Ktl-icon-tai-lieu

Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

Được đăng lên bởi nguyenthihoa1612
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 545 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TiÓu luËn triÕt häc

LêI NãI §ÇU
TiÕn lªn chñ nghÜa x· héi lµ môc tiªu c¸ch m¹ng lín lao nhÊt vµ quan
träng nhÊt cña §¶ng vµ nh©n d©n ta hiÖn nay v× chØ cã thùc hiÖn ®îc môc tiªu
nµy, chóng ta míi cã thÓ x©y dùng ®îc mét níc ViÖt Nam mµ theo c¸ch nãi
cña Hå ChÝ Minh lµ: “d©n giµu, níc m¹nh, x· héi c«ng b»ng d©n chñ, v¨n
minh”. Vµ còng chØ x©y dùng thµnh c«ng chñ nghÜa x· héi, chóng ta míi cã
thÓ lµm tho¶ m·n ham muèn tét cïng, ham muèn cuèi ®êi cña Ngêi ®ã lµ :
“Lµm sao cho d©n ta ai còng cã c¬m ¨n ¸o mÆc, ai còng ®îc häc hµnh ...”.
VËy chóng ta ph¶i lµm thÕ nµo ®Ó thùc hiÖn môc tiªu trªn? Tõ thùc tÕ hiÖn nay
cïng víi con ®êng ®i lªn chñ nghÜa x· héi ë níc ta lµ bá qua chÕ ®é chñ nghÜa
t b¶n, mµ t¹i ®¹i héi VII cña §¶ng ta lÇn ®Çu tiªn ®· kh¼ng ®Þnh: Chñ nghÜa
M¸c- Lªnin, t tëng Hå ChÝ Minh lµ nÒn t¶ng t tëng, lµ kim chØ nam cho ho¹t
®éng cña §¶ng. Tøc lµ, chóng ta ph¶i: dïng lËp trêng, quan ®iÓm, ph¬ng ph¸p
chñ nghÜa M¸c - Lªnin mµ tæng kÕt nh÷ng kinh nghiÖm cña §¶ng ta, ph©n tÝch
mét c¸ch ®óng ®¾n nh÷ng ®Æc ®iÓm cña níc ta. Cã nh thÕ chóng ta míi cã thÓ
dÇn dÇn t×m hiÓu ®îc quy luËt ph¸t triÓn cña C¸ch m¹ng ViÖt Nam, ®Þnh ra ®îc ®êng lèi, ph¬ng ch©m, bíc ®i cô thÓ cña C¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa phï
hîp víi t×nh h×nh níc ta.
Lµm ®Ò tµi tiÓu luËn nµy, v¬Ý t c¸ch lµ mét Sĩ quan quân đội , mét người
Đảng viên cña níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam, mét mÆt t«i muèn
cïng mäi ngêi t×m hiÓu s©u h¬n vµ kÜ h¬n vÒ TriÕt häc M¸c - Lªnin phÇn chñ
nghÜa duy vËt biÖn chøng. Cô thÓ h¬n, ®ã lµ mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a vËt
chÊt víi ý thøc. MÆt kh¸c, t«i còng muèn gãp mét phÇn c«ng søc nhá bÐ cña
m×nh vµo sù nghiÖp c¸ch m¹ng lín lao cña toµn §¶ng, toµn d©n ta hiÖn naysù nghiÖp x©y dùng chñ nghÜa x· héi- mµ nÒn t¶ng t tëng lµ chñ nghÜa M¸c Lªnin. §ã lµ, mäi s¸ch lîc, chiÕn lîc c¸ch m¹ng cña chóng ta ph¶i ®îc xuÊt
ph¸t tõ thùc tÕ kh¸ch quan, ph¸t huy ®îc tÝnh n¨ng ®éng chñ quan vµ ®ång
thêi chèng chñ quan duy ý chÝ. §©y ®îc coi lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc quan träng,
bëi nã quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i trªn con ®êng ®i tíi chñ nghÜa x·
héi ë níc ta. §iÒu nµy sÏ ®îc lý gi¶i râ h¬n trong phÇn néi dung cña ®Ò tµi.
1. Quan ®iÓm duy vËt biÖn chøng vÒ mèi quan hÖ gi÷a vËt chÊt víi ý thøc.
1.1. VËt chÊt quyÕt ®Þnh ý thøc.
Tríc tiªn chóng ta ph¶i ®i t×m hiÓu vËt chÊt lµ g×? Theo Lªnin th× “VËt
chÊt lµ ph¹m trï triÕt häc dïng ®Ó chØ thùc t¹i kh¸ch quan ®îc ®em l¹i cho
con ngêi trong c¶m gi¸c vµ ®îc c¶m gi¸c cña chóng ta chÐp l¹i, chôp l¹i,

