Ktl-icon-tai-lieu

MÔN HỌC CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Được đăng lên bởi Ngoc Bich Vo
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 984 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chính sách xã hội và cơ cấu xã hội

1.Phân loại chính sách

Xét theo phạm vi ảnh hưởng
Chính sách vĩ mô
Chính sách vi mô
Chính sách trung mô

1.Phân loại chính sách
Xét theo thời gian
Chính sách dài hạn
Chính sách trung hạn
Chính sách ngắn hạn

1.Phân loại chính sách
Xét theo cấp độ của chính sách
Chính sách của Trung ương
Chính sách của địa phương

1.Phân loại chính sách
Nhóm CSXH điều chỉnh cơ cấu xã hội giai cấp
1.Các chính sách điều chỉnh lợi ích giữa các giai cấp,
tầng lớp trong xã hội (công dân, nông dân, trí thức,
tiểu thương…
2.Điều chỉnh lợi ích giữa các giai cấp này
3.Cũng cố hòa hợp giữa các giai cấp này

1.Phân loại chính sách
Nhóm CSXH đối với nhóm XH đặc thù
1.Theo dấu hiệu nghề nghiệp (có các CSXH như thợ mỏ, giáo
viên, bác sĩ, nghề độc hại…
2.Theo lứa tuổi (có CSXH cho trẻ em, thanh niên, người cao
tuổi)
3.Theo giới tính (có CSXH cho phụ nữ)
4.Theo dân tộc (có CSXH cho đồng bào dân tộc, ngoại kiều…)
5.Theo tôn giáo (có CSXH cho đạo Thiên Chúc, Phật, Tin
Lành, Hòa Hảo

1.Phân loại chính sách
Đám bảo toàn dân
(vĩ mô)

Bảo hiểm xã hội
(trung mô)

Bảo đám chọn lọc
(vi mô)

Mục tiêu

Phúc lợi toàn dân

Bảo hiểm toàn dân

Bảo hiểm tự
nguyện với sự trợ
giúp của nhà nước

Nguyên tắc tổ chức

Bảo đảm xã hội tập
trung thống nhất

Nhiều loại hình bảo Bảo hiểm tư nhân
hiểm xã hội
với sự trợ giúp của
nhà nước

Mức độ tái phân
phối

Cao

Trung bình

Thấp

Nguồn tài chính

Thuế

Đóng góp 2 bên

Đóng góp 2 bên
hoặc với sự trợ
giúp của nhá nước

Can thiệp của nhà
nước

Cao

Trung bình

Thấp

2.Cơ cấu của chính sách xã hội

Cơ cấu của chính sách xã hội bao gồm
 Chính sách xã hội vĩ mô
 Chính sách xã hội trung mô
 Chính sách xã hội vi mô

2.Cơ cấu của chính sách xã hội

Chính sách xã hội vĩ mô (đảm bảo toàn dân)
Đảm bảo kinh tế - xã hội cho mọi công dân
không phân biệt sự khác nhau trong địa vị kinh
tế, xã hội và nghề nghiệp
Phân phối mạnh mẽ nhằm thu hẹp khoảng cách
bất bình đẳng về kinh tế và xã hội

2.Cơ cấu của chính sách xã hội

Chính sách xã hội vĩ mô (đảm bảo toàn dân)
Tài chính nhằm triển khai phúc lợi xã hội và an
sinh xã hội được lấy từ Thuế
Chuyển dịch thu nhập thông qua các dịch vụ xã
hội từ nhà nước sang tư nhân

2.Cơ cấu của chính sách xã hội

Chính sách xã hội trung mô (bảo hiểm xã hội)
Bảo đảm xã hội cung cấp kinh tế xã hội cho
thành viên cụ thể
Tài chính được đóng góp bằng 2 bên với sự trợ
giúp của nhà nước

2.Cơ cấu của chính sách xã hội

Chính sách xã hội vi mô (bảo đảm chọn lọc)
Chú trọng chính sách xã hội c...
Chính sách xã hội và cơ cấu xã hội
MÔN HỌC CHÍNH SÁCH XÃ HỘI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MÔN HỌC CHÍNH SÁCH XÃ HỘI - Người đăng: Ngoc Bich Vo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
MÔN HỌC CHÍNH SÁCH XÃ HỘI 9 10 968