Ktl-icon-tai-lieu

Môn chủ nghĩa xã hội khoa học

Được đăng lên bởi Nhat Linh Huynh
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 6241 lần   |   Lượt tải: 51 lần
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC
CÂU 1: Phân tích quan điểm của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay của thời đại
cuộc đấu tranh của nhân dân các nước vì hòa bình, ĐLDT, dân chủ, phát triển &
tiến bộ xã hội dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng sẽ có những bước tiến mới
theo quy luật tiến hóa của lịch sử loài người, nhất định tiến tới CNXH. (tài liệu:
VKĐH 11; tài liệu hỏi đáp CNXH câu 8,10)
CM XHCN là quá trình thay thế hình thái KT-XH TBCN bằng hình thái KT-XH
cộng sản chủ nghĩa. CNXH là giai đoạn đầu của hình thái kinh tế - XH cộng sản chủ
nghĩa, là mục tiêu phấn đấu của Đảng ta và nhân dân ta trong điều kiện hiện nay.
Đảng ta xác định mục tiêu tổng quát khi kết thúc thời kỳ quá độ ở nước ta là xây
dựng được về cơ bản nền tảng kinh tế của CNXH với kiến trúc thượng tầng về chính trị,
tư tưởng, văn hóa phù hợp, tao cơ sở để nước ta trở thành 1 nước XHCN ngày càng phồn
vinh, hạnh phúc. Phấn đấu đưa thu nhập bình quân đầu người theo giá thực tế đạt khoảng
3.000USD, chỉ số phát triển con người đạt nhóm trung bình cao của thế giới, nâng cao
trình độ lên tiên tiến đối với 1 số ngành và lĩnh vực: khoa học, công nghệ, giáo dục, y
tế...đạt trình độ tiên tiến. Từ nay đến giữa thế kỷ XXI, toàn Đảng, toàn dân ta phải ra sức
phấn đấu xây dựng nước ta trở thành một nước CN hiện đại, theo định hướng XHCN.
Nhưng thực tế cuộc đấu tranh của nhân dân ta gặp rất nhiều khó khăn cả về kinh tế do
tình hình hình thế giới hiện nay vẫn chưa ra khỏi tình trạng khủng hoảng tài chính, suy
thoái kinh tế của hệ thống tư bản chủ nghĩa những năm 2008 - 2009 chưa giải quyết xong
thì lại đến cuộc khủng hoảng nợ công ở Mỹ và nhiều nước Tây Âu lan tràn từ Ai-len, Hy
Lạp đến Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, I-ta-li-a... Phong trào "Chiếm phố walk" từ Niu-oóc
đã lan khắp các thành phố ở Mỹ, sang cả nhiều nước Tây Âu, Nhật Bản... Cuộc khủng
hoảng nợ công này được coi là biểu hiện của "lỗi hệ thống", phản ánh sự bế tắc của chủ
nghĩa tư bản, có thể dẫn đến cuộc suy thoái mới của chủ nghĩa tư bản, theo như nhận định
và dự báo của nhiều chuyên gia quốc tế.kéo theo sự khó khăn đến các nước nghèo, đang
phát triển; còn chính trị thì hòa bình thế giới xảy ra những cuộc chiến tranh cục bộ, chay
đua vũ trang, tình hình Biển Đông, khu vực Châu Á - Thái Bình Dương cũng đang có
những diễn biến phức tạp mới..., ứng phó với biến đổi khí hậu và an ninh lương thực là
vấn đề cấp bách nhất gây nhiều khó khăn cho con người do những diễn biến khó lường.
Cuộc đấu tranh của các nước vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, phát triển ...
