Ktl-icon-tai-lieu

Môn Chủ nghĩa xã hội khoa học (CNXHKH)

Được đăng lên bởi hoangvu848428
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 321 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Vấn đề 1 : Đồng chí hãy phân tích điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch
sử của giai cấp công nhân. Liên hệ với giai cấp công nhân Việt Nam
Bài làm
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là phạm trù cơ bản nhất, xuất sắc
nhất của CNXH khoa học. Phát hiện ra sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
là một trong những cống hiến vĩ đại nhất của Chủ nghĩa Mác. Trước sự khủng
hoảng và sụp đổ của CNXH ở Đông Âu và Liên Xô, nhiều người đã bộc lộ sự
dao động và hoài nghi về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Các phần tử
cơ hội, xét lại và các thế lực thù địch đã lợi dung để tuyên truyền nhằm phủ
nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhận và chủ nghĩa xã hội. Vì vậy, vấn đề
làm sáng tỏ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, nhất là trong bối cảnh lịch
sử hiện nay đang đặt ra một cách bức thiết trên cả phương diện lý luận lẫn thực
tiễn. Khẳng định vai trò, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân còn có ý nghĩa
rất lớn trong việc hiểu rõ ý nghĩa và nội dung căn bản cụ thể của giai cấp công
nhân Việt Nam trong giai đoạn mới – giai đoạn phải thực hiện thắng lợi sự
nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
1. Giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
Để hiểu rõ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, trước hết cần làm rõ
khái niệm giai cấp công nhân và để phù hợp với sự tồn tại của nó, giai cấp công
nhân buộc phải làm gì về mặt lịch sử ?
a. Khái niệm về giai cấp công nhân :
Mác và Ăngghen đã dùng nhiều thuật ngữ, theo từng tiêu chí khác nhau để
nói về giai cấp công nhân như: giai cấp vô sản, những người làm thuê ở thế kỷ
XIX, giai cấp công nhân đại công nghiệp, giai cấp công nhân hiện đại .v.v… Dù
sử dụng nhiều thuật ngữ khác nhau nhưng Mác và Ăngghen đều chỉ ra hai tiêu
chí cơ bản của giai cấp công nhân :
- Một là, về phương thức lao động - phương thức sản xuất - thì giai cấp
công nhân là những người lao động (gián tiếp hoặc trực tiếp) có tính chất công
nghiệp để tạo ra của cải vật chất cho xã hội.
- Hai là, về địa vị đối với tư liệu sản xuất : trong CNTB giai cấp công nhân
là những người không có tư liệu sản xuất, phải làm thuê, bán sức lao động cho
nhà tư bản và bị nhà tư bản bóc lột về giá trị thặng dư. Chính điều này khiến cho
giai cấp công nhân trở thành giai cấp đối kháng với giai cấp tư sản.
Căn cứ hai tiêu chí cơ bản nói trên, chúng ta có thể định nghĩa: giai cấp
công nhân là một tập đoàn xã hội hình thành và phát triển cùng với quá trình
phát triển của nền công nghiệp hiện đại. Trong xã hội tư bản, giai ...
Vấn đề 1 : Đồng chí hãy phân tích điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch
sử của giai cấp công nhân. Liên hệ với giai cấp công nhân Việt Nam
Bài làm
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân phạm trù cơ bản nhất, xuất sắc
nhất của CNXH khoa học. Phát hiện ra sứ mệnh lịch s của giai cấp công nhân
một trong những cống hiến đại nhất của Chủ nghĩa Mác. Trước s khủng
hoảng sụp đổ của CNXH Đông Âu Liên Xô, nhiều người đã bộc lộ sự
dao động hoài nghi về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. c phần tử
hội, xét lại các thế lực thù địch đã lợi dung để tuyên truyền nhằm phủ
nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhận và chủ nghĩa xã hội. Vì vậy, vấn đề
làm sáng tỏ sứ mệnh lịch s của giai cấp công nhân, nhất trong bối cảnh lịch
sử hiện nay đang đặt ra một cách bức thiết trên cả phương diện luận lẫn thực
tiễn. Khẳng định vai trò, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân còn ý nghĩa
rất lớn trong việc hiểu rõ ý nghĩa nội dung căn bản cụ thể của giai cấp công
nhân Việt Nam trong giai đoạn mới giai đoạn phải thực hiện thắng lợi sự
nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
1. Giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
Để hiểu sứ mệnh lịch s của giai cấp công nhân, trước hết cần làm
khái niệm giai cấp công nhân để phù hợp với stồn tại của nó, giai cấp công
nhân buộc phải làm gì về mặt lịch sử ?
a. Khái niệm về giai cấp công nhân :
Mác và Ăngghen đã dùng nhiều thuật ngữ, theo từng tiêu chí khác nhau đ
nói về giai cấp công nhân như: giai cấp sản, những người làm thuê thế kỷ
XIX, giai cấp công nhân đại công nghiệp, giai cấp công nhân hiện đại .v.v…
sử dụng nhiều thuật ngữ khác nhau nhưng Mác Ăngghen đều chỉ ra hai tiêu
chí cơ bản của giai cấp công nhân :
- Một , về phương thức lao động - phương thức sản xuất - thì giai cấp
công nhân những người lao động (gián tiếp hoặc trực tiếp) nh chất công
nghiệp để tạo ra của cải vật chất cho xã hội.
- Hai, về địa vị đối vớiliệu sản xuất : trong CNTB giai cấp công nhân
những người không liệu sản xuất, phải làm thuê, bán sức lao động cho
nhà tư bản và bị nhà tư bản bóc lột về giá trị thặng dư. Chính điều này khiến cho
giai cấp công nhân trở thành giai cấp đối kháng với giai cấp tư sản.
Căn cứ hai tiêu chí bản nói trên, chúng ta thể định nghĩa: giai cấp
công nhân một tập đoàn hội hình thành phát triển ng với q trình
phát triển của nền công nghiệp hiện đại. Trong xã hội tư bản, giai cấp công nhân
giai cấp của những người lao động làm th cho n tư bn, họ hoàn toàn
không TLSX, phải n sc lao động cho n tư bn để kiếm sống. Vì vậy,
trong sn xut giai cấp công nn là giai cấp bị ph thuộc trong phân phi,
giai cấp công nn bị n bản bóc lột a tr thặng , do đó giai cấp ng
1
Môn Chủ nghĩa xã hội khoa học (CNXHKH) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Môn Chủ nghĩa xã hội khoa học (CNXHKH) - Người đăng: hoangvu848428
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Môn Chủ nghĩa xã hội khoa học (CNXHKH) 9 10 495