Ktl-icon-tai-lieu

MÔN HỌC NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 431 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MÔN HỌC
NGHIỆP VỤ HƢỚNG DẪN
DU LỊCH

Nội dung chính của môn học








Khái quát về hoạt động
hướng dẫn du lịch
Hướng dẫn viên du lịch –
Những phẩm chất và năng
lực cần có
Nghiệp vụ hướng dẫn du
lịch
Tham quan du lịch và
phương pháp hướng dẫn
tham quan
Xử lý các tình huống trong
hoạt động hướng dẫn du
lịch

CHƢƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ HOẠT
ĐỘNG HƢỚNG DẪN DU LỊCH







Khái niệm hoạt động hướng dẫn du lịch
Những hoạt động cụ thể của công tác hướng
dẫn du lịch
Ý nghĩa của hoạt động hướng dẫn du lịch
Những yếu tố khách quan tác động đến hoạt
động hướng dẫn du lịch
Nghề hướng dẫn du lịch

1. Khái niệm hoạt động hƣớng dẫn du
lịch

Hướng dẫn du lịch là hđ của các tổ chức
kinh doanh du lịch, thông qua các hướng
dẫn viên và những người có liên quan để
đón tiếp, phục vụ, hướng dẫn khách dl thực
hiện các dịch vụ theo các chương trình được
thỏa thuận và giúp đỡ khách giải quyết
những vấn đề phát sinh trong qtr thực hiện
chuyến dl.

2. Những hoạt động cụ thể của công
tác hƣớng dẫn du lịch
-

-

Hoạt động tổ chức
Hoạt động thông tin
Hoạt động kiểm tra và giám
sát
Hoạt động chăm sóc khách
hàng
Hoạt động tuyên truyền quảng
cáo

5.3. Những mối quan hệ tác động trực
tiếp tới hđ hddl


Mối quan hệ với các nhà cung ứng dịch vụ

Câu hỏi ôn tập và kiểm tra

...
MÔN HỌC
NGHIỆP VHƢỚNG DN
DU LCH
MÔN HỌC NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MÔN HỌC NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
MÔN HỌC NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH 9 10 850