Ktl-icon-tai-lieu

Môn chủ nghĩa xã hội khoa học

Được đăng lên bởi thanhleekt
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 601 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Môn: Chủ nghĩa xã hội khoa học

GVHD: Ph ạm Th ị Thu

MỤC LỤC

HVTH: Lê Thanh Thành

Trang 1

Môn: Chủ nghĩa xã hội khoa học

GVHD: Ph ạm Th ị Thu

PHẦN MỞ ĐẦU
Lý do chọn đề tài
Gia đình là tế bào của xã hội, nơi duy trì nòi giống, là môi trường quan
trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo tồn và phát
huy văn hoá truyền thống tốt đẹp, chống lại các tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân
lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã
khẳng định: “Nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội
mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình, chính vì
muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội mà phải chú ý hạt nhân cho tốt”.
Trải qua nhiều thế hệ, gia đình Việt Nam được hình thành và phát triển
với những chuẩn mực giá trị tốt đẹp góp phần xây dựng bản sắc văn hoá dân tộc.
Những giá trị truyền thống quý báu như lòng yêu nước, tình yêu thương, ý chí tự
lực, tự cường,vượt qua mọi khó khăn, thử thách đã được gia đình Việt Nam gìn
giữ, vun đắp và phát huy trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước.
Qua nhiều thời kỳ phát triển, cấu trúc và quan hệ trong gia đình Việt Nam có
những thay đổi, nhưng chức năng cơ bản của gia đình vẫn tồn tại và gia đình vẫn
là một nhân tố quan trọng, không thể thiếu trong sự phát triển kinh tế, xã hội của
đất nước.
Sau gần 30 năm đổi mới thực hiện đường lối đổi mới, đất nước đã đạt
được những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội, góp phần nâng
cao đời sống vật chất và tinh thần cho mọi gia đình. Phong trào xây dựng đời
sống văn hoá mới ở cơ sở phát triển, ngày càng có nhiều gia đình văn hoá, khu
phố văn hoá, làng văn hoá, cụm dân cư văn hoá, góp phần gìn giữ và phát huy
bản sắc văn hoá dân tộc. Bên cạnh thành tựu đó thì dưới tác động của kinh tế thị
trường đã làm cho giá trị truyền thống tốt đẹp trên bị xuống cấp nghiêm trọng.
Để đáp ứng sự phát triển của xã hội và các quan hệ gia đình phù hợp với điều
HVTH: Lê Thanh Thành

Trang 2

Môn: Chủ nghĩa xã hội khoa học

GVHD: Ph ạm Th ị Thu

kiện kinh tế xã hội mới. Đảng ta đã xác định trong từng giai đoạn cụ thể định
hướng xây dựng nền văn hóa của đất nước trên cơ sở kế thừa giá trị bản sắc dân
tộc và tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa của nhân loại. Tại Đại hội Đảng lần
thứ XI, Đảng ta tiếp tục bổ sung và khẳng định mục tiêu: “Xây dựng nền văn hóa
Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc;
con người phát triển toàn diện về trí tuệ, đạo đức, thể c...
Môn: Ch nghĩa xã h i khoa h c GVHD: Ph m Th Thu
MỤC LỤC
HVTH: Lê Thanh Thành Trang 1
Môn chủ nghĩa xã hội khoa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Môn chủ nghĩa xã hội khoa học - Người đăng: thanhleekt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Môn chủ nghĩa xã hội khoa học 9 10 187