Ktl-icon-tai-lieu

môn luật hôn nhân và gia đình

Được đăng lên bởi Nghiệp Phan
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 113 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

A.

MỞ ĐẦU

Việc nuôi con nuôi là nhằm xác lập quan hệ cha mẹ và con giữa người nhận
nuôi con nuôi và người được nhận làm con nuôi. Với mục đích như vậy, quan hệ
này thường rất chặt chẽ và bền vững, không thể dễ dàng phá vỡ được. Tuy nhiên vì
không gắn bó trên cơ sở huyết thống, nên quan hệ giữa cha mẹ nuôi và con nuôi chỉ
tồn tại về mặt pháp lý nên chính vì vậy có các quy định về việc chấm dứt quan hệ
nuôi con nuôi. Hiện nay, các vấn đề về con nuôi như chấm dứt việc nuôi con nuôi
không còn được quy định trong Luật hôn nhân gia và gia đình năm 2014 mà
được quy định trong Luật nuôi con nuôi 2010 và chưa đưa ra khái niệm về chấm
dứt việc nuôi con nuôi, vì vậy, có thể đưa ra khái niệm về chấm dứt việc nuôi con
nuôi như sau: Chấm dứt việc nuôi con nuôi là việc chấm dứt quan hệ giữa cha mẹ
và con do Toà án quyết định theo yêu cầu các chủ thể mà pháp luật quy định.
Vậy sau đây, tôi sẽ phân tích về nội số các quy định về chấm dứt việc nuôi
con nuôi, các chủ thể có thể yêu cầu Tòa án chấm dứt việc nuôi con nuôi và các
biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên khi chấm dứt quan hệ con
nuôi.
NỘI DUNG
Căn cứ chấm dứt việc nuôi con nuôi.
B.

I)

Điều 25 Luật nuôi con nuôi 2010 quy định căn cứ chấm dứt việc nuôi con
nuôi như sau:
“Điều 25 : Căn cứ chấm dứt việc nuôi con nuôi
Việc nuôi con nuôi có thể bị chấm dứt trong các trường hợp sau đây:
1. Con nuôi đã thành niên và cha mẹ nuôi tự nguyện chấm dứt việc nuôi con
nuôi;

2

2. Con nuôi bị kết án về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức
khỏe, nhân phẩm, danh dự của cha mẹ nuôi; ngược đãi, hành hạ cha mẹ nuôi hoặc
con nuôi có hành vi phá tán tài sản của cha mẹ nuôi;
3. Cha mẹ nuôi bị kết án về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức
khỏe, nhân phẩm, danh dự của con nuôi; ngược đãi, hành hạ con nuôi;
4. Vi phạm quy định tại Điều 13 của Luật này.”
1.

Con nuôi đã thành niên và cha mẹ tự nguyện chấm dứt việc nuôi con
nuôi.
Hành vi tự nguyện chấm dứt quan hệ nuôi con nuôi của cha mẹ nuôi và con

nuôi đã thành niên phải đảm bảo sự thống nhất giữa ý chí và bày tỏ ý chí. Hay nói
cách khác phải đảm bảo sự thống nhất giữa mặt chủ quan và khách quan của các
chủ thể. Tuy nhiên, sự tự nguyện này có cần thiết từ hai bên chủ thể (có sự thoả
thuận của cha mẹ nuôi và con nuôi) hay chỉ cần một bên chủ thể (hoặc bên cha mẹ
nuôi hoặc bên con nuôi). Thậm chí về phía cha mẹ nuôi nếu một bên cha nuôi hoặc
mẹ nuôi muốn chấm dứt quan hệ nuôi con nuôi còn bên kia không đồng ý chấm dứt
quan hệ nuôi con nuôi thì c...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
môn luật hôn nhân và gia đình - Người đăng: Nghiệp Phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
môn luật hôn nhân và gia đình 9 10 883