Ktl-icon-tai-lieu

Môn cơ sở văn hóa đại cương

Được đăng lên bởi quocvuong-tt-gmail-com
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1923 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CHỦ ĐỀ ÔN TẬP MÔN PHÂN VÙNG VĂN HÓA
Chủ đề 1: Phân tích các tiêu chí để Phân vùng văn hóa
Trả lời
Tiêu chí phân vùng văn hoá
Nhận thức về vùng văn hóa và phân vùng văn hóa liên quan trực tiếp tới việc
nêu đặc trưng vùng, định ra các tiêu chí phân vùng, xác đinh các cấp bậc phân
vùng và ranh giới của vùng. Đặc trưng văn hóa vùng đồng thời là tiêu chí quan
trọng nhất để phân vùng văn hóa. Thực chất phân vùng là thuộc tư duy phân loại
loại hình mà mỗi loại hình như vậy tồn tại trong một vùng nhất định. Trong phân
loại loại hình hay phân vùng người ta phải chọn một tập hợp các yếu tố đặc trưng
hay còn gọi là tiêu chí để phân loại hay phân vùng. Về phương diện loại hình học
và phân loại loại hình thì trong một tập hợp các yếu tố càng nhiều và càng đặc
trưng thì việc phân loại càng chính xác. Các tiêu chí phân loại không phải là bất kỳ
và ngẫu nhiên, mà chúng có mối liên hệ hữu cơ với nhau, tạo nên thể thống nhất
phản ánh bản chất của hiện tượng. Tuy nhiên trong tập hợp các tiêu chí phân loại
ấy, không phải mọi tiêu chí phân loại đều có giá trị ngang nhau mà thường có một
tiêu chí mang tính loại hình đặc trưng hơn các tiêu chí khác.
Những biểu hiện của vùng văn hóa mang tính đa vẻ, thể hiện trên toàn bộ
các mặt của đời sống văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần của cư dân, tuy nhiên
trong đó đặc trưng hơn cả là lối sống, nếp sống của cư dân, như nếp làm, nếp ăn
mặc, đi lại giao tiếp, nếp vui chơi, giải trí, phong tục, lễ nghi, tín ngưỡng, lễ hội,
qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật.
Nhìn theo phương pháp tiếp cận hệ thống thì trong nhiều nhân tố tác động để
hình thành nên vùng văn hóa hay vùng thể loại, thường có nhân tố chủ đạo gọi đó
là nhân tố tạo hệ thống. Trong phần lớn các trường hợp đó là quan hệ giao lưu, ảnh
hưởng văn hóa giữa các dân tộc, các bộ phận dân cư nội vùng và ngoại vùng. Càng
ngày người ta càng có thêm nhiều tư liệu chứng minh quan hệ giao lưu, ảnh hưởng
văn hóa giữa các dân tộc, các bộ phận dân cư nội vùng và ngoại vùng. Càng ngày
người ta càng có thêm nhiều tư liệu chứng minh quan hệ giao lưu, ảnh hưởng văn
hóa giữa các dân tộc, khu vực đã có từ rất sớm ngay trong xã hội nguyên thủy và
vai trò to lớn của nó đối với sự hình thành, phát triển của văn hóa nhân loại. Tuy
nhiên cũng không cực đoan tới mức quy tất cả sự tiến bộ văn hóa vào sự phát tán
văn hóa từ một trung tâm, phủ nhận tính sáng tạo địa phương và dân tộc như
trường phái “phát tán văn hóa” đã từng chủ trương, cũng như tránh phái cự đoan
khác là quá nhấn mạnh vai trò bản đại , ph...
