Ktl-icon-tai-lieu

Môn An Ninh Quốc Phòng

Được đăng lên bởi Nguyễn Thị Sang
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 1251 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Môn An Ninh Quốc Phòng

Phú Thọ quyết tâm thực hiện lời dạy của Chủ
tịch Hồ Chí Minh
Sự khẳng định quy luật dựng nước và giữ nước của Chủ tịch Hồ
Chí Minh tại Đền Hùng không những có ý nghĩa giáo dục lớn
về truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và tinh thần
đại đoàn kết, mà còn là sự tôn vinh tổ tiên, tôn vinh Quốc Tổ
Hùng Vương

Sáu mươi năm trước, giữa lúc Đảng bộ và nhân dân đất Tổ đang triển khai đợt sinh hoạt chính trị quán
triệt Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tình hình, nhiệm vụ và chính sách mới của
Đảng; chuẩn bị nhân lực, điều kiện cho các cơ quan, đơn vị và đồng bào về nơi ở cũ; phục vụ đợt trao
trả tù binh Pháp bị thương trong chiến dịch Điện Biên Phủ tại Việt Trì, ngày 18/9/2014 Bác Hồ đã từ
Thái Nguyên về Phú Thọ. Sáng ngày 19/9/2014, tại Đền Hùng Bác đã gặp mặt cán bộ, chiến sỹ Đại
đoàn quân Tiên phong trước khi đơn vị về tiếp quản Thủ đô và căn dặn:
“Các Vua Hùng đã có công dựng nước,
Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”
Sự khẳng định quy luật dựng nước và giữ nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền Hùng không những
có ý nghĩa giáo dục lớn về truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và tinh thần đại đoàn kết, mà còn
là sự tôn vinh tổ tiên, tôn vinh Quốc Tổ Hùng Vương. Lời căn dặn của Người không chỉ dành cho cán

bộ Đại đoàn quân Tiên phong mà còn cho cả toàn quân; không chỉ với nhân dân Phú Thọ mà còn với
nhân dân cả nước; không chỉ với thế hệ hôm nay mà còn với cả các thế hệ mai sau.
Khắc ghi lời dạy của Bác, 60 năm qua, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Phú Thọ luôn kề vai sát cánh, chung
sức, chung lòng cùng đồng bào và chiến sĩ cả nước lập nên những thành quả to lớn. Tích cực đẩy mạnh
các phong trào trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi hàn gắn
vết thương chiến tranh, khôi phục nền kinh tế- văn hóa - xã hội, từng bước xây dựng XHCN ở miền Bắc.
Bên cạnh đó toàn dân, toàn quân trong tỉnh đã đẩy mạnh tăng gia sản xuất, huy động sức người, sức của
tiếp sức cho đồng bào, đồng chí ở tiền tuyến miền Nam với tinh thần “thóc không thiếu một cân, quân
không thiếu một người”, đồng thời phát huy cao độ truyền thống quật cường, bất khuất của dân tộc và
chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại và đã giành được
thắng lợi hoàn toàn, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước tiến lên Chủ nghĩa xã hội,
thực hiện sự nghiệp đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Công cuộc xây dựng CNXH của tỉnh Phú Thọ, từ năm 1954...
Môn An Ninh Quốc Phòng
Phú Thọ quyết tâm thực hiện lời dạy của Chủ
tịch Hồ Chí Minh
Sự khẳng định quy luật dựng nước và giữ nước của Chủ tịch Hồ
Chí Minh tại Đền Hùng không những có ý nghĩa giáo dục lớn
về truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và tinh thần
đại đoàn kết, mà còn là sự tôn vinh tổ tiên, tôn vinh Quốc Tổ
Hùng Vương
Sáu mươi năm trước, giữa lúc Đảng bộ nhân dân đất Tổ đang triển khai đợt sinh hoạt chính trị quán
triệt Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tình hình, nhiệm vụ chính sách mới của
Đảng; chuẩn bị nhân lực, điều kiện cho các quan, đơn vị đồng bào về nơi cũ; phục vụ đợt trao
trả binh Pháp bị thương trong chiến dịch Điện Biên Phủ tại Việt Trì, ngày 18/9/2014 Bác Hồ đã từ
Thái Nguyên về Phú Thọ. Sáng ngày 19/9/2014, tại Đền Hùng Bác đã gặp mặt cán bộ, chiến sỹ Đại
đoàn quân Tiên phong trước khi đơn vị về tiếp quản Thủ đô và căn dặn:
“Các Vua Hùng đã có công dựng nước,
Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”
Sự khẳng định quy luật dựng nước giữ nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền Hùng không những
ý nghĩa giáo dục lớn về truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và tinh thần đại đoàn kết, mà còn
sự tôn vinh tổ tiên, tôn vinh Quốc Tổ Hùng Vương. Lời căn dặn của Người không chỉ dành cho cán
Môn An Ninh Quốc Phòng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Môn An Ninh Quốc Phòng - Người đăng: Nguyễn Thị Sang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Môn An Ninh Quốc Phòng 9 10 642