Ktl-icon-tai-lieu

MÔN HỌC CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Được đăng lên bởi Ngoc Bich Vo
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 985 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Nội quy lớp học

Khởi động

90.000.000

346.731

197.338

15,4%

Người sử dụng ma túy

Người sử dụng ma túy bị nhiễm HIV

Người sử dụng ma túy tiếp cận dịch vụ

300.000

Người bị nhiễm HIV

30.900

Người bán dâm

2012-2013: 1.600

850/năm

Xân hại
tình dục
trẻ em

300.000 (“15 -19”: 65% )

Nạo phá
thai

6,700.000 (7,8%)

Người
khuyết tật

25 tr (29%) 1,4 Tr: (> 9000)

58%

2011: 88.591

CÂU HỎI THẢO LUẬN

CÂU HỎI THẢO LUẬN
1. Hãy cho biết những ý kiến về số liệu/hình ảnh trên?
2. Người ta thường làm gì khi đứng trước các vấn đề xã
hội?
3. Chúng ta muốn ai, làm gì với số liệu/hình ảnh trên và
làm bằng cách nào?
4. Khi nào thì một ngành Khoa học ra đời?
Sản phẩm:
•
•
•
•

Hình sẽ và giải thích
Đóng kịch
Thuyết trình
Hình thức khác (do nhóm tự đưa ra)

CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Chính sách là gì?
CS là đường lối cụ thể của một chính đảng hoặc
một chủ thể về lĩnh vực nào đó cùng các biện
pháp, kế hoạch thực hiện đường lối ấy

Đường lối

Biện pháp

Thực hiện

Muc tiêu tối cao
của các chính
sách kt - xh

Mục tiêu
Chung của
chính sách
kinh tế

Mục tiêu
chung của
chính sách
xã hội

Mục tiêu
chung của
chính sách
Văn hoá

Mục tiêu
chung của
chínhsách
đối ngoại

Mục tiêu
chung của
chính sách
quốc phòng

Mục tiêu
riêng của
chính sách
kinh tế

Mục tiêu
riêng của
từng chính
sách xã hội

Mục tiêu
riêng của
chính sách
văn hoá

Mục tiêu
riêng của
chính sách
đối ngoại

Mục tiêu
riêng của
chính sách
quốcphòng

Chính sách xã hội là gì?

Who am i?

Chính sách xã hội

Định nghĩa
Chính sách xã hội là hệ thống các quan điểm, chủ
trương, biện pháp và quản lý được thể chế hoá bằng
pháp luật của Nhà nước nhằm giải quyết những vấn
đề xã hội, đảm bảo cho các nhóm xã hội hoà nhập
vào đời sống của cộng đồng

Chính sách xã hội
Hệ thống
các quan
điểm

Những vấn đề xã hội

Hội nhập cho các
nhóm xã hội

Được thể chế
hoá bằng
pháp luật

Ai đạt ra chính sách xã hội?

MTTQVN
Chủ tịch nước

Chính
đảng

Cơ quan
quản lý
nhà nước

LĐLĐ
Đoàn TN

Chính phủ
Hoi LHTN

Đặt chính sách xã hội cho ai? Đối tượng của chính sách xã hội

- Bao trùm mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội
- Mỗi chính sách xã hội có đối tượng, phạm vi, nội dung điều
chỉnh nhất định và nhằm vào một mục tiêu nhất định

Công nhân
• Bảo hiểm thất nghiệp
• Bảo hiểm y tế
• Bảo hiểm nghề nghiệp
• Bảo hiễm xã hội…

Nông dân
• Chính sách trợ giá nông nghiệp
• Chính sách thu mua và bao tiêu đầu ra
• Chính sách khuyến khích sản xuất
• Chính sách bảo hiểm y tế và sức khỏe…

Nhà doanh nghiệp
• Giải quy...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MÔN HỌC CHÍNH SÁCH XÃ HỘI - Người đăng: Ngoc Bich Vo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
MÔN HỌC CHÍNH SÁCH XÃ HỘI 9 10 344