Ktl-icon-tai-lieu

MỐI QUAN HỆ GIỮA PHÙ NAM VÀ CHÂN LẠP

Được đăng lên bởi trangia2407
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 778 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỐI QUAN HỆ GIỮA PHÙ NAM VÀ CHÂN LẠP.
1.LỜI NÓI ĐẦU:
Trước tiên khi nói vền mối quan hệ giữa Phù nam và Chân lạp cần phải có sự tách biệt rõ rang về
2 nước này.Trước đây cò nhiều quan điểm cho rằng Phù Nam là tiền thân của Campuchia hay
đồng nhất giữa lịch sử Campuchia và Phù Nam là một,kết quả nghiên cứu và từ nhiều tài liệu có
thể tách biệt và làm rõ các vấn đề trên

2.VỊ TRÍ CỦA PHÙ NAM VÀ CHÂN LẠP.
- Theo thư tịch cổ TQ ,Phù Nam nằm ở trong phía nam quận Nhật Nam(phía Nam của Trung Bộ
Việt Nam bây giờ ) và cách quận này 7000 lí.Danh xưng Phù nam nghĩa là vùng đồi núi kh6ng
phải là vùng đồng bằng châu thổ mà theo Mallerret thì chủ yếu là thuộc lãnh thổ Campuchia
bây giờ và một phần giáp biển thuộc An Giang ngày nay.
- Chân Lạp nằm ở phía Tây Nam nước Lâm ấp ,thời kì đầu là thuộc quốc của Phù Nam,sau mạnh
lên thoát khỏi sự phụ thuộc và chinh phục lại nước này.Quốc gia Phù Nam bị diệt vong và trở
thành một phần lãnh thổ của Chân Lạp.

3.TỘC NGƯỜI.
PHÙ NAM:
Cư dân chủ yếu là các bộ lạc thuộc nhóm ngữ hệ Malayo-Polynesien mà hậu duệ là các tộc
người Chăm,Êđê,Giarai,Raglai trên bán đảo Đông Dương bâ giờ.
Như vậy rõ rang Phù Nam không phải là giai đoạn đầu của Cam pu chia sơ kì mà theo quan điểm
trước là đồng nhất lịch sử giữa chúng.Lịch sử Phù Nam là lịch sử của một quốc gia riêng, đã
từng tồn tại và phát triển và bị diệt vong bởi sự chinh phục của Chân Lạp.

Như vậy khi đã tách biệt được Phù Nam và Chân lạp ra khỏi lịch sử sơ kì của Campuchia, vấn đề
còn lại là làm rõ quá trình tập hợp tộc người của người Khemer gắn liền với với sự hình thành
các quốc gia Khermer trong đó khởi đầu là Chân LẠP.

CHÂN LẠP:

Cội nguồn của tộc người Khermer là người tiền Khermer-Penong trong khối Trung tâm Đông
Dương với nơi tụ cư đầu tiên là vùng trung lưu song Mekong và lưu vực song Se6mun mà dấu
vết còn lưu lại tới ngày nay là các di chỉ khảo cổ Mlupray,VÁT ,PHU,..và theo kết quả phân tích từ
khảo cổ , là những con người giỏi săn bắt thu hoạch lâm sản,quen đào ao,đắp hồ trữ nước,quen
trồng lúa trên các thềm ruộng bậc cao,bờ hồ nhờ những nguồn nước dự trữ được.Những bộ lạc
này đã thần phục Phù nam từ thề kỉ III.Nhưng do quá trình thần phục họ cũng tiếp xúc học tập
và tiếp thu văn hóa Phù nam và văn hóa Ấn Độ qua Phù Nam.Nhờ sự phát triển của kĩ thuật sắt
và tiếp thu những tinh hoa giữa tinh hoa văn hóa Phù Nam ,ẤN,các bộ lạc này dần mạnh lên
hanh chóng và liên kết lại với nhau tạo nên quốc gia sơ kì, và vào cuối thế kỉ V mà TQ gọi là
CHÂN LẠP.Trong văn bia, lúc đầu người Khe...


 !"#$%&#'&()#*+&,-.#%/0&1.%2#.*(3%4#567 8#7%9& ':;<= %>&/<?.#0()
@# #3A B4A C#%&)-,-.#B&D* %EF#0%2.*53!)#<%4# G..*7- %&.%.A
BH#0#%I<0&1.5J %:K.*7- %&.(3%2.*53*L<M$N<,-9#0%&"# O-(3<P#%&)-<3&5&/- '
<%D<= %>&/<(353*? = (I#B)<"#
@QRST
U%VE<%<J % WM%2.*#F*X<E#07%Y.#.*,-Z#%Z<.*[7%Y..* G.-#0\L
&/<.*>4A0&]^(3 = %,-Z##3A_```5Ya.#%b#0%2#.*#0%c.53(2#0BH&#d&$%e#0
7%9&53(2#0BH#0>F#0 %4-<%W*3<%VE.55VV<<%f %GAN-53<%-L 5g#%<%W.*7- %&.
>4A0&](3*L<7%8#0&=7>&D#<%-L #&.#0#03A#.A
U%4#67#F*X7%Y.4A.*# 4*I7M<%]&$fB8-53<%-L ,-+  G.%2.*M:.-*6#%
5"#<%E=<$%h&:;7%i<%-L (3 %&#%7%i 56&# #3A-+ 0&.%2.*>Jj&/<(E#0(3<X
<%3#%*L<7%8#5g#%<%W G.%4#67
klm

j4# %GAN-53 = >L56 <%-L #%'*#01%/.5.AEUE5A#V:&V#*3%Z-j-/53 = <L 
#0]&%n*MoB"M&..&MR.05.&<"#>=#B9Ep#0aq#0>40&]
%(ZA?.#0%2.*$%p#07%9&530&.&BE6#B8- G..*7- %&.:q$f*3<%VE,-.#B&D*
< 53BH#0#%I<5J %:K0&1. %d#0J %:K%2.*535J %:K G.*L<,-+ 0&.&"#0MBg
<P#0<H#<6&(37%=<<&D#(3>Jj&/<(E#0>X&:; %&#%7%i  G.%4#67
%(ZA$%&Bg<= %>&/<Br %2.*(3%4#567.$%h&5J %:K:q$f G..*7- %&.M(I#B)
C#56&5353*?,-=<f#%<Z7%r7<L #0]& G.#0]&s%V*V0t#5&)#(&(&:;%f#%<%3#%
= ,-+ 0&.s%V*V<E#0B'$%X&B8-53%4#

MỐI QUAN HỆ GIỮA PHÙ NAM VÀ CHÂN LẠP - Trang 2
MỐI QUAN HỆ GIỮA PHÙ NAM VÀ CHÂN LẠP - Người đăng: trangia2407
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
MỐI QUAN HỆ GIỮA PHÙ NAM VÀ CHÂN LẠP 9 10 33