Ktl-icon-tai-lieu

Mối tương quan giữa cái riêng và cái chung trong chủ nghĩa Mac-Lê nin

Được đăng lên bởi sodatieuvivi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1502 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Cái riêng và cái chung
Phạm trù cái riêng dùng để chỉ một sự vật, một hiện tượng, một quá trình
nhất định.
Phạm trù cái chung để chỉ những mặt, những thuộc tính, những yếu tố,..phiir
biến ở nhiều sự vật, hiện tượng.
Ngoài ra, còn tồn tại cái đơn nhất: là những đặc tín, tính chất,.. chỉ tồn tại ở
một sự vật, hiện tượng mà k lặp lại ở sự vật, hiện tượng khác.
B) quan hệ biện chứng
Cái riêng, cái chung và cái đơn nhất đều tồn tại khách quan
- cái chung chỉ tồn tại trong cái riêng và thông qua cái riêng để biểu thị
sự tồn tại của nó.
- Cái chung k tồn tại biệt lập, tách rời cái chung. Cái riêng chỉ tồn tại
trong mối quan hệ với cái chung, không có cái riêng tồn tại độc lập
tách rời cái chung.
- Cái riêng là cái toàn bộ, phong phú, đa dang hơn cái chung nhưng cái
chung thò lại sâu sắc, bản chất hơn cái riêng. Bởi vì, cái riêng là tổng
hợp của cái đơn nhất và cái chung,còn cái chung biểu hiện tình quy
luật, phiir biến của nhiều cái riêng hợp lại mà thành.
- Cái chung và cái đơn nhất có thể chuyển hóa cho nhau trong những
điều kiện xác định
Như vậy, cấc mặt đối lập là đồng nhất. cái riêng chỉ tồn tại trong mối liên hệ
đưa đến cái chung, Cái chung chỉ tồn tại trong cái riêng và thông qua cái
riêng. Bất cứ cái riêng nào cũng là cái chung. Bất cứ cái chung nào cũng là
cái riêng.
- baatws cư scais chung nào cũng chỉ khái quát một cách đại khái mọi
vật riêng lẻ. Bất cứ cái riêng nào cũng không gia nhập đầy đủ vào cái
chung. Bất cứ cái riêng nào cũng thông qua hàng nghìn sự chuyển hóa
mà liên hệ với những cái riêng thuộc loại khác.
c) ý nghĩa phương pháp luận
- phải nhận thức được cái chung để vận dụng vào cái riêng trong hoaatj động
nhận thức và thực tiễn. không nhận thức được cái chung thi khi giải quyết
những cái riêng, sẽ vấp phả những sai lầm và mất phương hướng. muốn nắm
được cái chung cần phải xuất phát từ những cái riêng bởi cái chung không
tồn tại trừu tượng ngoài những cái chung
- cần cụ thể hóa cái chung trong mỗi hoàn cảnh, diều kiện cụ thể, khắc phục
bệnh giáo điều, máy móc hoặc ccuj bộ, địa phương để giải quyết những cái
chung trong trường hợp cụ thể.
Cần phải biết vận dụng các điều kiện thích hợp cho sự chuyển hóa giữa cái
đơn nhất và cái chung theo những mục đích nhất định, bởi cái chung và cái
đơn nhất có thể chuyển hóa cho nhau trong những điều kiện xác định.

...
Cái riêng và cái chung
Phạm trù cái riêng dùng để chỉ một sự vật, một hiện tượng, một quá trình
nhất định.
Phạm trù cái chung để chỉ những mặt, những thuộc tính, những yếu tố,..phiir
biến ở nhiều sự vật, hiện tượng.
Ngoài ra, còn tồn tại cái đơn nhất: là những đặc tín, tính chất,.. chỉ tồn tại ở
một sự vật, hiện tượng mà k lặp lại ở sự vật, hiện tượng khác.
B) quan hệ biện chứng
Cái riêng, cái chung và cái đơn nhất đều tồn tại khách quan
- cái chung chỉ tồn tại trong cái riêng và thông qua cái riêng để biểu thị
sự tồn tại của nó.
- Cái chung k tồn tại biệt lập, tách rời cái chung. Cái riêng chỉ tồn tại
trong mối quan hệ với cái chung, không có cái riêng tồn tại độc lập
tách rời cái chung.
- Cái riêng là cái toàn bộ, phong phú, đa dang hơn cái chung nhưng cái
chung thò lại sâu sắc, bản chất hơn cái riêng. Bởi vì, cái riêng là tổng
hợp của cái đơn nhất và cái chung,còn cái chung biểu hiện tình quy
luật, phiir biến của nhiều cái riêng hợp lại mà thành.
- Cái chung và cái đơn nhất có thể chuyển hóa cho nhau trong những
điều kiện xác định
Như vậy, cấc mặt đối lập là đồng nhất. cái riêng chỉ tồn tại trong mối liên hệ
đưa đến cái chung, Cái chung chỉ tồn tại trong cái riêng và thông qua cái
riêng. Bất cứ cái riêng nào cũng là cái chung. Bất cứ cái chung nào cũng là
cái riêng.
- baatws cư scais chung nào cũng chỉ khái quát một cách đại khái mọi
vật riêng lẻ. Bất cứ cái riêng nào cũng không gia nhập đầy đủ vào cái
chung. Bất cứ cái riêng nào cũng thông qua hàng nghìn sự chuyển hóa
mà liên hệ với những cái riêng thuộc loại khác.
c) ý nghĩa phương pháp luận
- phải nhận thức được cái chung để vận dụng vào cái riêng trong hoaatj động
nhận thức và thực tiễn. không nhận thức được cái chung thi khi giải quyết
những cái riêng, sẽ vấp phả những sai lầm và mất phương hướng. muốn nắm
được cái chung cần phải xuất phát từ những cái riêng bởi cái chung không
tồn tại trừu tượng ngoài những cái chung
- cần cụ thể hóa cái chung trong mỗi hoàn cảnh, diều kiện cụ thể, khắc phục
bệnh giáo điều, máy móc hoặc ccuj bộ, địa phương để giải quyết những cái
chung trong trường hợp cụ thể.
Cần phải biết vận dụng các điều kiện thích hợp cho sự chuyển hóa giữa cái
đơn nhất và cái chung theo những mục đích nhất định, bởi cái chung và cái
đơn nhất có thể chuyển hóa cho nhau trong những điều kiện xác định.
Mối tương quan giữa cái riêng và cái chung trong chủ nghĩa Mac-Lê nin - Người đăng: sodatieuvivi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mối tương quan giữa cái riêng và cái chung trong chủ nghĩa Mac-Lê nin 9 10 545