Ktl-icon-tai-lieu

Mối quan hệ giữa luật quốc gia, luật quốc tế và vấn đề nội luật hóa

Được đăng lên bởi lê ân
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 3791 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Mục lục

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
Từ viết tắt:

nghĩa của từ đầy đủ:

ĐƯQT

Điều ước quốc tế

CHXHCN Việt Nam

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

CHND Trung Hoa

Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

CHLB Đức

Cộng hòa Liên bang Đức

WTO

Tổ chức thương mại thế giới

Nghị quyết 71/2006/QHXI

Nghị quyết số 71/2006/QHXI phê
chuẩn Nghị định thư gia nhập

Hiệp

định thành lập WTO của Việt

Nam
VBQPPL

Văn bản quy phạm pháp luật

LỜI NÓI ĐẦU
Ngày nay, không một quốc gia ngày nay tồn tại một cách độc lập, riêng lẻ mà
cùng tồn tại trong một hệ thống mạng lưới, không chỉ cùng nhau liên kết về kinh tế - văn
hóa mà các quốc gia còn liên kết với nhau trên cơ sở pháp luật. Trong xu thế toàn cầu hóa
về tự do,liên minh, liên kết khu vực trên lĩnh vực thương mại kinh tế, việc gia nhập và ký
kết các điều ước song và đa phương ngày càng phổ biến.
Giữa luật quốc gia và luật quốc tế có mối quan hệ biện chứng với nhau, cùng nhau
tồn tại và phát triển. Những tác động qua lại của luật quốc gia và luật quốc tế được thể
hiện thông qua việc soạn thảo, ký kết, gia nhập và thực hiện các ĐƯQT các quốc gia.
Pháp luật của các quốc gia rất đa dạng do những điều kiện khác nhau về lịch sử, địa lý,
kinh tế, xã hội… do đó việc áp dụng các ĐƯQT cũng khác nhau. Do đó để thực thi được
các cam kết, ĐƯQT thì các quốc gia phải nhờ 1 kênh chuyển tải những nội dung trên vào
pháp luật của quốc gia đó là quá trình nội luật hóa. Vì thế quá trình nội luật hóa của các
quốc gia rất đa dạng về lý luận cũng như thực tiễn.
Đối với Việt Nam, việc ký kết, gia nhập và thực hiện các ĐƯQT là cơ sở để mở
rộng và tăng cường hợp tác quốc tế. Đồng thời cũng hoàn thiện hệ thống pháp luật quốc
gia theo xu thế của thế giới.Trong thời gian qua cũng xuất hiện những mâu thuẫn khi thực
hiện hiện các ĐƯQT với pháp luật quốc gia, do đó để tìm ra biện pháp giải quyết mâu
thuẫn hữu hiệu nhất ta cần xem xét trên 2 bình diện, mối quan hệ giữa luật quốc gia với
luật quốc tế và quá trình nội luật hóa ở Việt Nam.
Chúng tôi mong muốn được trình bày những quan điểm của cá nhân và ý kiến dựa
trên những tham khảo qua các nguồn khác nhau. Mặc dù đã có sự cố gắng nhưng hiểu
biết của chúng tôi có hạn, sai sót là điều không thể tránh khỏi, mong cô có thể xem xét để
góp ý, bổ sung cho tiểu luận được hoàn thiện.

1

Chương 1. Lý luận chung
1. Giải thích từ ngữ:
1.1. Luật quốc tế (International law)

Từ trước đến nay, trong các giáo trình, tài liệu, sách báo pháp lý cũng như những
công trình nghiên cứu về nhà nước và pháp luật của các nước nói chung và...
Mục lục
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
Từ viết tắt: nghĩa của từ đầy đủ:
ĐƯQT Điều ước quốc tế
CHXHCN Việt Nam Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
CHND Trung Hoa Cộng hòa nhân dân Trung Hoa
CHLB Đức Cộng hòa Liên bang Đức
WTO Tổ chức thương mại thế giới
Nghị quyết 71/2006/QHXI Nghị quyết số 71/2006/QHXI phê
chuẩn Nghị định thư gia nhập
Hiệp định thành lập WTO của Việt
Nam
VBQPPL Văn bản quy phạm pháp luật
Mối quan hệ giữa luật quốc gia, luật quốc tế và vấn đề nội luật hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mối quan hệ giữa luật quốc gia, luật quốc tế và vấn đề nội luật hóa - Người đăng: lê ân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Mối quan hệ giữa luật quốc gia, luật quốc tế và vấn đề nội luật hóa 9 10 821