CHỦ ĐỀ ÔN TẬP MÔN PHÂN VÙNG VĂN HÓA
Chủ đề 1: Phân tích các tiêu chí để Phân vùng văn hóa
Trả lời
Tiêu chí phân vùng văn hoá
Nhận thức về vùng văn hóa và phân vùng văn hóa liên quan trực tiếp tới việc
nêu đặc trưng vùng, định ra các tiêu chí phân vùng, xác đinh các cấp bậc phân
vùng và ranh giới của vùng. Đặc trưng văn hóa vùng đồng thời tiêu chí quan
trọng nhất để phân vùng văn hóa. Thực chất phân vùng thuộc duy phân loại
loại hình mỗi loại hình như vậy tồn tại trong một vùng nhất định. Trong phân
loại loại hình hay phân vùng người ta phải chọn một tập hợp các yếu tố đặc trưng
hay còn gọi tiêu chí để phân loại hay phân vùng. Về phương diện loại hình học
phân loại loại nh thì trong một tập hợp các yếu tố càng nhiều càng đặc
trưng thì việc phân loại càng chính xác. Các tiêu chí phân loại không phải là bất kỳ
ngẫu nhiên, mà chúng mối liên hệ hữu với nhau, tạo nên thể thống nhất
phản ánh bản chất của hiện tượng. Tuy nhiên trong tập hợp các tiêu chí phân loại
ấy, không phải mọi tiêu chí phân loại đều giá trị ngang nhau thường một
tiêu chí mang tính loại hình đặc trưng hơn các tiêu chí khác.
Những biểu hiện của vùng văn hóa mang tính đa vẻ, thể hiện trên toàn bộ
các mặt của đời sống văn hóa vật chất văn hóa tinh thần của dân, tuy nhiên
trong đó đặc trưng hơn cả lối sống, nếp sống của dân, như nếp làm, nếp ăn
mặc, đi lại giao tiếp, nếp vui chơi, giải trí, phong tục, lễ nghi, tín ngưỡng, lễ hội,
qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật.
Nhìn theo phương pháp tiếp cận hệ thống thì trong nhiều nhân tố tác động để
hình thành nên vùng văn hóa hay vùng thể loại, thường nhân tố chủ đạo gọi đó
là nhân tố tạo hệ thống. Trong phần lớn các trường hợp đó là quan hệ giao lưu, ảnh
hưởng văn hóa giữa các dân tộc, các bộ phận dân cư nội vùng và ngoại vùng. Càng
ngày người ta càng có thêm nhiều liệu chứng minh quan hệ giao lưu, ảnh hưởng
văn hóa giữa các dân tộc, các bộ phận dân nội vùng ngoại vùng. Càng ngày
người ta càng thêm nhiều liệu chứng minh quan hệ giao lưu, ảnh hưởng văn
hóa giữa các dân tộc, khu vực đã t rất sớm ngay trong xã hội nguyên thủy
vai t to lớn của đối với s nh thành, phát triển của văn hóa nhân loại. Tuy
nhiên cũng không cực đoan tới mức quy tất cả sự tiến bộ văn hóa vào s phát tán
văn hóa từ một trung tâm, phủ nhận tính sáng tạo địa phương dân tộc như
trường phái “phát tán văn hóa” đã từng chủ trương, cũng như tránh phái cự đoan
khác là quá nhấn mạnh vai trò bản đại , phủ nhận giao lưu, ảnh hưởng văn hóa.
Trong phân loại cũng như phân vùng nói chung, bao giờ cũng các cấp bậc từ
rộng đến hẹp, từ chung tới riêng, làm sao các cấp bậc ấy bao chứa, phản ánh được
các sắc thái phong phú đa dạng của vùng văn hóa. Trong một số công trình văn hóa
của mình chúng tôi đã đưa ra các cấp bậc phân vùng văn hóa rộng hẹp như sau:
miền, khu vực, tiểu khu vực, vùng, tiểu vùng. Chẳng hạn Đông Nam Á một
miền văn hóa, trong đó lại bao gồm hai khu vực Đông Nam Á lục đại và Đông
Nam Á hải đảo. Đến lượt nó Đông Nam Á lục địa lại chia thành tiểu khu vực Đông
Đông Dương Tây Đông Dương. Phân nhỏ hơn tiểu khu vực Đông Đông Dương
là các vùng văn hóa, trong vùng văn hóa lại chia thành các tiểu vùng.
Môn cơ sở văn hóa đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Môn cơ sở văn hóa đại cương - Người đăng: quocvuong-tt-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Môn cơ sở văn hóa đại cương 9 10 337