Ktl-icon-tai-lieu

môi trường và phát triển bền vững

Được đăng lên bởi Luckaka Nguyễn
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 2085 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Mục Lục
Phần Mở Đầu
1.

Lí do chọn đề
tài……………………………………………………………… 1
Phần Nội Dung
Chương 1. Khái niệm…………………….................................. 4
1. Khái niệm về môi trường…………………………………… 4
a. Môi trường là gì?.............................................................. 4
b. Cấu trúc của môi trường tự nhiên………………………. 5
c. Những chức năng cơ bản của môi
trường…………………………………………………………… 5

d. Thành phần môi
trường…………………………………………………………… 6
2. khái niệm môi trường bền
vững…………………………………………………………....... 7
3. Khái niệm về phái triển bền
vững……………………………………………………………... 7
Chương 2. Thực trạng môi trường ở Đà
Nẵng……………………………………………………………... 9
1. Hiện trạng môi trường
nước…………………………………………………………….. 10

1.1. Chất lượng môi trường
nước…………………………………………………………….. 11
1.2. Chất lượng
sông…………………………………………………………… 11
1.3. Chất lượng nước
hồ………………………………………………………………. 13
1.4. Hiện trạng hệ thống cấp
nước…………………………………………………………… 14
1.5. Tình hình cấp thoát nước và sử dụng nước
sạch…………………………………………………………… 14

2. Hiện trạng môi trường không khí và tiếng
ồn……………………………………………………………… 15
3. Hiện trạng chất thải
rắn…………………………………………………………….. 18
4. Những vấn đề môi trường
khác…………………………………………………………… 20
5. Những vấn đề môi trường và phát triển bền vững tại TP Đà
Nẵng………………………………………………………….. 20
CHƯƠNG 3. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC VỀ BẢO VỆ MÔI
TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Ở ĐÀ NẴNG.

1.

Mục tiêu bảo vệ môi trường trong phát triển bền vững tại Đà

Nẵng đến năm 2020…………………………………………. 24
a.
Giai đoạn 2011 – 2015……………………………… 24
b. Giai đoạn 2016 – 2020………………………………… 26
2. Định hướng phát triển…………………………………………..
27
3. Giải pháp……………………………………………………… 28
3.1. Lồng ghép bảo vệ môi trường……………………… 26
3.2. Một số giải pháp cơ bản……………………………. 26
Phần Kết Luận…………………………………………………….. 34
Tài liệu tham khảo…………………………………………………... 36

Chủ đề: MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
PHẦN MỞ ĐẦU:
1.

Lí do chọn đề tài

Thập niên 1980 trở lại đây đã chứng kiến sự bùng phát thảm họa môi trường: hạn
hán, bão lụt, ô nhiễm không khí và mưa axit, các sự cố hạt nhân và lò rỉ hóa chất độc
hại, sự suy thoái và thảm hại quỹ đất trồng trọt, lan tràn hóa chất bảo vệ thực vật và ô
nhiễm các nguồn nước, thủng tầng ôzôn, hiện tượng ấm lên toàn cầu do hiệu ứng nhà
kính, số lượng “trệu phú áo rách” tăng song hành với phong trào tỵ nạn môi trường,
đan xen với các cuộc chiến tranh sắc tộc và tranh giành không gian sử dụng môi
trường.

1

Các nguyên nhân sâu sa của việc khủng hoảng môi trường bắt đầu từ mô hình phát
triển lấy kinh tế làm trọ...
Mục Lục
Phần Mở Đầu
1. Lí do chọn đề
tài……………………………………………………………… 1
Phần Nội Dung
Chương 1. Khái niệm…………………….................................. 4
1. Khái niệm về môi trường…………………………………… 4
a. Môi trường là gì?.............................................................. 4
b. Cấu trúc của môi trường tự nhiên………………………. 5
c. Những chức năng cơ bản của môi
trường…………………………………………………………… 5
môi trường và phát triển bền vững - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
môi trường và phát triển bền vững - Người đăng: Luckaka Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
môi trường và phát triển bền vững 9 10 807