Ktl-icon-tai-lieu

Môn công tác xã hội với người cao tuổi

Được đăng lên bởi Trần Khánh Huy
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 612 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
CỤC BẢO TRỢ XÃ HỘI

ĐỀ ÁN 32

MÔN
CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI NGƯỜI CAO TUỔI
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NGHỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI CHO CÁN BỘ
TUYẾN CƠ SỞ (XÃ/PHƯỜNG, THÔN/ẤP/BẢN)
(Tài liệu học viên)

T/2012
1

MỤC LỤC
BÀI 1. CÁC VẤN ĐỀ CHUNG.....................................................................................................8
I. Khái niệm và đặc điểm tâm sinh lý của người cao tuổi..................................................8
1. Khái niệm...........................................................................................................................8
2. Đặc điểm tâm sinh lý của người cao tuổi.........................................................................8
II. Các lĩnh vực hoạt động và vai trò của người cao tuổi...................................................12
1. Các lĩnh vực hoạt động chủ yếu của người cao tuổi.....................................................12
2. Vai trò của người cao tuổi..............................................................................................14
III. Vai trò của nhân viên công tác xã hội trong lĩnh vực trợ giúp người cao tuổi...........15
1. Người tạo khả năng.........................................................................................................15
2. Người điều phối - kết nối dịch vu...................................................................................16
3. Người giáo duc................................................................................................................16
4. Người biện hộ..................................................................................................................17
5. Người tạo môi trường thuận lợi.....................................................................................17
6. Người đánh giá và giám sát............................................................................................18
IV. Các văn bản pháp luật và chính sách liên quan đến người cao tuổi............................19
1. Những chủ trương của Đảng............................................................................................19
2. Luật pháp và chính sách của Nhà nước...........................................................................21
BÀI 2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA NGƯỜI CAO TUỔI VÀ CÁCH THỨC TRỢ GIÚP.........27
I. Một số vấn đề của người cao tuổi....................................................................................27
1. Vấn đề sức kh...
1

CỤC BẢO TRỢ XÃ HỘI
ĐỀ ÁN 32
MÔN
CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI NGƯỜI CAO TUỔI

 !"#$%&#'$#()

T/2012
Môn công tác xã hội với người cao tuổi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Môn công tác xã hội với người cao tuổi - Người đăng: Trần Khánh Huy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
Môn công tác xã hội với người cao tuổi 9 10 737