1

TiÓu luËn triÕt häc
ph¶n ¸nh...
TiÓu luËn triÕt häc
LêI NãI §ÇU
TiÕn lªn c nghÜa héi môc tiªu c¸ch m¹ng lín lao nhÊt quan
träng nhÊt cña §¶ngnh©n d©n ta hiÖn nay v× chØ cã thùc hiÖn ®îc môc tiªu
nµy, chóng ta míi cã thÓ x©y dùng ®îc mét níc ViÖt Nam theo c¸ch nãi
cña ChÝ Minh lµ: d©n giµu, níc m¹nh, héi c«ng b»ng d©n chñ, v¨n
minh”. còng c x©y dùng thµnh c«ng chñ nghÜa héi, chóng ta míi cã
thÓ lµm tho¶ m·n ham muèn tét cïng, ham muèn cuèi ®êi cña Ngêi ®ã :
Lµm sao cho d©n ta ai còng c¬m ¨n ¸o mÆc, ai còng ®îc häc hµnh
...”.
VËy chóng ta pi lµm thÕ nµo ®Ó thùc hiÖn môc tiªu trªn? Tõ thùc tÕ hiÖn nay
cïng víi con ®êng ®i lªn chñ nghÜa x· héi ë níc ta lµ bá qua chÕ ®é chñ nghÜa
t b¶n, t¹i ®¹i héi VII cña §¶ng ta lÇn ®Çu tiªn ®· kh¼ng ®Þnh: Chñ nghÜa
M¸c- Lªnin, t tëng ChÝ Minh lµ nÒn t¶ng t tëng, kim chØ nam cho ho¹t
®éng cña §¶ng. Tøc lµ, chóng ta ph¶i: dïng lËp trêng, quan ®iÓm, ph¬ng ph¸p
chñ nghÜa M¸c - Lªnin mµ tæng kÕt nh÷ng kinh nghiÖm cña §¶ng ta, ph©n tÝch
mét c¸ch ®óng ®¾n nh÷ng ®Æc ®iÓm cña níc ta. Cã nh t chóng ta míi cã thÓ
dÇn dÇn t×m hiÓu ®îc quy luËt ph¸t triÓn cña C¸ch m¹ng ViÖt Nam, ®Þnh ra ®-
îc ®êng lèi, ph¬ng ch©m, bíc ®i thÓ cña C¸ch m¹ng héi chñ nghÜa phï
hîp víi t×nh h×nh níc ta.
Lµm ®Ò tµi tiÓu luËn nµy, v¬Ý t c¸ch lµ mét Sĩ quan quân đội , mét người
Đảng viên cña níc Céng hoµ héi chñ nghÜa ViÖt Nam, mét mÆt t«i muèn
cïng mäi ngêi t×m hiÓu s©u h¬nh¬n TriÕt häc M¸c - Lªnin phÇn chñ
nghÜa duy vËt biÖn chøng. thÓ h¬n, ®ã mèi quan biÖn chøng gi÷a vËt
chÊt víi ý thøc. MÆt kh¸c, t«i còng muèn gãp mét phÇn c«ng søc nhá cña
m×nh vµo sù nghiÖp c¸ch m¹ng lín lao cña toµn §¶ng, toµn d©n ta hiÖn nay-
nghiÖp x©y dùng c nghÜa x· héi- mµ nÒn t¶ng t tëng c nghÜa M¸c -
Lªnin. §ã lµ, mäi s¸ch lîc, chiÕn lîc c¸ch m¹ng cña chóng ta ph¶i ®îc xuÊt
ph¸t thùc kh¸ch quan, ph¸t huy ®îc tÝnh n¨ng ®éng chñ quan ®ång
thêi chèng cquan duy ý chÝ. §©y ®îc coi lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc quan träng,
bëi nã quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i trªn con ®êng ®i tíi chñ nghÜa x·
héi ë níc ta. §iÒu nµy sÏ ®îc lý gi¶i râ h¬n trong phÇn néi dung cña ®Ò tµi.
1. Quan ®iÓm duy vËt biÖn chøng vÒ mèi quan hÖ gi÷a vËt chÊt víi ý thøc.
1.1. VËt chÊt quyÕt ®Þnh ý thøc.
Tríc tiªn chóng ta ph¶i ®i t×m hiÓu vËt chÊt lµ g×? Theo Lªnin th× VËt
chÊt ph¹m trï triÕt häc dïng ®Ó chØ thùc t¹i kh¸ch quan ®îc ®em l¹i cho
con ngêi trong c¶m gi¸c ®îc c¶m gi¸c cña chóng ta chÐp l¹i, chôp l¹i,
1
Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức - Người đăng: nguyenthihoa1612
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức 9 10 537