu phải tiến lên kinh tế thị trường ở Việt Nam………………..8
5) Định hướng XHCN của KTTT ở Việt Nam…………………………….9

Phần III: Thực trạng và quá trình xây dựng kinh tế
ở Việt Nam
1) Thực trạng và quá trình xây dựng KTTT theo định hướng XHCN
ở Việt Nam. …………………………………………………………...10
2) Thành tựu và hạn chế của nền KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam ..11
a) Thành tựu………………………………………………………………..11
b) Hạn chế …………………………………………………………………12
3) Một số giải pháp tiếp tục phát triển kinh tế thị trường Việt Nam.............12
Kết luận…………………………………………………………………….15
Tài liệu tham khảo………………………………………………………….16

LỜI MỞ ĐẦU
Ngày nay, đường lối phát triển kinh tế là được coi là yếu tố đầu tiên quyết
định sự thành bại trong quá trình phát triển kinh tế của một đất nước. Thực
tế cho thấy rằng, nhờ sử dụng triệt để kinh tế thị trường mà các nước Tư bản
chủ nghĩa đã đạt được những thành tựu lớn về kinh tế- xã hội, phát triển lực
lượng sản xuất, nâng cao năng suất lao động, đạt được những thành quả về
văn minh hành chính, văn minh công cộng; con người nhạy cảm, tinh tế, với
khả năng sáng tạo, sự thách thức đua tranh phát triển.
Trước tình hình đó, tại Đại hội Đảng VI, Đảng ta đã kịp nhận ra sai lầm
và tiến hành sửa đổi, chuyển sang xây dựng kinh tế thị trường theo định
hướng xã hội chủ nghĩa . Nhưng để đạt được tốc độ tăng trưởng cao và liên
tục trong thời gian tới còn nhiều khó khăn. Bởi vậy nền kinh tế Việt Nam
đòi hỏi sự học tập, tiếp thu kinh nghiệm của nhân loại trên cơ sở chọn lựa
cho phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện của Việt Nam. Trong quá trình học
hỏi đó, triết học Mác- Lênin, đặc biệt là cặp phạm trù triết học cái chung cái riêng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong mọi hoạt động nhận thức về
kinh tế thị trường. Do đặc điểm gần gũi với kiến thức trong nhà trường, cùng
với mong muốn thể hiện sự ủng hộ đường lối phát triển ...
MỤC LỤC
Lời mở đầu…………………………………………………………………2
Nội dung……………………………………………………………………3
Phần I: Khái niệm cái chung và cái riêng, mối quan hệ
biện chứng giữa chúng.
1) Khái niệm cái chung và cái riêng ………………………………………3
a) Cái riêng…………………………………………………………………3
b) Cái chung………………………………………………………………..3
2) Quan hệ biện chứng giữa cái riêng và cái chung………………………..3
3) Ý nghĩa phương pháp luận………………………………………………5
Phần II: Vận dụng quan hệ biện chứng giữa cái chung và cái
riêng vào nền kinh tế thị trường ở Việt Nam.
1) Khái niệm kinh tế thị trường…………………………………………….6
2) Đặc trưng chung của nền KTTT…………………………………………6
3) Bản chất của nền KTTT định hướng XHCN…………………………….7
4) Tính tất yếu phải tiến lên kinh tế thị trường ở Việt Nam………………..8
5) Định hướng XHCN của KTTT ở Việt Nam…………………………….9
Phần III: Thực trạng và quá trình xây dựng kinh tế
ở Việt Nam
1) Thực trạng và quá trình xây dựng KTTT theo định hướng XHCN
ở Việt Nam. …………………………………………………………...10
2) Thành tựu và hạn chế của nền KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam ..11
a) Thành tựu………………………………………………………………..11
b) Hạn chế …………………………………………………………………12
3) Một số giải pháp tiếp tục phát triển kinh tế thị trường Việt Nam.............12
Kết luận…………………………………………………………………….15
Tài liệu tham khảo………………………………………………………….16
Mối quan hệ giữa cái chung và cái riêng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mối quan hệ giữa cái chung và cái riêng - Người đăng: hanh.stylist
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Mối quan hệ giữa cái chung và cái riêng 9 10 657