Ktl-icon-tai-lieu

MÔN HỌC CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Được đăng lên bởi Ngoc Bich Vo
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 813 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chúng ta hãy nhớ, liệt kê và ghi lại
những biến cố, cột mốc, sự kiện ứng
với năm hoặc những hoàn cảnh, tình
trạng nào mà chúng ta nghĩ đó là
những gốc rễ cho sự ra đời của ngành
CSXH

1.Điều kiện tiền đề hình thành Chính sách xã hội
Con người muốn tồn tại và
phát triển trước hết phải ăn,
mặc, ở…
Con người phải lao động
làm ra sản phẩm cần thiết
Thoả mãn nhu cầu phụ
thuộc vào khả năng lao động
của con người

1.Điều kiện tiền đề hình thành Chính sách xã hội
 Con người gặp nhiều khó
khăn, rủi ro xảy ra do môi
trường tự nhiên
 Hoặc do môi trường xã hội
như ốm đau, tai nạn, rủi ro, bị
mất việc làm hoặc khi về
già…
 Giảm thu nhập hoặc các điều
kiện sống khác
 Con người tự khắc phục,
tương trợ nhau dưới nhiều
hình thức nhau như san sẻ,
đùm bọc, cưu mang…

1.Điều kiện tiền đề hình thành Chính sách xã hội

Kết luận:
 Con người cần có sự
giúp đỡ nhất định để bảo
đảm cuộc sống bình
thường

1.Điều kiện tiền đề hình thành
Chính sách xã hội




Söï ra ñôøi cuûa caùc ngaønh khoa
hoïc
Đoái töôïng giöõa caùc ngaønh
khoa hoïc
Chính sách xã hội được thực
thi thông qua những luận cứ
khoa học bằng việc điều tra,
khảo sát, nghiên cứu

2.Sự hình thành Chính
sách xã hội trên thế
giới


Cuoäc caùch maïng
coâng nghieäp



Dòch vuï xaõ hoäi



Hệ quả của
kinh teá phaùt trieån

2.Sự hình thành
Chính sách xã hội
trên thế giới
 Quaù

trình- rieâng leû

 Gaùnh

naëng cho xaõ

hoäi
 Ai

ñoù ñöùng ra giaûi
quyeát

2.Sự hình thành Chính sách xã hội trên thế giới

Những mốc lịch sử đáng
nhớ
 1300 “Đạo luật người lao
động” hạn chế lao động
thất nghiệp tại Anh được
ra đời
 N ăm
1349 “Đạo luật
người lao động” được ban
hành bởi Vua Edward III
(Anh) nhằm hạn chế và
trợ giúp cho người thất
nghiệp, giúp ổn định cuộc
sống của người dân



Năm 1520 Martin
Luther, người Đức đã
tổ chức “Hộp từ
thiện chung” nhằm
quyên góp và trợ
giúp
cho
những
người nghèo cần sự
giúp đỡ



Năm 1536 Vua Henry
VIII, thông qua đạo
luật quy định những
“người nghèo do mất
khả năng lao động do
đau ốm” sẽ được
chăm sóc trong các
giáo xứ, những người
khỏe mạnh thì buộc
phải lao động và trẻ
em phải tách khỏi cha
mẹ chúng để đến
trường



Năm
1601
Nữ
hoàng Elizabeth ký
đạo luật cho người
nghèo, quy định
những hình thức
trợ giúp cho các
gia đình nghèo, trợ
giúp cho trẻ em
không có người
thân





Năm 1795 tại Anh đã
thành lập hệ thống
speenhamland, quy
định những cách thức
trợ giúp cho người
nghèo và những quy
định việc làm của
người nghèo
1800 Phong trào tổ
chức từ thiện (SOS)
được thành lập n...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MÔN HỌC CHÍNH SÁCH XÃ HỘI - Người đăng: Ngoc Bich Vo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
MÔN HỌC CHÍNH SÁCH XÃ HỘI 9 10 694