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC
CÂU 1: Phân tích quan điểm của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay của thời đại
cuộc đấu tranh của nhân dân các nước hòa bình, ĐLDT, dân chủ, phát triển &
tiến b xã hội gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng sẽ những bước tiến mới
theo quy luật tiến hóa của lịch sử loài người, nhất định tiến tới CNXH. (tài liệu:
VKĐH 11; tài liệu hỏi đáp CNXH câu 8,10)
CM XHCN quá trình thay thế hình thái KT-XH TBCN bằng hình thái KT-XH
cộng sản chủ nghĩa. CNXH giai đoạn đầu của hình thái kinh tế - XH cộng sản chủ
nghĩa, là mục tiêu phấn đấu của Đảng ta và nhân dân ta trong điều kiện hiện nay.
Đảng ta xác định mục tiêu tổng quát khi kết thúc thời kỳ quá độ nước ta xây
dựng được về bản nền tảng kinh tế của CNXH với kiến trúc thượng tầng về chính trị,
tưởng, văn hóa phù hợp, tao sở để nước ta trở thành 1ớc XHCN ngày càng phồn
vinh, hạnh phúc. Phấn đấu đưa thu nhập bình quân đầu người theo giá thực tế đạt khoảng
3.000USD, chỉ số phát triển con người đạt nhóm trung bình cao của thế giới, nâng cao
trình độ lên tiên tiến đối với 1 số ngành và lĩnh vực: khoa học, công nghệ, giáo dục, y
tế...đạt trình độ tiên tiến. Từ nay đến giữa thế kỷ XXI, toàn Đảng, toàn dân ta phải ra sức
phấn đấu xây dựng nước ta trở thành một nước CN hiện đại, theo định hướng XHCN.
Nhưng thực tế cuộc đấu tranh của nhân dân ta gặp rất nhiều khó khăn cả về kinh tế do
tình hình hình thế giới hiện nay vẫn chưa ra khỏi tình trạng khủng hoảng tài chính, suy
thoái kinh tế của hệ thốngbản chủ nghĩa những năm 2008 - 2009 chưa giải quyết xong
thì lại đến cuộc khủng hoảng nợ công Mỹ nhiều nước Tây Âu lan tràn từ Ai-len, Hy
Lạp đến Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, I-ta-li-a... Phong trào "Chiếm phố walk" từ Niu-oóc
đã lan khắp các thành phố Mỹ, sang cả nhiều nước Tây Âu, Nhật Bản... Cuộc khủng
hoảng nợ công này được coi biểu hiện của "lỗi hệ thống", phản ánh sự bế tắc của chủ
nghĩa tư bản, có thể dẫn đến cuộc suy thoái mới của chủ nghĩa tư bản, theo như nhận định
dự báo của nhiều chuyên gia quốc tế.kéo theo sự khó khăn đến các nước nghèo, đang
phát triển; còn chính trị t hòa bình thế giới xảy ra những cuộc chiến tranh cục bộ, chay
đua trang, tình hình Biển Đông, khu vực Châu Á - Thái Bình Dương cũng đang
những diễn biến phức tạp mới..., ứng phó với biến đổi khí hậu an ninh lương thực
vấn đề cấp bách nhất gây nhiều khó khăn cho con người do những diễn biến khó lường.
Cuộc đấu tranh của các nước hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, phát triển tiến
bộ xã hội dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng sẽ có những bước tiến mới. Theo quy
luật tiến hóa của lịch sử, loài người nhất định “sẽ” tiến tới CNXH. Đây nhận định mới
nhất của Đảng ta trong Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11 vừa qua vì trước kia Đảng ta
nhận định tới giới hạn “cuối cùng tới CNXH”; hiện nay nhận định “sẽ” tiến tới CNXH
bởi quốc gia nào có điều kiện sẽ đi đến CNXH sớm, quốc gia nào chưa có điều kiện thì sẽ
đến CNXH sau. Nhận định như thế tính tất yếu của con đường đi lên CNXH nước ta
do đặc điểm của thời đại do điều kiện của hội Việt Nam quy định. Trong đó đặc
điểm của thời đại do xu hướng của các nước đều đi lên CNXH n 1 sự tất yếu
1
Môn chủ nghĩa xã hội khoa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Môn chủ nghĩa xã hội khoa học - Người đăng: Nhat Linh Huynh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Môn chủ nghĩa xã hội khoa học 9 10 814