Ktl-icon-tai-lieu

Môn Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa học

Được đăng lên bởi Tigon Buon
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 696 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I

KHOA CNXH KHOA HỌC

--------****---------

H×NH TH¸I KINH TÕ - X· HéI CéNG S¶N CHñ NGHÜA
I. KHÁI QUÁT VỀ HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI
II. ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI VÀ SỰ PHÂN KỲ HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI
CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA

GVC. Nguyễn Bá Quân

Lý luận hình thái kinh tế - xã hội do Mác - Ăngghen phát hiện ra vào những năm 40 của thế
kỷ 19, được V.I.Lênin kế thừa và phát triển hay nói đúng hơn là vận dụng lý luận này vào CM
tháng 10 Nga.
Lý luận hình thái kinh tế - xã hội do Mác - Ăngghen phát hiện ra nhằm mục đích tìm hiểu quy
luật chung nhất, sự vận động và phát triển của loài người. Những nhà XHH duy tâm cho rằng lịch
sử loài người bắt đầu từ chúa trời… Các nhà triết học Mác lại thấy rằng: lịch sử loài người không
bắt nguồn từ bàn tay của chúa trời, mà nó được bắt đầu từ kinh tế, từ SXVC. Khi SXVC phát triển
tới một trình độ nhất định, tất cả các quan hệ khác (văn hóa, tư tưởng, chính trị…) cũng phải thay
đổi theo => XH nhất định sẽ tiến lên CNCS.

Nhớ lại kiến thức triết học:
+ HTKT-XH là gì?
+ Nhân loại đã trải qua mấy HTKT-XH?

Phân kỳ lịch sử phát triển xã hội loài người Của Mác: Năm HTKTXH

CSNT

CHNL

PK

TBCN

CSCN

Kiến trúc thượng tầng:
(Nhà nước, pháp luật, văn
hóa, tư tưởng, tôn giáo,...)
-Chỉ một cấu trúc xã hội ở từng giai đoạn lịch sử:

Cơ sở hạ tầng:
(PTSX: QHSX-LLSX)

+ dựa trên một PTSX nhất định
+ với kiểu QHSX đặc trưng cho cơ sở kinh tế của xã hội
+ và với một kiến trúc thượng tầng được xây dựng trên cơ sở đó.

I. KHÁI QUÁT VỀ HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI
1. Một số quan điểm về phân kỳ lịch sử phát triển xã hội loài người
Do xuất phát từ nhiều cơ sở khác nhau cho nên hiện nay tồn tại nhiều cách thức phân kỳ lịch
sử phát triển xã hội loài người:
- Thứ nhất: Quan điểm của Liên Hợp Quốc.
Tổ chức LHQ trong những năm 70 của thế kỷ XX đã phân chia các quốc gia thành các trình
độ khác nhau.
+ Thời kỳ đầu tiên của xã hội loài người là thời kỳ mông muội (thời kỳ xã hội cộng sản
nguyên thủy, cuộc sống của con người chủ yếu dựa vào tự nhiên, khai thác sản vật sẵn có của tự
nhiên.)
+ Thời kỳ thứ hai gồm những nước còn sinh sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Họ
gọi thời kỳ này là thời kỳ nông nghiệp.
+ Thời kỳ thứ ba gồm những nước tuy vẫn dựa vào sản xuất nông nghiệp là chủ yếu, nhưng
đã bắt đầu thoát khỏi một phần phụ thuộc vào nông nghiệp,.Thời kỳ này được gọi là thời kỳ công –
nông nghiệp.

+ Thời kỳ thứ tư là thời kỳ công nghiệp gồm những nước ít phụ thuộc vào nông nghiệp.
Sản phẩm công nghiệp đóng vai trò chủ yế...
H×NH TH¸I KINH TÕ - X· HéI CéNG S¶N CHñ NGHÜA
HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I
KHOA CNXH KHOA HỌC
---- ----****----- ----
GVC. Nguyễn Bá Quân
I. KHÁI QUÁT VỀ HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI
II. ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI VÀ SỰ PHÂN KỲ HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI
CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA
Môn Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Môn Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa học - Người đăng: Tigon Buon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Môn Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa học 9 10 613